اطلاعیه

مقاله ترجمه شده هوش هیجانی: ارزیابی دوباره ی اعتبار این سازه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R22

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۹   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۳۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  هوش هیجانی: ارزیابی دوباره ی اعتبار این سازه

عنوان انگلیسی:

Emotional Intelligence: Reassessing the construct validity

چکیده فارسی:

این پژوهش به بررسی اعتبار سازه ی مقیاس خود گارشی از وانگ و لاو می پردازد. هوش هیجانی EI دارای چهار بعد می باشد که شامل ارزیابی از عواطف خود، استفاده از عواطف، تنظیم عواطف، و ارزیابی عواطف دیگران می باشد. از تحلیل عامل تاییدی استفاده شد تا ساختار عاملی هوش هیجانی از طریق نمونه ی ۱۷۸ نفری از پرستاران تایید شود. نتایج نشان داد که مقیاس ۱۶ ایتمی لاو و وانگ به شیوه ی موثری ابعاد EI را در این پژوهش پوشش می دهد. پیشنهاداتی نیز برای پژوهش های آینده بیان می شوند.

Abstract

This study investigates the construct validity of Wong and Law’s self report emotional intelligence scale. Emotional intelligence (EI) has four distinct dimensions, which includes self-emotional appraisal, uses of emotion, regulation of emotion, and others’ emotional appraisal. Confirmatory factor analysis was employed in order to validate the factorial structure of emotional intelligence through a sample of 178 nurses. Results reveal that Wong and Law’s 16-item EI scale effectively captured the EI dimensions in this study. Some suggestions for future research will be offered.