اطلاعیه

مقاله ترجمه شده آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحران های اقتصادی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R95

سال نشر: ۲۰۱۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Procedia Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۰۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحران های اقتصادی

عنوان انگلیسی:

Vocational education and training: dual education and economic crises

چکیده فارسی:

در دانمارک، آلمان و تعدادی دیگر از کشورها، آموزش و تعلیم بر مبنای اصل آموزش دوگانه می باشد. یعنی در این شیوه ی آموزش، شاگردان بخشی از آموزش و یادگیری را در یک دانشکده ی حرفه ای می گذرانند و بخش دیگری را در شرکت و یا کارخانه ای که مشارکت مستقیمی در زندگی شغلی دارد. ارتباط نزدیک به زندگی شغلی به معنای این است که انتقال از شاگرد بودن به کارمند آموزش دیده بودن، تا حدی در مقایسه با سیستم های VET مبنا آسانتر می باشد.

اصل آموزش های دوگانه در VET در سراسر جهان به دلیل توانایی اش برای فراهم کردن نیروی کار بسیار توانمند، معروف است زیرا فرد تعلیم دیده می تواند با شرایط و فناوری های جدید تطابق یابد. علاوه براینها، فردی که بر مبنای مهارت حرفه ای آموزش دیده است تحرک زیادی در بازار کار دارد. آموزش دوگانه، ارتباطات نزدیک بین سیستم آموزشی و تجارتها و کارآفرینی ها را تضمین می کند زیرا در فرایندهای آموزشی درگیر است و در نهایت اینکه اصل آموزش دوگانه شیوه ی نسبتا آسانی برای آموزش دادن افراد با مهارت می باشد در مقایسه با سیستم های آموزشی که در VET قرار دارد.

بحران اقتصادی بر اصل آموزش دوگانه در آموزش و یادگیری حرفه ای (VET)فشارهایی را تحمیل کرده است، زیرا شرکتها و تجارتها انگیزه ی کمتری برای فراهم کردن تعداد مکانهای آموزشی لازم برای شاگردان دارند.

از یک سو این شرایط باعث ایجاد مشکلاتی برای جوانانی شده است که می خواهند آموزش حرفه ای را به پایان برسانند، زیرا نمی توانند بدون دسترسی به مکان آموزشی لازم این آموزش ها را به پایان برسانند. از سوی دیگر مشکلاتی را برای کارآفرینان و شرکتها نیز فراهم کرده است زیرا آنها در آینده با کمبود نیروی کار مواجه خواهند شد.

در این مقاله، تعدادی از رهیافتها به این چالش از کشورهایی بررسی شده است که (VET) را بر مبنای آموزش دوگانه قرار داده اند. نمونه هایی از کشورهایی همانند دانمارک، آلمان، اتریش، سوییس، هلند و نروژ بیان شده است. هدف این مقاله، فراهم کردن دانش و انگیزه در بین کشورها در مورد شیوه های گوناگون اجرای اصل آموزش دوگانه در شرایط اقتصادی دشوار می باشد و به دنبال این است تا مبنایی را برای محکم کردن پایه این آموزش در بحرانهای اقتصادی بیابد.

کلیدواژه ها: آموزش حرفه ای، تعلیم، آموزش دوگانه و بحران اقتصادی

Abstract

In Denmark, Germany and a number of other countries Vocational Education and Training is based on the principle of dual education. This means that the apprentices spend one part of their education and training at a vocational school and another part in a company or firm directly involved in ordinary working life. The close connection to working life implies that the transition from being apprentice to becoming a trained employee is relatively easy compared to school based VET systems.

The principle of dual education within VET is known worldwide for its ability to provide the labour market with highly qualified labour which is able to adjust to new and changing conditions and introduction of new technology. Furthermore skilled labour educated and trained according to dual education has a very high mobility on the labour market. Dual education secures tight connections between the educational system and businesses and enterprises because of the involvement in the educational processes and finally the principal of dual education is a relatively cheap way to educate skilled labour compared to school based educational systems within VET.

The economic crisis put pressure on the principle of dual education within vocational education and training (VET) because the firms and companies are less motivated to provide the necessary number of training places for the apprentices.

On the one hand this causes problems for the young people wanting to take a vocational education as they are not able to finalize it without access to a proper training place. On the other hand it provides problems for businesses and enterprises because there will be a shortage of skilled labour in the future.

In this paper a number of approaches to comply with this challenge from countries which organize their VET on the basis of dual education are presented. The examples come from Denmark, Germany, Austria, Switzerland, Holland and Norway. The purpose of the paper is to provide knowledge and inspiration across countries about different ways of handling the principle of dual education in difficult economic situations and to create a basis for making the principle less fragile during economic down turns