اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تغییرات ناشی از موسیقی درمانی بر پارامترهای فیزیولوژیک بیماران مبتلا به اضطراب دندانپزشکی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی  خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R1

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Complementary Therapies in Clinical Practice

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تغییرات ناشی از موسیقی درمانی بر پارامترهای فیزیولوژیک بیماران مبتلا به اضطراب دندانپزشکی

عنوان انگلیسی:

Changes induced by music therapy to physiologic parameters in patients with dental anxiety

چکیده فارسی:

مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر بیماران مبتلا به دندانپزشک هراسی یا اضطراب دندانپزشکی است. همچنین، هدف دوم این مطالعه تعیین همبستگی میان ترشح هورمون کورتیزول و سایر پارامترهای فیزیولوژیکی است. روش: ۳۴ بیمار به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جای گرفتند. در مورد هر بیمار، میزان ترشح کورتیزول، جریان بزاق تحریک شده، فشار خون، میزان ضربان قلب، اشباع اکسیژن و دمای بدن مورد سنجش قرار گرفت. برای تحلیل تفاوت های معنی دار میان متغیر های پژوهشی، قبل و بعد از ارائه محرک ناخوشایند در دندانپزشکی، آزمون تی دانش اموز و خی دو اجرا شدند. نتایج : در ابتدا هر دو گروه دارای سطوح مشابهی از اضطراب بودند. در مرحله دوم سنجش، تفاوت معنی داری در مورد غلظت کورتیزول بزاقی، فشار خون سیستولی و دیاستولی، ضربان قلب، دمای بدن و تحریک جریان بزاق در گروهی که تحت درمان موسیقی درمانی قرار گرفته بودند، مشاهده شد. نتیجه گیری : موسیقی درمانی دارای تاثیر مثبت بر اضطراب دندانپزشکی است.

Abstract

INTRODUCTION:

The aim of this study was to determine the effect of music therapy on patients suffering dental anxiety. In addition, a second objective was to determine the correlation between salivary cortisol and other physiologic parameters.

METHODS:

۳۴ patients were randomly assigned to the control group and the experimental group. For each patient was measured for salivary cortisol, stimulate salivary flow, blood pressure, heart rate, oxygen saturation and body temperature. Student t-test and Chi2 were applied to analyze significant differences between the studied variables before and after the unpleasant stimulation causes anxiety for dental treatment.

RESULTS:

Initially, both groups registered the same level of anxiety. In the second measurement, significant differences were registered in the salivary cortisol concentration, systolic and diastolic pressure, heart rate, body temperature and stimulated salivary flow for treated group with music therapy.

CONCLUSION:

Music therapy has a positive effect in control of dental anxiety.

KEYWORDS: Blood pressure; Dental anxiety; Heart rate; Music therapy; Salivary cortisol; Stimulate salivary flow