اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تصمیم گیری تحت استرس : یک بررسی انتخابی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R60

سال نشر: ۲۰۱۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Neuroscience and Biobehavioral Reviews

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۰  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تصمیم گیری تحت استرس : یک بررسی انتخابی

عنوان انگلیسی:

Decision making under stress: A selective review

چکیده فارسی:

بسیاری از تصمیم گیری ها می بایست تحت فشار اتخاذ شوند، و بسیاری از موقعیت های تصمیم گیری خودشان به وجود آورنده واکنش استرسی می باشند. بنابراین، استرس و تصمیم گیری بطور پیچیده ای با هم در ارتباط هستند؛ نه تنها در سطح رفتاری ، بلکه در سطح عصبی، به عنوان مثال، آن بخش هایی از مغز که تحت تصمیم گیری قرار نگرفته اند، بخش هایی هستند که حساس به تغییرات ناشی از استرس می باشند.  هدف از این بررسی، خلاصه سازی یافته های حاصل از مطالعاتی می باشد که به بررسی تاثیر استرس بر تصمیم گیری پرداخته اند. این بررسی شامل آن دسته از مطالعاتی می باشد که تصمیم گیری تحت فشار در انسان را مورد بررسی قرار داده و بین سال های ۱۹۸۵ و اکتبر ۲۰۱۱ منتشر شده اند. مطالعات مورد بررسی با استفاده از جستجوگرهای PubMed  و PsycInfo یافت شده اند. بررسی ارائه شده بر مطالعاتی معطوف می باشد که تاثیر استرس حاد آزمایشگاهی ناشی از تصمیم گیری را مورد بررسی قرار  داده و عملکرد و استرس پاسخ های تصمیم گیری اندازه گیری شده را ارزیابی کرده اند.

علاوه بر این، برخی از مطالعاتی که تصمیم گیری را تحت سطح استرس طبیعی بررسی کرده اند و به ارزیابی توانایی تصمیم گیری در بیمارانی که از اختلالات مربوط به استرس رنج می برند پرداخته اند، ارائه شده است. نتایج حاصل از مطالعاتی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که بر این فرض بودند که استرس بر روی تصمیم گیری تاثیر می گذارد و آیا  اینکه استرس از نظر نتیجه بر روی کار و یا موقعیت های خاص، مزیت یا عیوبی ارائه می دهد یا خیر. این نتایج همچنین بر نقش متغیرهای واسطه ای و تعدیل کننده تاکید دارد. نتایج به دست آمده با توجه به مکانیسم های روانی و عصبی، پیامدهای تصمیم گیری های روزمره و تحقیقات آینده مورد بحث قرار گرفته اند.

واژه های کلیدی: فشار (استرس)، تصمیم گیری، شناخت، احساس، هورمون های استرس، تصویربرداری عصبی، نوروسایکولوژی (روانشناسى عصب شناختى).

Abstract

Many decisions must be made under stress, and many decision situations elicit stress responses themselves. Thus, stress and decision making are intricately connected, not only on the behavioral level, but also on the neural level, i.e., the brain regions that underlie intact decision making are regions that are sensitive to stress-induced changes. The purpose of this review is to summarize the findings from studies that investigated the impact of stress on decision making. The review includes those studies that examined decision making under stress in humans and were published between 1985 and October 2011. The reviewed studies were found using PubMed and PsycInfo searches.

The review focuses on studies that have examined the influence of acutely induced laboratory stress on decision making and that measured both decision-making performance and stress responses. Additionally, some studies that investigated decision making under naturally occurring stress levels and decision-making abilities in patients who suffer from stress-related disorders are described. The results from the studies that were included in the review support the assumption that stress affects decision making. If stress confers an advantage or disadvantage in terms of outcome depends on the specific task or situation. The results also emphasize the role of mediating and moderating variables. The results are discussed with respect to underlying psychological and neural mechanisms, implications for everyday decision making and future research directions.