اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رشد صفات شخصیت در پاسخ به تولد کودک: یک دیدگاه دونفری طولی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R16

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Personality and Individual Differences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۶۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  رشد صفات شخصیت در پاسخ به تولد کودک: یک دیدگاه دونفری طولی

عنوان انگلیسی:

Development of personality traits in response to childbirth: A longitudinal dyadic perspective

چکیده فارسی:

برای بررسی تاثیر تولد کودک بر شخصیت، نویسندگان از یک برنامه پژوهش طول سه موجی (بارداری، ۶ ماهگی، و ۱سال پس از زایمان) و یک چارچوب مدل سازی چندسطحی استفاده کردند. این پژوهش روی ۲۰۴ زوج های والدی با گروه والدی (تک فرزندی در مقابل چندفرزندی) به عنوان پیش بینی کننده زمان-ثبات، رشد شریک به عنوان هم متغیر تغییرکننده-با زمان، و زوجهای بدون فرزند به عنوان گروه کنترل،  اجرا شدند. نتایج نشان داد برونگرایی پدران با تولد کودک کاهش میابد. به غیر از برونگرایی، دیگر صفات شخصیتی والدین ثابت میماند. همچنین، هم مادران و هم پدران هنگام رو برو شدن با تولد کودک در یک مسیر رشدی یکسان قرار میگیرند و به این ترتیب، به صورت دوتایی عمل میکنند. این بحث، اهمیت دیدگاه دو نفری برای درک تجربه تولد کودک را نشان میدهد.

Abstract

To investigate the influence of childbirth on personality, the authors conducted a three-wave longitudinal research program (pregnancy, 6 months, and 1 year postpartum) using a multilevel modeling framework on 204 parental couples with parental group (primiparous vs. multiparous parents) as a time-invariant predictor and the partner’s development as a time-varying covariate and on childless couples as a control group. Results showed that the father’s Extraversion decreases after childbirth. Except for Extraversion, parents’ personality is highly stable. Moreover, when facing childbirth, mothers and fathers tend to follow the same developmental trajectory and hence to function in dyad. The discussion underlines the importance of the dyadic perspective to understand the childbirth experience.