خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی / مقاله انگلیسی مطالعه طولی پیش بینی فرسودگی شغلی در پرستاران اسپانیایی: نقش روان رنجوری و تقابل عاطفی

مقاله انگلیسی مطالعه طولی پیش بینی فرسودگی شغلی در پرستاران اسپانیایی: نقش روان رنجوری و تقابل عاطفی

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده روانشناسی کار

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده فرسودگی شغلی

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

مقالات ترجمه شده روانشناسی

مقالات ترجمه شده درباره پیش بینی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

کد محصول: M825

قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

سال نشر: ۲۰۱۹

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  مطالعه طولی پیش بینی فرسودگی شغلی در پرستاران اسپانیایی: نقش روان رنجوری و تقابل عاطفی

عنوان انگلیسی:

Longitudinal study predicting burnout in Spanish nurses: The role of neuroticism and emotional coping

چکیده فارسی:

هدف از مطالعه حاضر بررسی  این موضوع است که آیا ویژگی های روان رنجوری و سبک های مقابله دانشجویان پرستاری می تواند فرسودگی شغلی پرستاران را پیش بینی کند. یک مطالعه طولی سه مرحله ای در طول مدت ۶ سال ، بر روی دانشجویان پرستاری از زمان ورود به دانشگاه(۳ دانشگاه اسپانیایی) تا زمانی که به بازار کار بهداشت و درمان وارد شدند، انجام شد. نمونه پژوهش شامل ۲۴۹ دانشجو سال اول پرستاری (مرحله اول T1) و ۱۹۹ دانشجوی که در پایان تحصیلات خود هستند (مرحله دوم  T2)  و ۷۰ پرستار مشغول به کار سه سال پس از فارغ التحصیلی (مرحله سوم T3) بود. متغیرهای پیش بینی کننده روان رنجوری، تقابل عاطفی و رفتاری بود. متغیرهای معیار، سه عنصر فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، زوال شخصیت و موفقیت فردی) بود. برای بررسی تناسب مدل بین متغیرهای پیش بینی کننده و معیار، از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده کردیم. سه سال پس از فارغ التحصیلی، ۲۳ درصد از پرستاران میزان خستگی عاطفی بالایی را گزارش کرده اند و ۱۱.۴ درصد ، زوال شخصیت را گزارش داده اند. مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد روان رنجوری و تقابل عاطفی بر خستگی عاطفی و زوال شخصیت تاثیر مستقیم است. پیشنهاد می کنیم برنامه های آموزشی (مثلا ذهن آگاهی) با هدف افزایش تنظیم هیجان پرستاران در دانشگاه و مراکز درمانی، به منظور جلوگیری و مقابله با موقعیت های فرسودگی شغلی در آینده، اجرا شود.

کلید واژه ها: تقابل رفتاری, فرسودگی شغلی,تقابل عاطفی,روان رنجوری,پرستاری,شخصیت

Abstract

The aim of the present study was to investigate whether nursing students’ neuroticism trait and coping styles can predict nurses’ professional burnout. A three-wave longitudinal study with a time lag of 6 years was conducted, following nursing students from three Spanish universities until they joined the health labor market. The sample consisted in 249 students in the first year of their nursing studies (T1), 199 at the end of their studies (T2), and 70 registered nurses three years after graduation (T3). Predictor variables were neuroticism, emotional and behavioural coping. Criterion variables were the three components of burnout (emotional exhaustion, despersonalization, and personal accomplishment). To examine the model fit between the predictor and criterion variables, we conducted structural equation modelling. Three years after graduation, 23% of the nurses reported high levels of burnout emotional exhaustion, and 11.4% reported high levels of burnout depersonalization. Structural equation modelling shows a direct effect of neuroticism and emotional coping on burnout-emotional exhaustion and -depersonalization. We suggest that training programs (e.g. mindfulness) aimed to increase nurses’ emotional regulation should be implemented in both universities and healthcare institutions, in order to prevent and deal successfully with future situations of burnout.

Keywords : Behavioural coping,Burnout,Emotional coping, Neuroticism, Nursing, Personality

Introduction

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has shown that job burnout can be considered, along with anxiety, depression, cardiovascular diseases, and musculoskeletal problems, a serious risk for the individual health and wellbeing, according to the International Labour Organization (2016).

Research on registered nurses has shown that they can suffer severely from stress (Lim, Bogossian, & Ahern, 2010) and professional burnout (Grau-Alberola, Gil-Monte, García-Juesas, & Figueiredo-Ferraz, 2010). In fact, almost one in every five newly qualified nurses reported extremely high burnout levels at some point during their first three years after graduation (Rudman & Gustavsom, 2011).

Longitudinal research has focused on the negative effects of burnout on nurses’ mental health (Diestel & Schmith, 2010; Grau-Alberola et al., 2010; Gustavson, Hallsten, & Rudman, 2010; Reknes et al., 2014; Rudman & Gustavsom, 2011; Shikai, Shono, & Kitamura, 2009). Understanding the detrimental outcomes of nursing-associated burnout processes is important for enhancing nurses’ wellbeing, but it is also essential to identify predictors in order to develop interventions to modify individual variables that can play a significant role in burnout. Nevertheless, little is known about the predictors of these burnout processes.

Although the neuroticism trait and emotional coping have been correlated in Spanish nursing students (Fornés-Vives, García-Banda, Frías-Navarro, Hermoso-Rodríguez, & Santos-Abaunza, 2012), to our knowledge, only two longitudinal studies have been published about the influence of personality traits on burnout in nurses (Burisch, 2002; Hudek-Knežević, Kalebić, & Krapić, ۲۰۱۱). The first study examined the contribution of the Big Five personality model to burnout in nursing students (from the beginning to the end of their studies), and it identified neuroticism as a strong predictor of emotional exhaustion and depersonalization (Burisch, 2002).

lkjhklh