اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R9

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Eating Behaviors

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۰ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن

عنوان انگلیسی:

Contributions of cognitive inflexibility to eating disorder and social anxiety symptoms

چکیده فارسی:

اختلالات خوردن و اضطراب اجتماعی بسیار زیاد با هم رخ می دهند. این اختلالات در ترسهای ارزیابی اجتماعی مشترک هستند، (که) احتمالا به وسیله سبک ها و محتوای شناختی مشابه حفظ می شود، که یک ناتوانی برای پاسخ منعطف یا انطباقی به شرایط غیرمنتظره را در بر می گیرد. هرچند، نقش انعطاف ناپذیری شناختی در اختلالات خوردن در رابطه با اضطراب اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفته است.

هدف: در این مطالعه، ارتباط بین نشانگان اختلال خوردن و انعطاف ناپذیری شناختی، در حالی که اضطراب اجتماعی را توجیه می کند، مورد بررسی قرار می گیرد.

روش: شرکت کنندگان(۴۶۱) دانشجوی دوره لیسانس بودند که جزییات و زیرمقیاس خشکی شناختی پرسشنامه ۱۲ آیتمی انعطاف پذیری، مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن، مقیاس اضطراب تعاملی اجتماعی را پر کردند.

نتایج: نشانگان اختلال خوردن و اضطراب اجتماعی هر دو به طور مثبت با انعطاف ناپذیری شناختی همبستگی داشتند. بعداز کنترل اضطراب اجتماعی، رابطه بین نشانگان اختلال خوردن و انعطاف ناپذیری شناختی قوی باقی ماند.

بحث: بررسی بیشتر بر روی انعطاف ناپذیری شناختی در اختلالات خوردن و اضطراب اجتماعی همراه در نمونه های بالینی جالب است. ما پیشنهاد می کنیم جهت گیری های آینده انعطاف ناپذیری شناختی را به عنوان سازه مهم تشخیصی گذرا برای اختلالات خوردن و اختلات اغلب همراه در تطابق با معیارهای حوزه تحقیقی  NIMH مورد بررسی قرار گیرد.

Abstract

Eating disorders and social anxiety are highly co-occurring. These disorders share fears of social evaluation, possibly maintained by similar cognitive content and styles, including an inability to adapt or flexibly respond to unexpected conditions. However, the role of cognitive inflexibility in eating disorders in relation to social anxiety has not been explored.

OBJECTIVE:

In this study, the link between eating disorder symptoms and cognitive inflexibility, while accounting for social anxiety, is examined.

METHOD:

Participants (N=461) were undergraduates who completed the Detail and Flexibility Questionnaire 12-item Cognitive Rigidity subscale, the Eating Disorders Diagnostic Scale, and the Social Interaction Anxiety Scale.

RESULTS:

Eating disorder symptoms and social anxiety were both positively correlated with cognitive inflexibility. After controlling for social anxiety, the relationship between eating disorder symptoms and cognitive inflexibility remained robust.

DISCUSSION:

Further examination of cognitive inflexibility in eating disorders and comorbid social anxiety in clinical samples is warranted. We suggest future directions for examining cognitive inflexibility as a trans-diagnostic construct important to eating disorders and frequently comorbid disorders, consistent with NIMH Research Domain Criteria.