اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدل انگیزه فردی و بافتی در خلاقیت: چگونه ساختارهای هدف کلاس درس بر خلاقیت از طریق انگیزه های خود مختار تاثیر می گذارد؟

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R68

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Thinking Skills and Creativity

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۸  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۱۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مدل انگیزه فردی و بافتی در خلاقیت: چگونه ساختارهای هدف کلاس درس بر خلاقیت از طریق انگیزه های خود مختار تاثیر می گذارد؟

عنوان انگلیسی:

A model of contextual and personal motivations in creativity:How do the classroom goal structures influence creativity viaself-determination motivations?

چکیده فارسی:

مطالعات قبلی نشان داد که ساختارهای هدف در کلاس درس نقش مهمی در فرایند یادگیری و نتیجه گیری دانش آموز ایفا می کند؛ البته، دانش کمی در مورد ارتباط بین ساختاره هدف کلاس درس و خلاقیت وجود دارد. هدف این مطالعه مشخص کردن این موضوع می باشد که آیا _و چگونه_ ساختارهای هدف کلاس درس بر خلاقیت تاثیر می گذارد. به ویژه، ما مدلی تئوری ایجاد کردیم که شامل ساختارهای هدف کلاس، انگیزه های با عزم خودی، و خلاقیت می شد؛

علاوه بر این، ما این مساله را آزمایش کردیم که این مدل چقدر می تواند با داده های مشاهده شده تناسب داشته باشد، و سپس ما ارتباط بین این سه متغیر را بررسی کردیم. داده ها در مورد این سه متغیر از ۹۱۳ دانش آموز دبیرستانی تایوانی (۴۶۳ دختر) جمع آوری گردید، و تمام ابزارهای آزمون گیری درون حوزه ریاضی قرار داشتند.

ما از مدل سازی معادله ساختاری برای بررسی داده ها استفاده کردیم. نتایج نشان داد که مدل تئوری توسط داده های جمع آوری شده مورد تایید قرار گرفت و مدل تناسب مدلی کلی راضی کننده ای داشت و تناسب ساختار درونی مدل نیز خوب بود. در ابتدا، ما یافتیم که ساختار روش یادگیری هدف انگیزه خودمختار افراد را شکل می دهد و به صورت مثبت بر خلاقیت تاثیر می گذارد. دوم اینکه، ساختار دوری گزیدن از عملکرد هدف انگیزه کنترل شده افراد را شکل داد و بر خلاقیت آنها تاثیری نداشت.

در انتها، ساختارهای روش های –اجتناب و عملکرد- یادگیری هدف فقط هنگامی که آنها انگیزه خودمختار افراد را شکل دهند، تاثیر مستقیمی بر تولید واگرا _نوع خاصی از خلاقیت_ داشت. بنابراین، ما پیشنهاد می کنیم که ساختارهای هدف کلاس می تواند انواع مختلف انگیزه خود عزم افراد را شکل دهد و بنابراین به صورت غیر مستقیم بر خلاقیت دانش آموز تاثیر بگذارد. علاوه بر این، روش یادگیری ساختار هدف کلاس درسی می باشد که بیشتری تاثیر را بر خلاقیت از طریق انگیزه خودمختار ایجاد می کند.

Abstract

Previous studies suggested that classroom goal structures play prominent roles in students’ learning processing and outcomes; however, little is known about the association between the classroom goal structures and creativity. This study aimed to determine whether – and how – the classroom goal structures could affect creativity. Specifically, we constructed a theoretical model consisting of the classroom goal structures, self-determination motivations, and creativity;

further, we tested how well this model fits the observed data, and then we analyzed the association among these three variables. Data on these three variables were collected from 913 Taiwanese junior high school students (463 girls), and all of the testing instruments were within the mathematical field.

We performed structural equation modeling to analyze the data. The results showed that the theoretical model was supported by the observed data, and that the model had satisfactory overall model fit and fit of the internal structure of the model. Firstly, we found that mastery-approach goal structure shaped individuals’ autonomous motivation and positively influenced their creativity. Secondly, performance-avoidance goal structure shaped individuals’ controlled motivation and had no effect on their creativity.

Finally, mastery-avoidance and performance-approach classroom goal structures exerted a positive effect on divergent production – a specific type of creativity – only when they shaped individuals’ autonomous motivation. Thus, we propose that classroom goal structures can shape an individual’s different types of self-determination motivation, thereby indirectly influence learners’ creativity. Additionally, mastery-approach is the classroom goal structure that exerted the greatest effect on creativity via autonomous motivation.