اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ارتباط بین نوع شخصیت و ویژگی رهبری خدمتگزار توانمند

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R70

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  ارتباط بین نوع شخصیت و ویژگی رهبری خدمتگزار توانمند

عنوان انگلیسی:

The Relationship Between Personality Type and the Servant Leadership Characteristic of Empowerment

چکیده فارسی:

تمایل روز افزونی در همه زمینه های زندگی از جمله در محل کار نسبت به معنویت وجود دارد. معنویت و ارتباط آن با ریاست در محل کار مسئله‌ای جدایی ناپذیر برای حرفه ی مدیریت است. رهبرانی که اصول ریاست خدمتگزار انه را به شکل عملی در می آورند، به توسعه معنوی در خود و دیگران کمک می کنند. لوئیس ، بریتنی ، و لافرتی، ۲۰۰۸) تاکید دارند که ” سازمان با توجه به شخصیت رهبران  خود شکل می گیرند” (ص ۱۵) . هدف اصلی پژوهش، موضوع اکتشاف تلاقی بین روانشناسی تحلیلی فرموله شده ی جونگیان با نظریه نوع شخصیت و فلسفه رهبری خدمتگزار گرینفیل و به طور خاص ویژگی رفتاری توانمندسازی است.

اولویت شخصیتی با چهار متغیر پیش بینی کننده در هر چهار بعد از مایرز بریگز  ( MBTI  ) نشان داده شده اند.  تجدید نظر شده – توانمندسازی رهبری خدمتگزار با یک مقیاس از نمایش رهبری خدمتگزار اندازه گیری شد. چهار متغیر کنترل جمعیت شناسی در مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. روابط فرض شده با استفاده از رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی و بر اساس داده های جمع آوری شده از یک نمونه متشکل از ۱۰۷ شرکت کننده مورد بررسی قرار گرفت. پس از اطمینان از اینکه داده های تبدیل شده الزامات تحلیلی را دارند، مدل رگرسیون برای ارزیابی فرضیه روابط بین توانمندسازی رهبری خدمتگزار ساخته شد.

کلید واژه ها: نوع شخصیت. MBTI. رهبری خدمتگزارانه، توانمندسازی.

Abstract

There is an increasing interest in spirituality in all facets of life including the workplace. Spirituality and its association with workplace leadership is a compelling issue for management professionals. Leaders who practice principles of servant leadership address spiritual development in themselves and others. Lewis, Spears, and Lafferty (2008) emphasized that “organizations are the way they are because of the personalities of the leaders” (p. 15). The principal purpose of the subject research was exploration of the intersection between Jungian analytical psychology formulated in personality type theory and Greenleaf’s servant leadership philosophy; specifically the behavioral characteristic of empowerment.

Personality preference was represented by four predictor variables per the four dimensions of the Myers Briggs Type Indicator® (MBTI®). Servant leadership empowerment was measured by a subscale of the Servant Leadership Profile – Revised©. Four demographic control variables were used in the study. Hypothesized relationships were tested using multiple hierarchical regression on data collected from a sample of 107 participants. After assuring that the transformed data met the analytical requirements, a regression model was constructed to assess the hypothesized relationships between servant leadership empowerment