اطلاعیه

مهندسی کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه ادراک ذینفعان از سیاست امنیت اطلاعات: تجزیه و تحلیل سازه های شخصی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده41000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابرسی مبتنی بر اخلاق برای توسعه هوش مصنوعی قابل اعتماد

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه اسپرینگر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 5 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 27000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه عوامل بحرانی موفقیت مدیریت پروژه فناوری اطلاعات

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه اسپرینگر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 22000   تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مزایا و استفاده از فناوری بلاکچین برای مدیریت منابع انسانی: یک مرور انتقادی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه Macrothink Institute
 • نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده22000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر استرس بر توسعه دهندگان نرم افزار با تعدیل رابطه از طریق هوش هیجانی در یک محیط کاری

مقالات انگلیسی بدون ترجمه سال 2021

 • سال نشر: 2021
 • نام ناشر (پایگاه داده): الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه اقدامات مدیریت منابع انسانی مبتنی بر بلاکچین برای کاهش شکاف مهارت ها و شایستگی ها در نیروی کار

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه  SAGE
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 29000   تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه فناوری بلاکچین برای پشتیبانی از گزینش و استخدام کارمندان در انقلاب صنعتی ۴.۰

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه اسپرینگر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 7 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده32000 تومان

مشاهده جزییات