اطلاعیه

مقاله ترجمه شده احساسات به عنوان ترکیبی شناختی-عاطفی- جسمی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R71

سال نشر: ۲۰۰۹

نام ناشر (پایگاه داده): SAFE

نام مجله: Emotion Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  احساسات به عنوان ترکیبی شناختی-عاطفی- جسمی

عنوان انگلیسی:

Emotions as Cognitive-Affective-Somatic Hybrids

چکیده فارسی:

یکی از روش های مطالعه احساسات که نسبت به تفاوت های فرهنگی حساس است، تجزیه و تحلیل واژگانی است که مردم برای بیان احساسات خود و دیگران به کار می گیرند، که می توان آن را احساس شناسی محلی نامید. مفاهیم Wittgenstein درباره بازی زبان و تشابه خانوادگی را می توان در این پروژه مورد استفاده قرار داد. نتیجه پژوهش در این حالت یک شرح سه گانه از احساسات خواهد بود که شامل اختلال بدنی، داوری معانی، و نیروی اجتماعی نمایش های احساسی است. این رفتار یک پدیده روانی نمونه ای از مفاهیم اخیر روانشناسی به عنوان یک دانش مختلط پیوند دهنده پدیده های شناختی، فرهنگی و روانی می باشد. این موضوع می تواند به عنوان گسترش بیشتر بیان شناختی احساسات در نظر گرفته شود که در قرن اخیر به چشم می خورد.

واژگان کلیدی:احساس شناسی، روانشناسی مختلط، معانی، نیروی اجتماعی، ویتگنشتاین

Abstract

One way of studying emotions which is sensitive to cultural differences is to analyze the vocabularies people use to describe their own and other’s emotions, which can be called the local emotionology. Wittgenstein’s concepts of language game and family resemblance can be used in this project. The result of research in this mode is a three-factor account of emotions, involving bodily perturbations, judgments of meanings, and the social force of emotion displays. This treatment of a psychological phenomenon is typical of recent conceptions of psychology as a hybrid science, linking cognitive, cultural, and physiological phenomena. It can be seen as a further development of the cognitive account of emotions that has appeared in the last century.

Keywords emotionology, hybrid psychology, meanings, social force, Wittgenstein