اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نشانه های پیش بینی اختلال شخصیت مرزی رویدادهای استرس زای بین فردی (ولی نه مستقل) در نمونه ای از افراد مسن بزرگسال

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R48

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): American Psychological Association

نام مجله: J Abnorm Psychol

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۳۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  نشانه های پیش بینی اختلال شخصیت مرزی رویدادهای استرس زای بین فردی (ولی نه مستقل) در نمونه ای از افراد مسن بزرگسال

عنوان انگلیسی:

Symptoms of Borderline Personality Disorder Predict Interpersonal (but not Independent) Stressful Life Events in a Community Sample of Older Adults

چکیده فارسی:

افرادی که اختلال شخصیت مرزی (BPD) دارند، اغلب رویدادهای استرس زای زندگی را با فراوانی بیشتری نسبت به افراد دیگر تجربه می کنند. مشخص نیست که چه رویدادهایی در این اثر مشارکت دارند، و تعیین نشده است که آیا برخی از ویژگی های BPD برای این تاثیر مهمتر از سایر ویژگی ها می باشد یا نه. این مسئله به دلیل ماهیت ناهمگون این سازه ی تشخیصی اهمیت می یابد. این مسائل در نمونه جامعه بزرگ و معرف جامعه ای از مردان و زنان بین ۵۵ تا ۶۴ سال بررسی شد. ده راهنمای اختلالات ذهنی تشخیصی و آماری، با استفاده از مرور ساختاریافته برای DSM-IV شخصیت ارزیابی شدند. رویدادهای زندگی نیز در سه ارزیابی متوالی در شش ماه (تعداد: ۱۲۹۴)، ۱۲ ماه (تعداد: ۱۰۷۰) و ۱۸ ماه (تعداد ۸۳۷) بررسی شدند.

رویدادهای استرس زای زندگی با استفاده از پرسشنامه ی خود بیانگر شناسایی شدند. فهرست پرسشنامه ی تجربیات تهدید زا عبارتست از: مجموعه ای از رویدادهای زندگی با تهدید زمینه ای بلند مدت از بروگا، ببینتون، تنانت و هاری (۱۹۸۵) و نیز مصاحبه ی تلفنی نیز متعاقب آن انجام گرفت. فقط آسیب شخصیت مرزی با افزایش در فراوانی رویدادهای زندگی استرس زای بین فردی رابطه داشت. سه نشانه ی مشخص BPD تا حد زیادی این ارتباط را تبیین می کردند: روابط بین فری ناپایدار، تکانشگری و احساس خلاء. نشانه های اختلال شخصیت جنون و اجتنابی با تعداد کاهش یافته ی رویدادهای استرس زای زندگی رابطه داشتند، رویدادهایی که خارج از کنترل فرد می باشد (برای مثال بیماری حاد، آسیب، مرگ یکی از عزیزان). هیچ یک از اختلالات شخصیتی افزایش در تعداد رویدادهای مالی استرس زا را پیش بینی نکردند (برای مثال بحران مالی مهم). این یافته ها نشان دهنده ی این است که همانطور که زندگی افراد سپری می شود، ویزگی های خاصی BPD نیز عوامل ریسک مهمی برای رویدادهای بین فردی موفق زندگی می باشند.

Abstract

Individuals with borderline personality disorder (BPD) often experience stressful life events at a higher frequency than those without BPD. It is less clear what specific types of events are involved in this effect, and it has not been determined whether some features of BPD are more important than others in accounting for this effect. The latter issue is important in light of the heterogeneous nature of this diagnostic construct. These issues were examined in a large, representative community sample of men and women, ages 55–۶۴. Ten Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev., DSM–IV–TR, Washington, DC, American Psychiatric Association, 2000) personality disorders were assessed at baseline using the Structured Interview for DSM-IV Personality: SIDP-IV (B. Pfohl, N. Blum, & M. Zimmerman, 1997, Washington, DC, American Psychiatric Press). Life events were measured at three sequential assessments following baseline at 6-month (N = 1,294), 12-month (N = 1,070), and 18-month (N = 837) follow-ups. Stressful life events were identified using a self-report questionnaire (LTE-Q; List of Threatening Experiences Questionnaire:

A subset of prescribed life events with considerable long-term contextual threat by T. Brugha, C. Bebbington, P. Tennant, and J. Hurry, 1985, Psychological Medicine, Vol. 15, pp. 189–۱۹۴.) followed by a telephone interview. Only borderline personality pathology was related to an increase in the frequency of interpersonal stressful life events. Three specific symptoms of BPD were largely responsible for this connection: unstable interpersonal relationships, impulsivity, and chronic feelings of emptiness (negative association). Symptoms of avoidant and schizoid personality disorders were associated with a reduced number of stressful life events that are considered to be outside a person’s control (e.g., serious illness, injury, or death of a loved one). None of the personality disorders predicted an increase in the number of stressful financial events (e.g., major financial crisis). These findings suggest that, as individuals approach later life, certain features of BPD continue to serve as important risk factors for stressful life events of an interpersonal nature.

Keywords: borderline personality disorder, personality pathology, stressful life events, interpersonal stressors, later adulthood