اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تعویق زمان خواب : معرفی حوزه ی جدید تعویق

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R51

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): frontiersin

نام مجله: Frontiers in Psychology

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۵۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تعویق زمان خواب : معرفی حوزه ی جدید تعویق

عنوان انگلیسی:

Bedtime Procrastination:introducing a new area of procrastination

چکیده فارسی:

سوابق : تعویق زمان خواب پدیده ی شایع و دردسر سازی که بیش تر در حوزه ی رفتار آکادمیک مطالعه شده است . مطالعه ی کنونی نشان می دهد که تعویق نیز منجر به نتایج زیان باری در حوزه ی  در حوزه ی رفتار بهداشتی می شود و تعویق زمان خواب را به عنوان عامل مهمی معرفی می کند که به داشتن خواب کافی و در نتیجه ، تاثیرگذاری بر سلامت فردی مربوط می شود . تعویق زمان خواب به عنوان به رختخواب نرفتن در زمان مورد نظراست ، در حالی که هیچ شرایط بیرونی مانع شخص از انجام این کار نمی شود .

روش ها : برای حمایت تجربی از مقدمه ی مفهومی تعویق زمان خواب ، بررسی به شیوه انلاین در میان نمونه ی جامعه (N = 177) انجام شد . ارتباط بین تعویق زمان خواب و متغیرهای تفاوت فردی به خود تنظیمی مربوط می شد و تعویق کلی ارزیابی شد . علاوه بر این ، ارزیابی شد که ایا تعویق زمان خواب پیشگوی نتایج خواب گزارش شده ای (تجربه ی خواب ناکافی ، ساعات خواب ، خستگی در طول روز) بود.

نتایج : تعویق زمان خواب از نظر منفی به خود تنظیمی مربوط می شد: افرادی که نمرات پایینی در خود تنظیمی به دست آوردند، تعویق زمان خواب بیش تری را گزارش کردند . علاوه بر این ، تعویق زمان خواب گزارش شده به گزارش های کلی خواب ناکافی بالاتر و فراتر از جمعیت شناسی و خود تنظیمی بود .

نتیجه گیری : معرفی حوزه ی جدیدی که در آن تعویق ورزان مشکلاتی را تجربه می کنند ، و تعویق زمان خواب مسئله ی شایع و مرتبطی است که به داشتن خواب ناکافی مربوط می شود .

Abstract

Background: Procrastination is a prevalent and problematic phenomenon that has mostly been studied in the domain of academic behavior. The current study shows that procrastination may also lead to harmful outcomes in the area of health behavior, introducing bedtime procrastination as an important factor related to getting insufficient sleep and consequently affecting individual well-being. Bedtime procrastination is defined as failing to go to bed at the intended time, while no external circumstances prevent a person from doing so.

Methods: To empirically support the conceptual introduction of bedtime procrastination, an online survey study was conducted among a community sample (N = 177). The relationship between bedtime procrastination and individual difference variables related to self-regulation and general procrastination was assessed. Moreover, it was investigated whether bedtime procrastination was a predictor of self-reported sleep outcomes (experienced insufficient sleep, hours of sleep, fatigue during the day).

Results: Bedtime procrastination was negatively associated with self-regulation: people who scored lower on self-regulation variables reported more bedtime procrastination. Moreover, self-reported bedtime procrastination was related to general reports of insufficient sleep above and beyond demographics and self-regulation.

Conclusions: Introducing a novel domain in which procrastinators experience problems, bedtime procrastination appears to be a prevalent and relevant issue that is associated with getting insufficient sleep.

Keywords: procrastination, self-regulation, sleep, health, MTurk