اطلاعیه

مبانی نظری و تئوری ها

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی مناسب برای مطالعه و تکمیل تحقیقات علمی و پژوهشی

استرس تحصیلی دانش آموزان – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR110 تعداد صفحات :   ۳۱   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۲۲۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد  استرس تحصیلی دانش آموزان  فهرست مطالب استرس تحصیلی دانش آموزان         ۱ انواع استرس بر حسب علل ایجاد کننده آن   ۲ استرس تحصیلی       ۳ عوامل ایجاد …

مشاهده جزییات

خانواده و ماهواره – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول:PSR109 تعداد صفحات :   ۵۱   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۲۷۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد خانواده و ماهواره  فهرست مطالب خانواده و ماهواره       ۱ ۲-۲۲ تعریف خانواده: ۲ ۲-۲۳ پارسونز ونظریه خانواده :        ۳ ۲-۲۴ فوکویاما و خانواده:      ۴ ۲-۲۵ …

مشاهده جزییات

ارزش ها و هنجارها – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR108 تعداد صفحات :   ۲۰   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۸۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد ارزش ها و هنجارها  فهرست مطالب ارزش‌ها:        ۱ ۲-۱۵ تعریف مفهوم ارزش:    ۱ ۲-۱۶ نظریه ارزشی (تغییر ارزش های سنتی) «دیوید رایزمن»:      ۲ جدول۳. …

مشاهده جزییات

فراشناخت – مبانی و چارچوب نظری تحقیق، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR107 تعداد صفحات :   ۳۱   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۲۰۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد  فراشناخت  فهرست مطالب فراشناخت      ۱ مفهوم فراشناخت      ۱ ۲-۲۱. مهارت فراشناخت      ۵ ۲-۲۲. ضرورت آموزش مهارت فراشناخت     ۶ ۲-۲۳. مؤلفه های فراشناخت از نظر …

مشاهده جزییات

رسانه های جمعی – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR106 تعداد صفحات :  ۲۳    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۱۸۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد  رسانه های جمعی فهرست مطالب رسانه:  ۱ ۲-۳ ویژگی رسانه های جمعی:        ۲ ۲-۴ روند کلی ارتباطات در شش مرحله مشخص:    ۳ ۲-۵ دیدگاه های …

مشاهده جزییات

تربیت معنوی – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول:PSR105 تعداد صفحات :  ۴۰    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۲۴۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد  تربیت معنوی  فهرست مطالب تربیت معنوی ۲ معنای لغوی تربیت: ۲ ۲-۲-۲ریشه یابی معنای لغوی تربیت ۲ ۲-۲-۳- معنای اصطلاحی تربیت ۳ ۲-۲-۴- دیدگاههای اندیشمندان …

مشاهده جزییات

سلامت عمومی – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR104 تعداد صفحات :   ۲۵   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:  ۱۷۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سلامت عمومی  فهرست مطالب سلامت عمومی ۳ تعاریف سلامت عمومی         ۳ ۲-۲-۲- تاریخچه مختصری بر سلامت عمومی        ۳ ۲-۲-۳- شاخصهای سلامت عمومی   ۴ ۲-۲-۴- دیدگاه …

مشاهده جزییات

فراشناخت – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR103 تعداد صفحات :   ۲۵   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۷۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد فراشناخت  فهرست مطالب فراشناخت      ۲ ۲-۱-۱ راهبردهای فراشناختی        ۲ ۲-۱-۱-۱ خودآموزی ۶ ۲-۱-۱-۲ خودبازبینی ۶ ۲-۱-۱-۳ خودپرسی  ۶ ۲-۱-۱-۴ خود نظم دهی      ۷ ۲-۱-۱-۵ …

مشاهده جزییات

خود پنداره-مبانی و چارچوب نظری ، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR102 تعداد صفحات :   ۱۹   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۱۷۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری خودپنداره، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد خود پنداره  فهرست مطالب خود پنداره     ۱ ۲-۳-۱ تعاریف خود پنداره    ۲ ۲-۳-۲منابع تشکیل دهندۀ خود پنداره       ۵ ۲-۳-۳ ابعاد خودپنداره        ۶ ۲-۳-۴ رشد …

مشاهده جزییات

خودکنترلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR101 تعداد صفحات :    ۲۳  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۱۸۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد خودکنترلی  فهرست مطالب خودکنترلی    ۱ ۲-۴-۱-مراحل خودکنترلی برای رسیدن به منبع کنترل درونی      ۵ ۲-۴-۲-پنچ مهارت افزایش توانایی خودکنترلی در افراد      ۷ ۱- تعمق       ۷ …

مشاهده جزییات