اطلاعیه

مقاله ترجمه شده آیا روانسنجی علمی آسیب دیده است؟

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R76

سال نشر: ۲۰۰۸

نام ناشر (پایگاه داده): Taylor & Francis

نام مجله: Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۸۵۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  آیا روانسنجی علمی آسیب دیده است؟

عنوان انگلیسی:

Is Psychometrics Pathological Science?

چکیده فارسی:

آسیب شناسی در علم، زمانی مطرح می شود که پردازش های عادی در پژوهش های علمی با شکست مواجه می شود و فرضیه علمی، بدون یک رشته تلاش های هدفمند در جهت آزمودن آنها و بدون در نظر گرفتن امکان پذیر بودن آن، مورد قبول واقع می شود. دراین باره که آیا این پدیده در روانسنجی هم اتفاق افتاده یا نه، اختلاف نظر وجود دارد: فرضیه ای درباره این قضیه وجود دارد که می کوید: ویژگیهای روانشناختی کمیت پذیرند، روانسنج ها نه تنها در تأیید این مسأله شکست خورده اند بلکه اصلاً موجودیت این فرضیه را هم به سختی  درک می کنند.

به نظر می رسد که تمایلات اجتماعی ویژه ای که در تاریخچه روانشناسی معاصر قابل شناسایی اند این وضعیت را ایجاد نموده چرا که روانشناسی حاضر به عنوان یک دانش کمی، فواید ایدئولوژیک و اقتصادی ثانویه ای را به همراه داشته است. این پرسش مطرح است که آیا مدل های جدید پرسش- پاسخ از این انتقاد تبرعه می شوند و مشخص می شود که هنوز این مدل ها با چالش های آزمودن جدی این فرضیه و حتی زحمت تشخیص موجودیت آن مواجه نشده اند.

Abstract

Pathology of science occurs when the normal processes of scientific investigation break down and a hypothesis is accepted as true within the mainstream of a discipline without a serious attempt being made to test it and without any recognition that this is happening. It is argued that this has happened in psychometrics: The hypothesis upon which it is premised, that psychological attributes are quantitative, is accepted within the mainstream, and not only do psychometricians fail to acknowledge this, but they hardly recognize the existence of this hypothesis at all.

It is suggested that certain social interests, identifiable within the history of modern psychology, have produced this situation because of the ideological and economic secondary gains derived from presenting psychology as a quantitative science. The question of whether modern item response models are exempt from this critique is considered, and it is concluded that they have not yet faced up to the challenges of seriously testing the relevant hypothesis or even bothered to recognize its existence.

Key words: measurement, order, pathological science, psychometrics, quantity