پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

لیست مقالات ترجمه شده روانشناسی ، علوم تربیتی ، علوم اجتماعی

لیست مقالات ترجمه شده روانشناسی ، علوم تربیتی ، علوم اجتماعی

دانلود رایگان اصل مقاله لاتین

R1- مقاله ترجمه شده 2015 : تغییرات ناشی از موسیقی درمانی بر پارامترهای فیزیولوژیک بیماران مبتلا به اضطراب دندانپزشکی 15000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Changes induced by music therapy to physiologic parameters in patients with dental anxiety

 

R2- مقاله ترجمه شده 2005 : هشت قابلیت بزرگ: رویکرد معیارمحور برای اعتبار سنجی 18000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The Great Eight Competencies: A Criterion-Centric Approach to Validation

 

R3- مقاله ترجمه شده 2015 : شناسایی زودهنگام مهارت های زبانی و عملکرد اجتماعی در کودکان پیش دبستانی ناشنوا و کم شنوا 18000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Early identification: Language skills and social functioning in deaf and hard of hearing preschool children

 

R4- مقاله ترجمه شده 2012 : مجرمان جنسی مسن : دو مورد غیر معمول 9000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Elderly Sexual Offenders: Two Unusual Cases

 

R5- مقاله ترجمه شده 2007 : تاثیر بازی درمانی بر کودکان دارای علائم اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی 19000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Play Therapy With Children Exhibiting Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder

 

R6- مقاله ترجمه شده 2014 : حمایت اجتماعی و افسردگی در بزرگسالان دارای آسیب های بینایی 15000   تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Social support and depression of adults with visual impairments

 

R7- مقاله ترجمه شده 2013 : پروفایل ‏های تعهد، رضایت شغلی و نتایج رفتاری 17000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Commitment Profiles, Job Satisfaction, and Behavioral Outcomes

 

R8- مقاله ترجمه شده 2015 : رابطه مابين سبك‌هاي شخصيتي و وابستگي عاطفي در ميان دانشجويان دانشگاه 15000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The Relationship between Identity Styles and Romantic Attachment among college students

 

R9- مقاله ترجمه شده 2016 : سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن 8000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Contributions of cognitive inflexibility to eating disorder and social anxiety symptoms

 

R10- مقاله ترجمه شده 2015 : مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک 18000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Active behaviour change safety interventions in the construction industry: A systematic review

 

R11- مقاله ترجمه شده 2012 : اعتبار سنجی مداخله کنترل فعال جهت کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) 18000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The validation of an active control intervention for Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

 

R12- مقاله ترجمه شده 2015 : یادگیری مادام العمر: کتابخانه زندان به عنوان پلی برای فعالیت 13000   تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Life Long Learning: The Prison Library As A Bridge To Participation

 

R13- مقاله ترجمه شده 2010 : کاهش آستانه شنوایی صداهای خالص در افراد افسرده مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه 15000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Pure-tone auditory thresholds are decreased in depressed people with post-traumatic stress disorder

 

R14- مقاله ترجمه شده 2015 : رفتار میان فردی معلم و انگیزه دانش آموز در آموزش حرفه ایِ رقابت مبنا (قابلیت محور) (ترجمه مقاله موجود نمی باشد)

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Teacher interpersonal behaviour and student motivation in competence-based vocational education: Evidence from Indonesia

 

R15- مقاله ترجمه شده 2015 : درمان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی ADHD و تحریک پذیری 18000   تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Treatment of Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and Irritability: Results From the Multimodal Treatment Study of Children With ADHD

 

R16- مقاله ترجمه شده 2014 : رشد صفات شخصیت در پاسخ به تولد کودک: یک دیدگاه دونفری طولی 16000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Development of personality traits in response to childbirth: A longitudinal dyadic perspective

 

R17- مقاله ترجمه شده 2009 : قدر دانی عاملی برای پیشبینی بهزیستی روان فراتر از پنج عامل بزرگ 15000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Gratitude predicts psychological well-being above the Big Five facets

 

