خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله ترجمه شده ادراک (برداشت) ، یک عامل بسیار مهم در مدیریت تغییرات تحولی

مقاله ترجمه شده ادراک (برداشت) ، یک عامل بسیار مهم در مدیریت تغییرات تحولی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R62

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰   تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  برداشت: یک عامل بسیار مهم در مدیریت تغییرات تحولی – درسهایی از بخش سرویس های تأدیبی آفریقای جنوبی

عنوان انگلیسی:

Perceptions: A Critical Factor in Transformational Change Management – Lessons from the Department of Correctional Services of South Africa

چکیده فارسی:

شناخت در حال رشدی در جهان وجود دارد که روش های و شیوه های مدیریت تغییر سازمانی فعلی بیهوده و بی اثر هستند. این بستر بر اساس این واقعیت است که کارهای تغییراتی انجام شده در سازمان ها، نتایج مطلوبی را از نظر اهداف تغییر مجموعه ارائه نمی کنند. این ادعا با میزان موفقیت ملال انگیز در اجرای طرح های تغییرات سازمانی ثابت شده است. مطالعات تجربی که پیش از این توسط محققانی مثل Hattingh (2004)، Balogun و Hope Hailey  (۲۰۰۴)، Bregman (2009)، Lotich (2011)، و Choi و Ruona (2011) انجام شده بود تأیید کردند که درواقع میزان بالای عدم موفقیت در اجرای کارهای تغییرات سازمانی وجود دارد.

میزان بالای عدم موفقیت که سازمان ها ثبت کردند، به مدیرانی نسبت داده می شود که به عناصر و پویایی تغییرات که ابعاد تغییرات انسانی را تشکیل می دهد بی توجه هستند. برداشت افراد از تغییرات، بخشی از پویایی تغییراتی را تشکیل می دهد که در صورت دستیابی به موفقیت در اجرای کارهای تغییرات سازمانی، باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرند. مطالعات تجربی که به دنبال معتبر کردن این ادعا هستند که برداشت ها نقش مهمی در شکل گیری نگرش افراد نسبت به تغییرات و در نتیجه واکنشهای آنها به تغییرات از نظر واکنشها و مقاومت به تغییرات ایفا می کند، به هر دلیلی بسیار محدود شده است.

این همان چیزی است که این پژوهش به دنبال انجام، بررسی، برقراری، کشف و درک نقشی است که برداشت ها در متأثر کردن نگرش افراد نسبت به تغییرات و درنتیجه متأثر کردن وضعیت تغییر در شرایط موفقیت یا شکست ایفا می کنند. انجام پژوهش در مورد برداشت بخاطر اطمینان از این موضوع است که مدیران تأثیری را که برداشت بر نگرش افراد نسبت به تغییرات دارد درک می کنند. محقق، پژوهشی در مقالات به منظور بسترسازی نقش برداشت ها در متأثر کردن نگرش افراد در محیط اصلاحی مجرم در بخش خدمات اصلاحی آفریقای جنوبی انجام داد. دو پرسشنامه پژ<هشی، یکی برای مقامات تأدیبی و دیگری برای مجرمان، به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که برداشت ها نقش قابل توجهی در شکل گیری نگرش افراد نسبت به تغییرات و در نتیجه واکنش آنها و تجربیات تغییر ایفا می کنند.

لغات کلیدی: تغییر، تغییر سازمانی، تحول، تحول سازمانی، تغییرات بنیادین، مدیریت تغییر، رهبری تغییر، برداشت ها، واکنش عاطفی، تجارب، مقاومت

Abstract

There is growing recognition globally that the current organisational change management methodologies and practices are ineffective. This admission is based on the fact that change efforts implemented in organisations do not produce the desired results in terms of set change objectives. This assertion is evidenced by the dismal success rate in the implementation of organisational change initiatives. Empirical studies conducted previously by authors such as Hattingh (2004), Balogun and Hope Hailey (2004), Bregman (2009), Lotich (2011), and Choi and Ruona (2011) have confirmed that there is indeed a high failure rate in the implementation of organisational change efforts. The high failure rate that organisations record is attributed to managers’ neglect of the elements and dynamics of change, which constitute the human dimension of change. People’s perceptions of change form part of the dynamics of change which need to be seriously addressed if success in the implementation of organisational change efforts is to be attained. Empirical studies that seek to validate the claim that perceptions play a critical role in shaping people’s attitudes towards change and consequently their responses to change in terms of their reactions and resistance to change, have somehow been very limited.

This is what this study sought to do – to investigate, establish, explore and understand the role that perceptions play in influencing people’s attitudes towards change, thereby influencing the status of change in terms of success or failure. The undertaking of the study on perceptions was to ensure that managers understand the influence that perceptions have on people’s attitudes towards change. The researcher conducted a literature study in order to contextualise the role of perceptions in influencing people’s attitudes within the offender correctional environment in the Department of Correctional Services of South Africa. Two survey questionnaires, one for correctional officials and the other for offenders, were utilised for purposes of collecting data. The results of the study revealed that perceptions play a significant role in shaping people’s attitudes towards change and consequently their reactions to and experiences of change.