اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رابطه ی بین هوش هیجانی و وضعیت تاهل در نمونه ای از دانشجویان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R25

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۷  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۱۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  رابطه ی بین هوش هیجانی و وضعیت تاهل در نمونه ای از دانشجویان دانشگاه

عنوان انگلیسی:

The relationship between emotional intelligence and marital status in sample of college students

چکیده فارسی:

هدف پژوهش: هدف این پژوهش تعیین رابطه ی بین هوش عاطفی EI (توجه به خود) و همدلی EM و مسئولیت اجتماعی RE و کنترل انگیزه IC، تحقق خود SA و آزمون واقعیت RT؛ خوش بینی OP و شادی HA و وضعیت تاهل دانشجویان دانشگاه شاهد می باشد.

روش: نمونه شامل دویست و چهل نفر از دانشجویان (۱۱۰ مجرد، ۱۳۰ نفر متاهل، کل:۲۴۰) می باشد که همگی به صورت تصادفی انتخاب شده اند. تمامی مشارکت کنندگان پرسشنامه ی هیجان EQ-i را کامل کردند و وضعیت تاهل آنها نیز بررسی شد. داده ها توسط آزمون همبستگی پیرسون بررسی و تحلیل شدند.

یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین افراد محرد و افراد متاهل در میزان هوش هیجانی EI وجود دارد. EI)(i.e., (SR) & (EM) & (RE)& (IC)& (SA)& (RT) & (OP) & (HA))و بنابراین نمره ی هوش هیجانی در بین افراد متاهل در (SR), (EM), (RE), (IC), (SA), (RT) بیشتر از افراد مجرد می باشد. افزون بر این EI افراد مجرد در OP, HA بیشتر از افراد متاهل می باشد.

نتیجه گیری: وضعیت تاهل عامل مهمی در تعیین سطح هوش هیجانی افراد می باشد.

Abstract

Purpose of Study: The aim of this study was to determine the relationship between emotional intelligence(EI)(i.e, Self- Regard(SR) & Empathy(EM) & Social Responsibility(RE)& Impulse control (IC)& Self-Actualization(SA)& Reality Testing(RT) & Optimism (OP) & Happiness (HA)) and marital status of shahed university’s students.

Method

the sample included Two hundred and forty college students (110 Single, 130 Married, N=240) that all were randomly selected. All participants completed The Emotional Quotient Inventory (EQ-i) and state of marital students was investigated. Data was analyzed by Pearson statistical correlation test. Findings and

Results

The results Showed that was significant different between single individuals and married individuals in emotional intelligence(EI)(i.e., (SR) & (EM) & (RE)& (IC)& (SA)& (RT) & (OP) & (HA)) so that EI married individuals score’s in (SR) & (EM) & (RE)& (IC)& (SA)& (RT) further than single individuals. In addition EI single individuals score’s in (OP) & (HA) further than married individuals.

Conclusion

the marital status is a important factor to determine the levels of emotional intelligence.