R18- مقاله ترجمه شده 2010: فرآیندهای خانواده، خانواده و مشکلات عاطفی و احساسی نوجوانی 15000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The family processes, family content and adolescence emotional problems

 

R19- مقاله ترجمه شده 2014 : آنچه که کارکنان در مورد شغل شان دوست ندارند: ارتباط بین رضایت شغلی و تناسب شخصیت 16000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

What employees dislike about their jobs: Relationship between personality-based fit and work satisfaction

 

R20- مقاله ترجمه شده 2015 : هوش هیجانی، رضایت از زندگی و فرسودگی در بین دانشجویان 13000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Emotional intelligence, satisfaction with life and burnout among university students

 

R21- مقاله ترجمه شده 2014 : چالش‌های فن‌آوری همراه در آموزش جوانان 15000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The challenges of the mobile technology in the young adult education

 

R22- مقاله ترجمه شده 2014 : هوش هیجانی: ارزیابی دوباره ی اعتبار این سازه 13000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Emotional Intelligence: Reassessing the construct validity

 

R23- مقاله ترجمه شده 2014 : رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران 13000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The Relationship between Emotional Intelligence and Interpersonal Communication Skills in Disaster Management Context: A Proposed Framework

 

R24- مقاله ترجمه شده 2015 : دلبستگی، عزت نفس و هوش هیجانی در بین بزرگسالان 14000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Adult Attachment, Self-esteem and Emotional Intelligence

 

R25- مقاله ترجمه شده 2013 : رابطه ی بین هوش هیجانی و وضعیت تاهل در نمونه ای از دانشجویان دانشگاه 11000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The relationship between emotional intelligence and marital status in sample of college students

 

R26- مقاله ترجمه شده 2013 : هیپنوتیزم در درمان بیماران دارای اختلالات اضطراب 15000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Hypnosis in the Treatment of Patients with Anxiety Disorders

 

R27- مقاله ترجمه شده 2014 : رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری: یک بررسی نظام مند 18000   تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Relationship between emotional intelligence and aggression: A systematic review

 

R28- مقاله ترجمه شده 2011 : سبک‌شهودي: روابط با سبك‌های محلی/ جهانی و کلامی/ بصری، جنسیت،و استدلال‌های خرافی 16000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The intuitive style: Relationships with local/global and verbal/visual styles, gender, and superstitious reasoning

 

R29- مقاله ترجمه شده 2014 : آمیختگی فکر-عمل: ساختار و ویژگی برای OCD،  14000   تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Thought–action fusion: Structure and specificity to OCD

 

R30- مقاله ترجمه شده 2009 : خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای 13000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Creative self-efficacy: An intervention study

 

R31- مقاله ترجمه شده 2010 : اختلال هماهنگی رشدی در کودکان 13000   تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER IN CHILDREN

 

R32- مقاله ترجمه شده 2012 : تکنیک‌های کم هزینه برای بهبود آموزش: استفاده از روانشناسی شناختی برای افزایش عملکرد آموزشی 15000   تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Inexpensive techniques to improve education: Applying cognitive psychology to enhance educational practice

 

R33- مقاله ترجمه شده : آیا رسانه می تواند عقیده ی عمومی را ایجاد کند؟ رهیافت هویت اجتماعی 9000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Can the Media Create Public Opinion? A Social-Identity Approach

 

R34- مقاله ترجمه شده 2014 : نشانه های استرس پس اززلزله در نوجوانان در معرض زلزله: ارتباط با خودکارامدی، شدت درک شده، و ترس 15000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Post-traumatic stress symptoms in adolescents exposed to an earthquake: Association with self-efficacy, perceived magnitude, and fear

 

R35- مقاله ترجمه شده 2004 : نظريه و تحقيق نئوپياژه‌اي: ارتقاء عملكرد آموزشي براي مربيان بزرگسالان 17000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Neo-Piagetian Theory and Research: enhancing pedagogical practice for educators of adults

 

