اطلاعیه

مبانی نظری مدیریت و حسابداری

بسته های آموزشی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت و حسابداری

مبانی نظری هوش معنوی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR73 تعداد صفحات :   ۳۷   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۲۳۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد هوش معنوی  فهرست مطالب هوش معنوی  ۱ ۲-۲-۱- تاریخچه هوش معنوی       ۴ ۲-۲-۲-تعریف هوش  ۵ ۲-۲-۳- تعاریف هوش معنوی از دیدگاه های مختلف         ۷ ۲-۳-معنویت  …

مشاهده جزییات

خلاقیت-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR66 تعداد صفحات :    ۱۹  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۶۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی در مورد  خلاقیت  فهرست مطالب خلاقیت         ۲ ۲-۵-۱- تعریف خلاقیت       ۲ ۲-۶- دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت     ۴ ۲-۶-۱- دیدگاه غرب از خلاقیت      ۴ ۲-۶-۲- دیدگاه شرق از خلاقیت      …

مشاهده جزییات

سرمایه اجتماعی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR10 تعداد صفحات :   ۶۱   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:  ۳۲۰۰۰  تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سرمایه اجتماعی  فهرست مطالب سرمایه اجتماعی       ۴ پیشینه تحقیق ۴ ۱-۱-۲ تحقیقات داخلی       ۴ ۲-۱-۲ تحقیقات خارجی      ۷ ۲-۲- چهارچوب نظری سرمایه اجتماعی      ۱۱ ۱-۲-۲-  …

مشاهده جزییات

مهندسی مجدد-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD132 تعداد صفحات :   ۴۷   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۲۹۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد مهندسی مجدد  فهرست مطالب ۱- مهندسی مجدد سازمانها چیست؟ ۲ ۲- چهار گام برای دگرگونی مداوم    ۵ ۳- بدانید که چه می‌خواهید.  ۹ ۴- برنامه‌ریزی …

مشاهده جزییات

فناوری اطلاعات در سازمان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD131 تعداد صفحات :    ۶۷  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۳۷۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد  فناوری اطلاعات در سازمان  فهرست مطالب فناوری اطلاعات        ۲ ۲-۲-۱-۱- مقدمه:     ۲ ۲-۲-۱-۲- فناوری اطلاعات  ۳ ۲-۲-۱-۳- تعریف فناوری اطلاعات   ۴ ۲-۲-۱-۴- سیر تاریخی کاربرد …

مشاهده جزییات

تحول سازمانی-مبانی و چارچوب نظری

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD130 تعداد صفحات :   ۳۵   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۲۵۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، در مورد  تحول سازمانی  فهرست مطالب تحول سازمانی :        ۱ ۲-۲-۲-۱- تعریف تحول سازمانی     ۱ ۲-۲-۲-۲- نقش منابع انسانی در تحولات سازمانی  ۲ ۲-۲-۲-۳- نگرش کلی بر فعالیتهای تحول   ۵ ۲-۲-۲-۳-۱- انگیزش …

مشاهده جزییات

رفتار مصرف کننده آنلاین-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD129 تعداد صفحات :    ۴۳  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۲۹۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد رفتار مصرف کننده آنلاین    فهرست مطالب ۲-۱-۵  رفتار مصرف کننده آنلاین   ۱ ۲-۱-۵-۱ چگونه وب رفتار مشتریان را تغییر می‌دهد؟       ۳ ۲-۱- ۵-۲ دلایل مطالعه …

مشاهده جزییات

بازاریابی اینترنتی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD128 تعداد صفحات :   ۴۲   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۳۳۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد بازاریابی اینترنتی   فهرست مطالب ۲-۱-۱ مقدمه ۱ ۲-۱-۲  اینترنت       ۳ ۲ـ۱ـ۲ـ۱ ویژگیهای اینترنت  ۶ ۲-۱-۲-۲ طبقه بندی محصولات و خدمات در اینترنت       ۷ ۲-۱-۲-۳  ویژگیهای …

مشاهده جزییات

تامین اجتماعی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD127 تعداد صفحات :    ۶۴  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۳۹۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد تامین اجتماعی   فهرست مطالب مقدمه: ۲۴ عملکرد تأمین اجتماعی استان اردبیل در سال ۱۳۹۰         ۲۴ ۲-۱ گفتار اول: پیشینه تاریخی تامین اجتماعی      ۲۷ ۱-۲-۱ …

مشاهده جزییات

انگیزش شغلی-مبانی و چارچوب نظری پژوهش، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD126 تعداد صفحات :    ۲۹  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۲۲۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد  انگیزش شغلی  فهرست مطالب ۲-۵- انگیزش :        ۲ شکل شماره ۲-۲- مدل اساسی انگیزش ( محمد زاده و مهروژان، ۱۳۷۵، ص ۱۲۱)       ۳ تعریف هایی …

مشاهده جزییات