اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بررسی سودمندی گشتالت درمانی در خودکارآمدی زنان مطلقه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R84

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  بررسی سودمندی گشتالت درمانی در خودکارآمدی زنان مطلقه

عنوان انگلیسی:

Effectiveness of gestalt therapy on self-efficacy of divorced women

چکیده فارسی:

هدف: در مطالعه حاضر سودمندی گشتالت درمانی بر روی خودکارآمدی زمان مطلقه مورد بررسی قرار گرفته است. روش: جامعه آماری این مطالعه، زنان مطلقه اداره رفاه اجتماعی بوده است. ۳۴ نفر از آنان به روش انتخاب تصادفی انتخاب شده و به دو گروه آزمایشی وکنترل دسته بندی شدند. ابزار ارزیابی نیز پرسشنامه خودکارآمدی شرر است. برای تحلیل داده ها از روش آماری آزمون T استفاده شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که گشتالت درمان منجر به افزایش خودکارآمدی گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل می شود.

Abstract

Objective In this investigation, the effectiveness of Gestalt therapy on the self-efficacy of divorced women were studied.Method In this investigation the statistical community is divorced women members of Department of Social Welfare. 34 of them selected as random sampling and randomly putted into experimental and control groups. The tool of investigation is sharer‘s self-efficacy questionnaire. This study is pre-test post-test type. The intervention performed at 12 session Gestalt therapy on the experimental group. Independent T-test was used to analyse the data.Conclusion The results of data analysis showed gestalt therapy increased divorced women self-efficacy of experimental group in comparison with control group.