پروپوزال آماده: مقایسه میزان جامعیت و مانعیت در سیستم های بازیابی اطلاعات با استفاده از منطق فازی و غیرفازی

کد محصول: PRM221

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال آماده: مقایسه میزان جامعیت و مانعیت در سیستم های بازیابی اطلاعات با استفاده از منطق فازی وغیرفازی

 

فرضیات پژوهش:

۱. سیستم های بازیابی دارای منطق فازی از جامعیت بیشتری برخوردارند.

 ۲. سیستم های بازیابی دارای منطق فازی از مانعیت بیشتری برخوردارند.

بخشی از پروپوزال:

با توجه به افزایش تولید اطلاعات تعدد نظامهای بازیابی اطلاعات سیستمی برنده این میدان خواهد بود که بتواند میزان جامعیت و مانعیت را برای کاربر مهار پذیر سازد پس لازم است که به دنبال روش های جدیدی برای بهبود سیستم های بازیابی اطلاعات باشیم. به طور کلی تمامی سیستم های بازیابی اطلاعات سعی دارند رابطه بین سند و درخواست را کشف کنند، تا براساس آن اسناد مرتبط با درخواست کاربر را بازیابی کند و برای کشف این رابطه و پیاده سازی آن به شکل عملی روش های متنوعی وجود دارد که اگر انها را به دو گروه فازی و غیر فازی تقسیم کنیم برای بررسی با مقایسه جواب سیستم در هر سیستم با جواب مرتبط کاربر مقایسه کنیم تا بدین وسیله راه حلی برای بهبود بخشیدن به کارایی سیستم های بازیابی اطلاعات بیابیم متغیر مستقل: منطق فازی وغیرفازی متغیر وابسته: جامعیت ومانعیت