اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مقایسه گزارشات مادران و پدران در خصوص تماس پدران غیرمقیم با بچه‌هایشان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R77

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): Demographic Research

نام مجله: Demographic Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۶ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۶۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  او می‌گوید: مقایسه گزارشات مادران و پدران در خصوص تماس پدران غیرمقیم (مقیم موقتی) با بچه‌هایشان

عنوان انگلیسی:

She said, he said: Comparing mothers’ and fathers’ reports on the non-resident father’s contact with his children

چکیده فارسی:

پیش‌زمینه

تجزیه و تحلیل فراوانی تماس مابین پدران غیرمقیم و بچه‌ها اغلب بر اساس نمونه‌های پدران غیرمقیم یا تنها مادران مقیم بوده است. به خوبی محرز شده که پدران غیرمقیم گرایش به گزارش تماس بیشتر نسبت به مادران مقیم دارند، اما اگر موضوع این باشد که بخواهیم بدانیم کدام والد مطرح است، کمتر مشخص است، که هدف کشف پیش‌گویی‌کننده برای تماس پدر- بچه (کودک) است.

اهداف

ما درصدد افزودن به این پیشینه در خصوص پیش‌گویی‌کننده‌های تماس پدر- کودک هستیم، به‌ویژه اگر موضوع این باشد که آیا ما بر پاسخ‌های مادر مقیم تکیه می‌کنیم یا پدر غیرمقیم.

روش‌ها

در آنالیز بررسی نروژی با کیفیت بالا از ۲۰۰۴ والدینی که جدا از هم زندگی می‌کنند، ما رگرسیون‌های OLS جداگانه را برای برآورد تعداد روزها و شب‌های تماس، به ترتیب بر اساس پاسخ های مادران و پدران، اجرا کردیم.

نتایج

تماس پدر- کودک عمدتاً وابسته به همان متغیرهای مستقل است، آیا ما از پاسخ‌های پدران غیرمقیم استفاده می‌کنیم یا مادران مقیم، اما برخی تفاوت‌ها ظاهر می‌شوند. ما همبستگی‌های خیلی معنی‌داری مابین روز‌های تماس پدر- کودک و متغیرهای مستقل بر اساس گزارش مادران مقیم نسبت به پدران غیرمقیم، مشاهده می‌کنیم. پیشرفت تحصیلی مادر و اینکه آیا پدر از همسران قبلی‌اش بچه دارد یا نه، تأثیرات معنی‌داری در زیرنمونه مادران مقیم دارد، اما در زیرنمونه پدران غیرمقیم تأثیری ندارد.

نتیجه‌گیری

بررسی‌های بیشتر باید اطلاعات مربوط به هر دو والد را جمع‌آوری کند. استفاده از اطلاعات تنها یک والد باید گزینه نهایی باشد، اگر نتوان داده‌های کافی بدست آورد.

Abstract

BACKGROUND Analyses of contact frequency between non-resident fathers and children have often been based on samples of non-resident fathers or resident mothers only. It is well established that non-resident fathers tend to report more contact than the resident mothers do, but it is less clear if it matters which parent we ask, when the aim is to explore predictors of father-child contact.

OBJECTIVE We wish to add to the literature on predictors of father-child contact, especially if it matters whether we rely on the resident mothers’ or the non-resident fathers’ answers.

METHODS Analyzing a high-quality Norwegian survey from 2004 of ex-couple-parents living apart, we ran separate OLS regressions estimating the predictors of number of contact days and nights, based on the mothers’ and the fathers’ answers, respectively.

RESULTS Father-child contact is largely associated with the same independent variables, whether we use the non-resident fathers’ or the resident mothers’ answers, but some differences do appear. We observe more significant associations between father-child contact days and the independent variables based on the resident mothers’ than the non-resident fathers’ reporting. The mother’s educational attainment and whether the father has children with more former partners have significant effects in the subsample of resident mothers, but not in the subsample of non-resident fathers.

CONCLUSIONS Future surveys should collect information from both parents. Using information from one parent only should be a last resort, if more adequate data cannot be obtained.