مقاله انگلیسی مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری های زیست محیطی: دیدگاه توانمندی – انگیزش- فرصت و دیدگاه اقتضایی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M897

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰:  مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری های زیست محیطی: دیدگاه توانمندی – انگیزش- فرصت و دیدگاه اقتضایی

عنوان کامل انگلیسی:

Green human resource management and environmental cooperation: An ability-motivation-opportunity and contingency perspective

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M897)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع  (با ترجمه و بدون ترجمه) بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید
مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه ارزش مدیریت منابع انسانی سبز (GHRM) را در حمایت از همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان و نقش موثر مدیریت زنجیره تامین سبز داخلی (GSCM)را  بررسی می کند. یک نظرسنجی از ۱۲۶ تولید کننده خودرو در چین با استفاده از آنالیز رگرسیون تعدیل شده بر اساس یک مدل مفهومی پیشنهاد شده مبتنی بر نظریه توانمندی – انگیزش- فرصت (AMO) و نظریه اقتضایی (CT) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که GHRM به طور مثبت و معناداری با همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان رابطه دارد و این رابطه ها به طور معناداری توسط GSCM داخلی تعدیل می شوند. به کارشناسان HRM توصیه می شود تا اقدامات GHRM مرتبط با آموزش (توانایی)، مشوق (انگیزش) و محیط مستعد (فرصت) را برای کمک به اجرای همکاری های زیست محیطی توسعه دهند در حالی که کارشناسان SCM می توانند GSCM داخلی را بهبود بخشند تا اثرات GHRM را تقویت کنند. این مطالعه اقدامات اصلی GHRM را که به GSCM کمک می کند،تشریح می کند، و با توسعه و آزمایش یک مدل فراگیر برای تشریح این مشارکت و نقش تعدیلگر GSCM داخلی ، تحقیقات مرتبط را  پیش می برد.

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین سبز، مدیریت منابع انسانی سبز، همکاری زیست محیطی

۱.مقدمه

مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM) شامل روش های مدیریت داخلی زیست محیطی (EM) و همکاری زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان می باشد (Vachon and Klassen، ۲۰۰۶؛ Yu et al.، ۲۰۱۴). این موضوع توجه زیادی را از سوی دانشگاه و صنعت به خود جلب کرده است (Green et al.، ۲۰۱۲؛ Sarkis et al.، ۲۰۱۱). علاوه بر این، در پژوهش های زیادی نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) در خلاقیت های پایداری مورد بررسی قرار گرفته است (Daily et al.، ۲۰۱۲؛ Daily and Huang، ۲۰۰۱؛ Markey et al.، ۲۰۱۶؛ Renwick et al.، ۲۰۱۳، ۲۰۱۶) مفهوم مدیریت منابع انسانی سبز (GHRM) از این دو جریان تحقیق پدیدار شده است تا بین شیوه های مدیریت منابع انسانی متنوع و اهداف پایداری محیط زیست سازمانی هماهنگی ایجاد کند  (Daily and Huang، ۲۰۰۱؛ Renwick et al.، ۲۰۱۳).

۷.نتیجه گیری

 این مطالعه از چندین جنبه به نظریه ها و روش های HRM و SCM کمک می کند. ابتدا، این مطالعه با استفاده از AMO به عنوان یک دیدگاه نظری، ، تحقیقات موجود در زمینه GSCM را با آزمون تجربی چارچوب های نظری کامل تر که به طور همزمان روش های مختلف GHRM و ابعاد GSCM را ادغام می کند، توسعه می دهد. دوم، یافته ها در زمینه ی روابط معنادار بین GHRM و همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان، به درک بهتر یکپارچه سازی بین GSCM و GHRM کمک می کند (Jabbour and de Sousa Jabbour، ۲۰۱۶). سوم، از دیدگاه CT، مطالعه ما به بررسی یک شکاف آشکار در ادبیات موجود می پردازد که در هیچ  کدام از مطالعات تجربی مورد بررسی قرار نگرفته است، یعنی اثر تعدیلگر GSCM داخلی. چهارم، مطالعه با شفاف سازی نقش GHRM در GSCM، به تئوری کمک می کند. یافته های ما با نظریه های AMO و CT همخوانی دارد و مفاهیم مدیریتی را ارائه می دهد که بر این موضوع تمرکز دارد که آیا GHRM برای اجرای موفقتر GSCM باید یکپارچه سازی شود و این که در چه شرایطی این رابطه قوی تر است….

