اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سبک‌شهودی: روابط با سبک های محلی/ جهانی و کلامی/ بصری، جنسیت،و استدلال‌های خرافی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R28

سال نشر: ۲۰۱۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Learning and Individual Differences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۵۱۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  سبک‌شهودی: روابط با سبکک های محلی/ جهانی و کلامی/ بصری، جنسیت،و استدلال‌های خرافی

عنوان انگلیسی:

The intuitive style: Relationships with local/global and verbal/visual styles, gender, and superstitious reasoning

چکیده فارسی:

این مطالعه جنبه های مختلف سبک شهودی و ارتباط آن با یادگیری و آموزش را از دیدگاه پردازش دوگانه مورد بررسی قرار می دهد، یعنی چگونه سبک شهودی به دیگر سازه های سبک (تحلیلی، بصری و کلامی. محلی و جهانی)، جنسیت، و استدلال خرافی ربط دارد و به احتمال زیاد به تاثیر بر یادگیری در محیط های آموزشی و شغلی مربوط می شود. همبستگی بین سبک  شهودی و سبک بصری از نظر آماری معنی دار بود، در حالی که همبستگی بین سبک شهودی و سبک جهانی غیر معنی دار بود.اثر اصلی جنس در سبک شهودی کوچک مشاهده شد. همبستگی  میان سبک شهودی و خرافاتی ازنظر آماری معنی دار بود.شش اندازه گیری جداگانه از سبک های مورد استفاده در این مطالعه دارای سازگاری درونی قابل قبول بود.

تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی در سطح مقیاس، استقلال نسبی مقیاس شهودی و منطقی، و محلی و جهانی را نشان داد. اندازه گیری کلامی – بصری در این زمینه مشکل تر بود. کلیشه شهود زن حمایت قوی دریافت نکرد. توصیه می شود که مربیان  مراقب سوگیری در این زمینه باشند. همگام با پژوهش های قبلی سبک شهودی ، مشخص شد که استدلال خرافی و اعتقادات ماوراء الطبیعه به هم مربوط می شود و بنابراین ممکن است در استدلال و فکر کردن تاثیر داشته باشد با روشی که در تقابل با فهم علمی از علیت است.پیامدهای این یافته ها در ارزیابی سبک و کاربرد آنها بحث شده است.

Abstract

The study explored various facets of the intuitive style and its relevance to learning and education from a dual-processing perspective, namely how it relates to other style constructs (analytical; visual and verbal; local and global), gender, and superstitious reasoning and how these are likely to impact upon learning in educational and occupational settings. The correlation between the intuitive style and the visual style was statistically significant, while the correlation between the intuitive style and the global style was non-significant. A small main effect of gender on the intuitive style was observed. The correlation between the intuitive style and superstitious reasoning was statistically significant. The six separate measures of styles used in this study have acceptable internal consistencies.

A scale-level exploratory factor analysis revealed the relative independence of the intuitive and rational, and local and global scales; the verbal–visual measure was more problematic in this regard. The stereotype of female intuition did not receive strong support; it is recommended that educators be cautious of exhibiting biases in this regard. Consistent with previous research the intuitive style was found to be related to superstitious reasoning and paranormal beliefs and may therefore impact on reasoning and thinking in ways that are at odds with scientific understandings of causality. The implications of these findings for the assessment of styles and their applications are discussed.