R36- مقاله ترجمه شده 2012 : شناخت خلاق و مغز: گسستی میان گروه های پیشانی، جانبی-گیجگاهی، و عقده های پایه 19000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Creative cognition and the brain: Dissociations between frontal, parietal–temporal and basal ganglia groups

 

R37- مقاله ترجمه شده : دلقک درمانی: خلق شخصیت یک دلقک به عنوان یک اقدام درمانی 13000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

CLOWN THERAPY: THE CREATION OF A CLOWN CHARACTER AS A TREATMENT INTERVENTION

 

R38- مقاله ترجمه شده 2014 : نظریه دو-فرآیندی چهره پردازی: اصلاحات بر اساس دو دهه داده های مربوط به نوزادان و بزرگسالان 17000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Review The two-process theory of face processing: Modifications based on two decades of data from infants and adults

 

R39- مقاله ترجمه شده 2013 : سبک های تفکر و اثربخشی معالجه روان شناختی در مراقبان: یک مطالعه مقدماتی 12000   تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Thinking Styles and Psychological Treatment Effectiveness in Caregivers: A Pilot Study

 

R40- مقاله ترجمه شده 2014 : راهکارهای آموزشی در تعلیم مستمر سیستم پلیس 13000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Pedagogical strategies for continuous training in the police system

 

R41- مقاله ترجمه شده 2013 : جدایی والدین و درگیری زودهنگام با مواد : نتایج از دوقلوهای وابسته به الکل و حشیش 18000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Parental separation and early substance involvement: Results fromchildren of alcoholic and cannabis dependent twins

 

R42- مقاله ترجمه شده 2014 : تأثير مشخصات محيطي بر روي فعاليت جسماني در ميان نوجوانان چاق: پارك‌هاي محله‌اي شهري 15000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Environmental Characteristics Influences on Physical Activity among Overweight Adolescents: Urban neighbourhood parks

 

R43- مقاله ترجمه شده 2013 : سازگاری، مقابله و منابع خانوادگی: والدین کودکان مبتلا به ناتوانی های رشدی و مشکلات رفتاری 19000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Family Adaptation, Coping and Resources Parents of Children With Developmental Disabilities and Behaviour Problems

 

R44-مقاله ترجمه شده 2012 : مسیرهای آینده در پژوهش های سبب شناسی ADHD ، 18000   تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Future Directions in ADHD Etiology Research

 

R45- مقاله ترجمه شده 2011 : بازی درمانی برای کودکان داغدیده: وفق دادن راهبردها برای استفاده در اجتماع، مدارس، و محیط خانواده 15000   تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Play therapy for bereaved children: Adapting strategies to community, school, and home settings

 

R46- مقاله ترجمه شده 2014 : برنامه های یادگیری طولانی مدت در زندان: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شرکت در آنها 15000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Lifelong learning programs in prison: influence of social networks on participation

 

R47- مقاله ترجمه شده : آثار رضایت از زندگی در میان مردان و زنانی که هیچگاه تاکنون ازدواج نکرده اند 10000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Influences on the Life Satisfaction of Never-Married Men and Women

 

R48- مقاله ترجمه شده 2013 : نشانه های پیش بینی اختلال شخصیت مرزی رویدادهای استرس زای بین فردی 13000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Symptoms of Borderline Personality Disorder Predict Interpersonal (but not Independent) Stressful Life Events in a Community Sample of Older Adults

 

R49- مقاله ترجمه شده 2010: اثرات بازخورد اجتماعی-مقایسه ای بر یادگیری مهارت حرکتی 16000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Social-comparative feedback affects motor skill learning

 

R50- مقاله ترجمه شده 2013: نقش هیپنوتیزم اریکسونی در کاهش فشار خون اصلی و ثانویه 15000  تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The Role of Ericksonian Hypnosis in Reducing Essential and Secondary Hypertension

 

R51- مقاله ترجمه شده 2014 : تعویق زمان خواب : معرفی حوزه ی جدید تعویق 17000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Bedtime Procrastination:introducing a new area of procrastination

 

R52-مقاله ترجمه شده 2005 : مشارکت والدی: اصلاح مدل بر اساس بهبود مقیاس 17000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Parental Involvement: Model Revision through Scale Development

