اطلاعیه

مقاله ترجمه شده حمایت اجتماعی و افسردگی در بزرگسالان دارای آسیب های بینایی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R6

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Research in Developmental Disabilities

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  حمایت اجتماعی و افسردگی در بزرگسالان دارای آسیب های بینایی

عنوان انگلیسی:

Social support and depression of adults with visual impairments

چکیده فارسی:

پژوهش های نسبتا اندکی درمورد رابطه میان حمایت اجتماعی و افسردگی در بزرگسالان دارای آسیب های بینایی انجام شده است. چنین لطمات و آسیب هایی شایسته توجه هستند، چرا که با ورود فرد به اواسط و اواخر دوره بزرگسالی، وابستگی بیشتری به دیگران خواهد داشت. در مطالعه حاضر به بررسی همبستگی میان شبکه های اجتماعی، حمایت اجتماعی و افسردگی در بزگسالان دارای آسیب بینایی خواهیم پرداخت. افسردگی، شبکه اجتماعی و حمایت اجتماعی هیجانی/عملی بر اساس مقیاس های خودسنجی مورد بررسی قرار گرفتند.

افزون بر این، میزان مثبت یا منفی بودن حمایت اجتماعی هیجانی/عملی دریافت شده و توانایی آزمودنی ها در مورد مدیریت زندگی روزانه خود نیز مورد بررسی قرار گرفت. در ارتباط با نشانه های افسردگی، کمتر از یک سوم آزمودنی ها دارای نمرات بالای آستانه تشخیصی بودند. نشانه های افسردگی هیچ ارتباطی با جنسیت یا وضعیت بینایی نداشت. افسردگی با سن، میزان تحصیلات، دریافت حمایت عملی غیرمثبت، دریافت حمایت عملی منفی و حمایت اجتماعی منفی و مدیریت فردی ضعیف همبسته می باشد و همه این عوامل از قوی ترین پیش بین های افسردگی هستند. سن در رابطه میان افسردگی و مدیریت خود، و بین افسردگی و حمایت هیجانی منفی نقش میانجی دارد. احساس مدیریت فردی ضعیف و حمایت هیجانی منفی دارای همبستگی معنی دار با نشانه های افسردگی هستند.

Abstract

Relatively little research exists with regard to the relationship between social support and depression among adults with visual impairments. Such a gap is noteworthy when one considers that individuals become more dependent on others as they enter middle and late adulthood. The present research will examine the association between social networks, social support and depression among adults with visual impairments. Seventy-seven adults with visual impairments participated in the study. Depression, social network and emotional/practical social support were measured with self-report measures.

Additionally, the degree to which emotional/practical social support received were positive or negative and the ability of respondents to self-manage their daily living were assessed. Less than a third of respondents scored above the threshold for depressive symptoms. Depressive symptoms were not related to gender or vision status. Depression was correlated with age, educational level, less positive practical support, more negative practical support and more negative emotional support, with lower perceptions of self-management representing the most robust predictor of depression. Age moderated the relationship between depression and self-management, and between depression and negative emotional support. Lower perceptions of self-management and negative emotional support were significantly associated with depressive symptoms.

KEYWORDS: Depression; Social support; Visual impairment