Abstract

This study examines the value of green human resource management (GHRM) in supporting environmental cooperation with customers and suppliers, and the moderating roles of internal green supply chain management (GSCM). A survey of 126 automobile manufacturers in China is analysed using moderated regression analysis, based on a proposed conceptual model grounded in ability–motivation–opportunity (AMO) theory and contingency theory (CT). The results reveal that GHRM is significantly and positively related to environmental cooperation with customers and suppliers, and that the relationships are significantly moderated by internal GSCM. HRM practitioners are advised to develop GHRM practices that provide training (ability), incentive (motivation), and conductive environment (opportunity) to help implement environmental collaboration, while SCM practitioners may improve internal GSCM to strengthen the effects of GHRM. This study clarifies key GHRM practices that contribute to GSCM, and advances related research by developing and testing an overarching model to explain such synergies and the moderating role of internal GSCM.

Keywords: Green supply chain management, Green human resource management ,Environmental cooperation

۱.Introduction

Green supply chain management (GSCM) consists of internal environmental management (EM) practices and environmental cooperation with customers and suppliers (Vachon and Klassen, 2006; Yu et al., 2014). It has attracted considerable attention from both academia and industry (Green et al., 2012; Sarkis et al., 2011). In addition, the role of human resource management (HRM) in sustainability initiatives has been extensively explored in the literature (Daily et al., 2012; Daily and Huang, 2001; Markey et al., 2016; Renwick et al., 2013, 2016). The concept of Green HRM (GHRM) has emerged from these two streams of research to address the alignment of diverse HRM practices with firms’ environmental sustainability objectives (Daily and Huang, 2001; Renwick et al., 2013). From a management perspective, firms may view GHRM practices as essential organizational assets that support EM practices (Vidal-Salazar et al., 2012), while poor human resource management practices can be a major obstacle to GSCM implementation (Jabbour and de Sousa Jabbour, 2016; Teixeira et al., 2016). Despite this, the GSCM literature to date has not fully considered the integration of GHRM and GSCM practices (Jabbour and de Sousa Jabbour, 2016; Longoni et al., 2018) or empirically researched the GHRM–GSCM relationship (Jabbour and de Sousa Jabbour, 2016; Lengnick-Hall et al., 2013; Teixeira et al., 2016; Yu et al., 2017).

۷.Conclusion

 This study contributes to HRM and SCM theory and practice in several aspects. First, using AMO as a theoretical lens, this study advances the existing GSCM research by empirically testing a more complete theoretical framework that simultaneously integrates various GHRM practices and the dimensions of GSCM. Second, the findings of the significant relationship between GHRM and environmental cooperation with customers and suppliers contribute to a better understanding of the integration between GSCM and GHRM (Jabbour and de Sousa Jabbour, 2016). Third, from a CT perspective, our study addresses a demonstrable gap in the existing literature that no empirical studies have examined, namely the moderating effect of internal GSCM. Fourth, the study contributes to theory by clarifying the roles of GHRM in GSCM. The findings are consistent with AMO and CT and provide managerial implications that focus on whether GHRM should be integrated to succeed in the implementation of GSCM practices, and under what circumstances this relationship is stronger.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات جدید مدیریت
مقالات جدید مدیریت منابع انسانی
مقالات جدید رفتار سازمانی
مقالات جدید مدیریت زیست محیطی
مقالات جدید مدیریت زنجیره تامین
مقالات جدید مدیریت بازرگانی
مقالات جدید مدیریت مشارکتی
مقالات جدید توانمندسازی
مقالات جدید انگیزش و مشوق های سازمانی