 

R53- مقاله ترجمه شده 2012 : راهکارهای تجربی عمومی برای مهار پیشاب 18000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Practical consensus guidelines for the management of enuresis

 

R54- مقاله ترجمه شده 2013 : درباره جنگ با بدنهایشان یا در جنگ با ذهن‌هایشان؟ نگاهی اجمالی به زندگی‌ها و انکار زنانه تحت رژیم یو ـ یو 18000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

At War with Their Bodies or At War with Their Minds? A Glimpse into the Lives and Minds of Female Yo-Yo Dieters – The Curtain has Lifted in U.K

 

R55- مقاله ترجمه شده 2001 : معنا و مفهوم مکان بعنوان یک گرایش: گرایش خانوارهای ساحلی نسبت به ملک خود 15000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

SENSE OF PLACE AS AN ATTITUDE: LAKESHORE OWNERS ATTITUDES TOWARD THEIR PROPERTIES

 

R56- مقاله ترجمه شده 2014 : توانمند سازی قابلیت‌های نوآورانه: تسهیم دانش به عنوان یک واسطه 18000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Enabling innovative ability: knowledge sharing as a mediator

 

R57- مقاله ترجمه شده 2013 : روانشناسی مدیریت استعداد: بررسی و دستور کار پژوهشی 18000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The psychology of talent management: A review and research agenda

 

R58- مقاله ترجمه شده 2009 : اثرات نفوذپذیری بر وسعت و محدوده محیطی درک شده 18000   تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Effects of Permeability on Perceived Enclosure and Spaciousness

 

R59- مقاله ترجمه شده 2014 : مراقبت یا نظارت؟ نظارت والدین و تاثیر آن روی احساسات و عواطف منفی و انگیزه پیشرفت و ترقی نوجوانان در معرض خطر 12000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Caring or Controling? Parental Monitoring and its Effect on Negative Emotion and Achievement Motivation of At-risk Adolescents

 

R60- مقاله ترجمه شده 2012: تصمیم گیری تحت استرس : یک بررسی انتخابی 19000   تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Decision making under stress: A selective review

 

R61- مقاله ترجمه شده 2014 : خودکشی مرتبط با کار : تحلیلی از گزارش های دولت امریکا و پیشنهاداتی برای منابع انسانی 19000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Work-related suicide : An analysis of US government reports and recommendations for human resources

 

R62- مقاله ترجمه شده 2014: برداشت: یک عامل بسیار مهم در مدیریت تغییرات تحولی 15000   تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Perceptions: A Critical Factor in Transformational Change Management – Lessons from the Department of Correctional Services of South Africa

 

R63- مقاله ترجمه شده 2013: نقش نوروتروفین ها در اختلال افسردگی اساسی 18000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

THE ROLE OF NEUROTROPHINS IN MAJOR DEPRESSIVE DISORDER

 

R64- مقاله ترجمه شده 2014 : وابستگی به موسیقی برای داشتن احساس بهتر، آگاهی از مسئولیت خود، در قبال قدرت موسیقی 18000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Depending on music to feel better: Being conscious of responsibility when appropriating the power of music

 

R65- مقاله ترجمه شده 2005 : درمان شناختی- رفتاری در ارتباط با بیخوابی اولیه 16000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Cognitive–behavioral therapy for primary insomnia

 

R66- مقاله ترجمه شده 2010 : گزارشات والد دربارۀ کیفیت زندگی مرتبط با سلامت فرزند مبتلا به صرع و خواهربرادر سالم او 15000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Differences in Child versus Parent Reports of the Child’s Health-Related Quality of Life in Children with Epilepsy and Healthy Siblings

 

R67- مقاله ترجمه شده 2004 : طبقه ی اجتماعی و حقیقت در تلویزیون 16000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Through the Looking Glass: Class and Reality in Television

 

R68- مقاله ترجمه شده 2013 : مدل انگیزه فردی و بافتی در خلاقیت 21000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A model of contextual and personal motivations in creativity:How do the classroom goal structures influence creativity viaself-determination motivations?

