اطلاعیه

مقاله ترجمه شده آمیختگی فکر-عمل: ساختار و ویژگی برای OCD

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R29

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۴۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  آمیختگی فکر-عمل: ساختار و ویژگی برای OCD

عنوان انگلیسی:

Thought–action fusion: Structure and specificity to OCD

چکیده فارسی:

در سطح انتزاع کلی، آمیختگی تفکر-عمل (TFA) این دیدگاه را بیان می کند که تفکر تاثیر قابل مشاهده ای بر روی واقعیت و اخلاق در فرد دارد. نتایج بدست آمده از پیشینه پژوهشی اختلال وسواس (OCD)، TFA رابطه های تجربی با نشانه های دیگر اختلالات روانی را نشان داده است، که خود بیانگر محدود نبودن به OCD می باشد و ممکن است دارای اهمیت بالاتری باشد. این مطالعه سه مساله را مورد بررسی قرار می دهد. اول اینکه، ساختار مقیاس آمیختگی فکر-عمل (TAFS) در نمونه های کلینیکی و غیر کلینیکی مورد بررسی قرار می گیرد.

راه حل سه فاکتوری شامل بر احتمال خود، احتمال دیگران و اخلاق در هر دو نمونه مورد تایید قرار گرفت. دوم اینکه، این مطالعه به بررسی بازه محتوی TAF ارزیابی شده توسط پرسشنامه باورهای وسواسی (OBQ) پرداخت. رگرسیون های پیش بینی کننده نشانه های OCD نشان داد که محتوی اخلاقی TAFS توسط OBQ پیش بینی گردید؛ بر عکس، احتمال خود TAFS و احتمال دیگران TAFS واریانس بیشتر معنی داری را پیش بینی کرد. سوم اینکه، این مطالعه به بررسی ویژگی TAF نسبت به علامت های OCD در برابر علامت های دیگر اختلالات پرداخت. اخلاق TAFS و احتمال دیگران TAFS به میزان بیشتری با  نشانه های OCD در مقایسه با نشانه های دیگر هم پوشانی داشتند؛ بر عکس آن، احتمال خود TAFS اینگونه ویژگی را از خود نشان نداد. این یافته ها در زمینه افزایش فهم ما از ساختار TAF و ابزارهای در دسترس برای اندازه گیری آن در محیط های کلینیکی و غیر کلینیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

Abstract

At a general level of abstraction, thought–action fusion (TAF) concerns the idea that thoughts have a tangible impact on reality or one’s sense of morality. Borne of the obsessive–compulsive disorder (OCD) literature, TAF shows empirical relations with symptoms of other psychological disorders, suggesting it is not confined to OCD and may be of broader importance. This study addressed three issues. First, it examined the structure of the thought–action fusion scale (TAFS) in clinical and nonclinical samples.

A 3-factor solution consisting of likelihood-others, likelihood-self, and moral was supported in both samples. Second, this study examined the range of TAF content assessed by the 44-item Obsessive Beliefs Questionnaire (OBQ). Regressions predicting OCD symptoms indicated that TAFS Moral content was accounted for by the OBQ; conversely, TAFS Likelihood-self and TAFS Likelihood-others accounted for significant additional variance. Third, this study examined the specificity of TAF to OCD symptoms versus symptoms of other disorders. TAFS Moral and TAFS Likelihood-others more strongly correlated with OCD symptoms compared to other symptoms; conversely, TAFS Likelihood-self did not demonstrate such specificity. These findings are discussed in terms of advancing our understanding of the construct of TAF and the instruments available for assessing it in both clinical and research contexts.