لیست International Journal of Production Economics

مقاله انگلیسی با ترجمه زنجیره تامین خریدار محور و ریسک گریزی تحت اختیار معامله: کمینه سازی CVaR و تناسب کانال

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه  الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  16 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 56 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده52000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری های زیست محیطی: دیدگاه توانمندی – انگیزش- فرصت و دیدگاه اقتضایی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه  الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 12  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده39000  تومان

مشاهده جزییات