 

R69- مقاله ترجمه شده 2011 : افزاییش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین 15000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Exercise training increases size of hippocampus and improves memory

 

R70- مقاله ترجمه شده 2014: ارتباط بین نوع شخصیت و ویژگی ریاست خدمتگزار توانمند 18000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The Relationship Between Personality Type and the Servant Leadership Characteristic of Empowerment

 

R71- مقاله ترجمه شده 2009 : احساسات به عنوان ترکیبی شناختی-عاطفی- جسمی 15000   تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Emotions as Cognitive-Affective-Somatic Hybrids

 

R72- مقاله ترجمه شده 2013 : برنامه مداخله ای (اقدامي) مهارت های اجتماعی (SCIP) : مطالعه آزمایشی برنامه نمایش خلاق برای جوانانی با مشکلات اجتماعی 18000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Social Competence Intervention Program (SCIP): A pilot study of a creative drama program for youth with social difficulties

 

R73- مقاله ترجمه شده 2007 : تشخیص اضطراب کودکان از روابط وابستگی اولیه 15000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Predicting children’s anxiety from early attachment relationships

 

R74- مقاله ترجمه شده 2009 : مکان های ثالث و زندگی اجتماعی خیابان ها 17000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Third Places and the Social Life of Streets

 

R75- مقاله ترجمه شده 2009 : تغییر دشواری و موقعیت سوال در طرح معادل سازی سوال با مبنای نظریه پرسش-پاسخ 17000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Position and Item Difficulty Change in an IRT-Based Common Item Equating Design

 

R76- مقاله ترجمه شده 2008 : آیا روانسنجی علمی آسیب دیده است؟ 18000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Is Psychometrics Pathological Science?

 

R77- مقاله ترجمه شده 2014 : او مي‌گويد: مقايسه گزارشات مادران و پدران در خصوص تماس پدران غيرمقيم (مقيم موقتي) با بچه‌هايشان 18000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

She said, he said: Comparing mothers’ and fathers’ reports on the non-resident father’s contact with his children

 

R78- مقاله ترجمه شده 2013 : نقش نوتراسوتیکال ها در مدیریت اوتیسم 17000   تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The role of nutraceuticals in the management of autism

 

R79- مقاله ترجمه شده 2010 : مهارت‌هاي كار اجرايي 8-6 ساله‌ها: شواهد و دلايل رفتاري و ذهني براي پيشرفت تحصيلي 18000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Executive function skills of 6–8 year olds: Brain and behavioral evidence and implications for school achievement

 

R80- مقاله ترجمه شده 2005 : کنترل شناختی هیجان 14000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The cognitive control of emotion

 

R81- مقاله ترجمه شده2013: تنظیم هیجان: حال و آینده 15000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Emotion Regulation: Taking Stock and Moving Forward

 

R82- مقاله ترجمه شده 2015 : پارادایم و مدل های ذهنی جدید 6000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The New Paradigm and Mental Models

 

R83- مقاله ترجمه شده 2014 : ارتقاء رهبری: شکست یک صنعت و فرصتی برای روانشناسان مشاور 14000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

LEADERSHIP DEVELOPMENT: THE FAILURE OF AN INDUSTRY AND THE OPPORTUNITY FOR CONSULTING PSYCHOLOGISTS

 

R84- مقاله ترجمه شده 2013 : بررسی سودمندی گشتالت درمانی در خودکارآمدی زنان مطلقه 10000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Effectiveness of gestalt therapy on self-efficacy of divorced women

 

R85- مقاله ترجمه شده 2008 : والدين بچه‌هاي مبتلا به سندرم اسپنگر يا ناتواني‌هاي يادگيري: محيط خانواده و حمايت اجتماعي 15000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Parents of children with Asperger syndrome or with learning disabilities: Family environment and social support

 

R86- مقاله ترجمه شده 2015 : رابطه میان هوش و خلاقیت در کودکان سرآمد و غیر سرآمد 15000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Relationships between intelligence and creativity in gifted and non-gifted children

