اطلاعیه

مقاله ترجمه شده قدردانی عاملی برای پیش بینی بهزیستی روان فراتر از پنج عامل بزرگ

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R17

سال نشر: ۲۰۰۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Personality and Individual Differences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  قدردانی عاملی برای پیش بینی بهزیستی روان فراتر از پنج عامل بزرگ

عنوان انگلیسی:

Gratitude predicts psychological well-being above the Big Five facets

چکیده فارسی:

مطالعه حاضر این حقیقت را که آیا قدردانی،  بهزیستی روانی را فراتر از حوزه و جنبه مدل پنج عاملی پیش بینی میکند یا خیر بررسی میکند.  شرکت کنندگان (N = 201)  مقیاس NEO PI-R   را که از۳۰  جنبه پنج عاملی بود، مقیاس GQ-6  ویژگی قدردانی، و مقیاس بهزیستی روانی را پر کردند.  قدردانی با استقلال همبستگی کمی داشت (R = 0.17)، و همبستگی متوسط تا بزرگی با تسلط محیطی، رشد شخصی، روابط مثبت، هدف در زندگی، و پذیرش خود (rs  در محدوده ۰.۲۸ الی ۰.۶۱ بود) داشت. پس از کنترل ۳۰ جنبه پنج عامل بزرگ، قدردانی مقدار قابل توجهی از واریانس منحصر به فرد را در بسیاری از جنبه های بهزیستی روانی(requivalent= 0.14 – ۰.۲۵  ) توضیح داد. این نتیجه حاصل شد که قدردانی به صورت منحصر به فرد برای بهزیستی روانی مهم است،که فراتر از اثر پنج عامل بزرگ است.

Abstract

This study tests whether gratitude predicts psychological well-being above both the domains and facets of the five factor model. Participants (N = ۲۰۱) completed the NEO PI-R measure of the 30 facets of the Big Five, the GQ-6 measure of trait gratitude, and the scales of psychological well-being. Gratitude had small correlations with autonomy (r = .۱۷), and medium to large correlations with environmental mastery, personal growth, positive relationships, purpose in life, and self-acceptance (rs ranged from .28 to .61). After controlling for the 30 facets of the Big Five, gratitude explained a substantial amount of a unique variance in most aspects of psychological well-being (requivalent = .۱۴ to .25). Gratitude is concluded to be uniquely important to psychological well-being, beyond the effect of the Big Five facets.