اطلاعیه

مقاله ترجمه شده هشت قابلیت بزرگ: رویکرد معیارمحور برای اعتبار سنجی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R2

سال نشر: ۲۰۰۵

نام ناشر (پایگاه داده): American Psychological Association

نام مجله: Journal of Applied Psychology

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۶  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  هشت قابلیت بزرگ: رویکرد معیارمحور برای اعتبار سنجی

عنوان انگلیسی:

The Great Eight Competencies: A Criterion-Centric Approach to Validation

چکیده فارسی:

نویسنده، نتایج تجزیه و تحلیل متا از ۲۹ مطالعه اعتبار سنجی ( n=4861) را ارائه کرده که از هشت عامل بزرگ قابلیت ( کورز و بارتون ۲۰۰۲) به عنوان چارچوب اندازه گیری معیار استفاده کرده است. پیش بینی کننده های هشت قابلیت بزرگ براساس مقیاس های شخصیتی است که همبستگی های متوسط تا خوب را با رتبه بندی مدیران خطی برای همه ۸ قابلیت نشان می دهد. در تحقیق ما، آزمون­های توانایی با ۴ مورد از ۸ قابلیت همبسته بودند و همراه با داده های توانایی و شخصیت اعتبارهای عملیاتی نیز از ۰.۲ تا ۰.۴۴ برای ۸ قابلیت حاصل شده است. اعتبارات عملیاتی پیش بینی کننده های یکپارچه با معیارهای یکپارچه نزدیک به ۰.۵۳ برآورد شده است. ارزش تمایز بین فضای معیار و متغیرهای پیش بینی کننده مربوط به متغیرهای معیار به صورت یک به یک مورد بررسی قرار گرفته است.

Abstract

The author presents results of a meta-analysis of 29 validation studies (N=4,861) that uses the Great Eight competency factors (Kurz & Bartram, 2002) as the criterion measurement framework. Predictors of the Great Eight competencies based only on personality scales show moderate to good correlations with line-manager ratings for all 8 of the competencies. On their own, ability tests correlate with 4 of the 8 competencies, and together ability and personality data yield operational validities ranging from 0.20 to 0.44 for the 8 competencies. Operational validities for aggregated predictors with aggregated criteria were estimated to be 0.53. The value of differentiating the criterion space and of relating predictor variables to criterion variables in a one-to-one fashion is discussed.