 

R87- مقاله ترجمه شده 2015: نیمرخ وکسلر در کودکان سرآمد: ارتباط آن با صفت اضطراب، بدتنظیمی هیجان و ناهمگنی در فرآیند استدلال پیاژه 15000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Wechsler profiles in referred children with intellectual giftedness: Associations with traitanxiety, emotional dysregulation, and heterogeneity of Piaget-like reasoning processes

 

R88- مقاله ترجمه شده 2012 : اثرات شبکه های اجتماعی در آموزش نوجوانان 15000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Effects of Social Networking on Adolescent Education

 

R89- مقاله ترجمه شده 2012 : آموزش برای توسعه پایدار ــ آموزش نسل جوان برای آینده 10000   تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Education for Sustainable Development – Training the Young Generation for the Future

 

R90- مقاله ترجمه شده 2011 : ایجاد عشق و علاقه به علم برای دانش آموزان ابتدایی از طریق یادگیری مبتنی بر تحقیق 12000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Creating a Love for Science for Elementary Students through Inquiry-based Learning

 

R91- مقاله ترجمه شده 2011 : یادگیری مسئله گرای مبتنی بر پروژه (POPBL) در ارتقاء آموزش برای توسعه پایدار 12000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Problem Oriented Project Based Learning (POPBL) in Promoting Education for Sustainable Development

 

R92- مقاله ترجمه شده 2010 : آموزش و یادگیری با استفاده از نرم‌افزار های ریاضی: «چالش جدید» 10000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Teaching and Learning using Mathematics Software ”The New Challenge

 

R93- مقاله ترجمه شده 2014 : ایجاد مهارت موثر کار تیمی از طریق یادگیری ترکیبی در موسسات سه گانه ی مالزی 16000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Building Effective Small-Group Team Working Skill through Blended Learning at Malaysia Tertiary Institution

 

R94- مقاله ترجمه شده 2007 : تاثیرات وابسته به آموزش - علاقمندی دانش آموزان و عملکرد یادگیری 10000  تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Pedagogical affect, student interest, and learning performance

 

R95- مقاله ترجمه شده 2010 : آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحرانهای اقتصادی 10000   تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Vocational education and training: dual education and economic crises

 

R96- مقاله ترجمه شده 2013 : فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی بر روی آن 13000   تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Philosophy of Education and the Growing Impact of Empirical Research

 

R97- مقاله ترجمه شده 2004 : فرهنگ و تحول مدارس: بررسی تاثیرات فرهنگ مدرسه در فرآیند تغییرات 15000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

School Culture and Change: An Examination of the Effects of School Culture on the Process of Change

 

R98- مقاله ترجمه شده 2012 : یک ارزیابی بر روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی 15000   تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

An assessment of teaching and learning methodology in Islamic studies

 

R99- مقاله ترجمه شده 2012 : اوه ، استیسی عزیز! تعامل اجتماعی ،بسط و یادگیری با عوامل آموزشی 15000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

“Oh, dear Stacy!” Social interaction, elaboration, and learning with teachable agents


مقاله ترجمه شده روانشناسی, مقاله ترجمه شده علوم تربیتی, مقاله ترجمه شده علوم اجتماعی, دانلود رایگان مقاله لاتین روانشناسی, دانلود رایگان مقاله لاتین علوم اجتماعی, دانلود رایگان مقاله لاتین علوم تربیتی, مقاله انگلیسی ترجمه شده روانشناسی, مقاله علمی روانشناسی, مقاله علمی پژوهشی روانشناسی, مقاله isi روانشناسی
 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام : 09372555240

1- شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ی "خرید و دانلود محصول" هزینه ی فایل موردنظرتان را  آنلاین پرداخت کنید.لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت  به شما نمایش داده خواهد شد . همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. 

2.کارت به کارت: در صورتی که قادر به پرداخت اینترنتی نیستید می توانید مبلغ محصول را به شماره کارت ذیل انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک ، تلگرام یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

parsproject@ymail.com