اطلاعیه

مقاله ترجمه شده معنا و مفهوم مکان بعنوان یک گرایش: گرایش خانوارهای ساحلی نسبت به ملک خود

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R55

سال نشر: ۲۰۰۱

نام ناشر (پایگاه داده): ideal

نام مجله: Journal of Environmental Psychology

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۶۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده معنا و مفهوم مکان بعنوان یک گرایش: گرایش خانوارهای ساحلی نسبت به ملک خود

عنوان انگلیسی:

SENSE OF PLACE AS AN ATTITUDE: LAKESHORE OWNERS ATTITUDES TOWARD THEIR PROPERTIES

چکیده فارسی:

فرصت های موجود برای ارزیابی معنای مکان (احساس نسبت به مکان)(SOP) هنوز برای تعدادی از تفسیرهای مختلف باز هستند و برخی از آنها در تحقیقات گرایشی بخوبی انجام شده است. تئوری گرایش (Attitude) می تواند بنیانی را برای درک SOP بصورت روابط آگاهانه، موثر و ارادی با محیط های انسانی به دست دهد. در این تحقیق، معنای مکان بصورت یک ساختار چندبعدی تعریف شد که شامل موارد زیر می شود: ۱) باورهایی درباره رابطه بین خود و مکان؛ ۲) احساسات نسبت به مکان؛ ۳) انحصارطلبی رفتاری نسبت به مکان در رابطه با جایگزین های دیگر. یک معیار SOP 12 قسمتی (سازگار با یک نسخه تئوری چندبعدی) ایجاد شد و سپس در این زمینه با نمونه ای از صاحبان خانه ساحلی در ویسکونزین شمالی مورد آزمایش قرار گرفت (n= 282).

تعدادی از مدلهای ارزیابی مبتنی بر ساختار گرایش، بصورت برون یابی پتانسیل اعتبار ساختار این معیار مطرح شدند. نتایج نشان دادند که معیار SOP، یک بعد عمومی و کلی از احساس نسبت به مکان را می سنجد که در افکار، احساسات و الزامات رفتاری صاحب ملک در مورد مشخصات خانه ساحلی آنها، تجلی می یابد. این بعد ارزیابی کننده کلی، بیشتر نمایانگر واکنش های مشاهده شده بود تا اینکه سه بعد تک متغیری باشد که  تفسیرهایی مرتبط با هویت مکانی، دلبستگی مکانی و بستگی مکانی دارند. غلبه فاکتور SOP بر ابعاد محدودتر در سه مدل مختلف ارزیابی، متداول بود که هر دو فاکتور کلی و خاص را درنظر می گرفت. تحقیقات بعدی در این باره، به جای اینکه حول محدوده “معنای مکان” سازماندهی گردد (همانطور که در مقالات اینگونه است)، می تواند در جهت انعکاس دقیق تر دامنه های این گرایش باشد.

Abstract

Existing attempts to measure Sense of Place (SOP) are open to a number of different interpretations, some of which are well established in attitude research. Attitude theory can provide a basis for conceiving of SOP as cognitive, affective and conative relationships with human environments. In this study, Sense of Place was defined as a multidimensional construct comprising: (1) beliefs about the relationship between self and place; (2) feelings toward the place; and (3) the behavioral exclusivity of the place in relation to alternatives. A 12-item SOP scale, consistent with a multidimensional theoretical prescription, was developed and subsequently tested in the field with a sample of lakeshore property owners in northern Wisconsin (n=۲۸۲).

A number of measurement models based on attitude structure were posed as potential explanations of the scale’s construct validity. Results suggested that the SOP scale measured a general Sense of Place dimension that gained expression in property owners’ thoughts, feelings and behavioral commitments for their lakeshore properties. This general evaluative dimension was more explanatory of observed responses than were the three univariate dimensions having interpretations consistent with place identity, place attachment, and place dependence. The dominance of the SOP factor over the narrower dimensions was prevalent in three different measurement models that posited both general and specific factors. Future research in this vein could be oriented towards reflecting the domains of attitude more closely, rather than being organized around the domains of sense of place as described in the literature.