اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رابطه بین سبک های شخصیتی و وابستگی عاطفی در میان دانشجویان دانشگاه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R8

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): jpbrjournal

نام مجله: International Journal of Psychology and Behavioral Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  رابطه بین سبک های شخصیتی و وابستگی عاطفی در میان دانشجویان دانشگاه

عنوان انگلیسی:

The Relationship between Identity Styles and Romantic Attachment among college students

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه تعیین رابطه مابین سبک‌های شخصیتی (اطلاعاتی، هنجاری، سردرگمی/ اجتنابی) با وابستگی عاطفی (اضطراب، اجتناب) است. در مطالعه حاضر، روش تحقیق همبستگی توصیفی استفاده شده است. جمعیت آماری شامل ۱۲۵۰ مرد و زن دانشجوی مقطع لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان در ایران است. این نمونه شامل ۳۰۷ نفر (%۶۰ زن و %۴۰ مرد) است که بوسیله روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شده‌اند. پرسشنامه سبک‌های شخصیتی (ISI) برزونسکی (۱۹۸۹) و تجارب اصلاح شده در پرسشنامه روابط نزدیک (ECR-R) فرالی و دیگران (۲۰۰۰) برای بررسی متغیرهای تحقیق، استفاده شده‌اند. داده‌ها بوسیله آزمون T، تجزیه و تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. داده‌های به دست آمده از طریق تکنیک‌های آماری مناسب، بوسیله برنامه SPSS 18 مورد آنالیز قرار گرفته‌اند. نتایج آشکار کردند که بهترین پیش‌بینی‌کننده وابستگی اجتنابی، سبک هویت اطلاعاتی (p<0/000) و سبک شخصیتی سردرگمی/ اجتنابی (۰/۰۴۲>p) بودند؛ و تنها پیش‌بینی کننده وابستگی اضطرابی، سبک شخصیتی سردرگمی/ اجتنابی بود(p<0/000).

Abstract

The aim of this study is to determine the relationship between Identity Styles (informational, normative, diffuse /avoidant) with Romantic Attachment (anxiety, avoidance). In current study is used correlation-descriptive research method. The statistical population is 1250 male and female undergraduate section students of Islamic Azad University, Dehaghan branch in Iran. The sample includes 307(%60 of female and %40 of male) who are chosen by quota sampling method. The identity styles inventory (ISI) by Berzonsky (1989) and revised experiences in close relationships questionnaire (ECR-R) by Fraley et al (2000) are used to examine the research variables. The data are analyzed by T test, analysis of variance, Pearson correlation coefficient and multiple of regression analysis. The obtained data’s are analyzed by appropriate statistical techniques through an application of SPSS 18. The results revealed that the best predictors of avoidant attachment, were informational identity style (p<0/000), and diffuse/avoidant identity style (p<0/042), and only predictor of anxiety attachment, was diffuse/avoidant identity style (p<0/000).