مهندسی کامپیوتر

مقالات انگلیسی مهندسی کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه ادغام امنیت تجارت الکترونیکی و هویت: آینده خرید مجازی

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

 • سال نشر: 2017 از نشریه American Scientific Publishers
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 6  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده19000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی سیستماتیک امنیت در تجارت الکترونیکی – تهدیدها و چارچوب ها

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه Global Journals
 • نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده24000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه چگونگی و چرایی کاربرد هوش مصنوعی در تصمیمات بخش دولتی: توضیح و ارزیابی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

 • سال نشر: 2018 از نشریه arxiv
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی6 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده21000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تکنیک استخدام و مدیریت منابع انسانی با استفاده از فناوری بلاکچین برای صنعت ۴.۰

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

 • سال نشر: 2018 از نشریه IET
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 6  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   19 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:   21000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه درک کاربران از مسئولیت در مورد حریم خصوصی و امنیت خانه هوشمند

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه USENIX
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 18  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  52  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده41000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه یک برنامه تامین مالی زنجیره تامین مبتنی بر بلاکچین برای صنعت خرده فروشی خودرو

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه MDPI
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده39000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه ادراک ذینفعان از سیاست امنیت اطلاعات: تجزیه و تحلیل سازه های شخصی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده41000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابرسی مبتنی بر اخلاق برای توسعه هوش مصنوعی قابل اعتماد

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه اسپرینگر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 5 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 18000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه عوامل بحرانی موفقیت مدیریت پروژه فناوری اطلاعات

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه اسپرینگر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 22000   تومان

مشاهده جزییات