اطلاعیه

مقاله انگلیسی اثرات ترکیبی انتشار کربن و بهبود کیفیت تولید برای محصولات با طول عمر ثابت در یک مدیریت زنجیره تأمین پایدار

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1022

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Production Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1022)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  اثرات ترکیبی انتشار کربن و بهبود کیفیت تولید برای محصولات با طول عمر ثابت در یک مدیریت زنجیره تأمین پایدار 

عنوان کامل انگلیسی:

Combined effects of carbon emission and production quality improvement for fixed lifetime products in a sustainable supply chain management

چکیده فارسی:

بازیافت ضایعات در سیستم های تولید تحت مدیریت زنجیره تأمین پایدار (SSCM) موضوع اصلی بسیاری از صنایع است. به همین دلیل ، اثرات ترکیب کیفیت بهتر محصولات و کنترل انتشار کربن برای هر مدیریت زنجیره تأمین پایدار بسیار ضروری است. مدیران کسب و کار، فرآیند تولید را کنترل می کنند تا هزینه کل زنجیره تأمین پایدار را کاهش دهند و همچنین بهترین سیاست معاملاتی را برای تحویل محصولات نهایی به طرف های دیگر اتخاذ می کنند. در این مطالعه ، یک مدل زنجیره تأمین پایدار سه پله ای با یک تامین کننده ، یک تولید کننده و چندین خرده فروش در نظر گرفته شده است. کاهش هزینه تنظیمات گسسته برای تأمین کننده ، مدل را واقع بینانه تر می کند. تولید کننده هزینه محصولات معیوب را برآورد می کند ، زیرا محصولات دریافتی از تأمین کننده همیشه عالی نیستند. وظیفه اصلی تولید کننده کاهش محصولات معیوب و کنترل انتشار کربن برای حفظ پایداری است. خرده فروش سفارشات را طبق تقاضا از تولید کننده درخواست می کند تا در هزینه های نگهداری اضافی صرفه جویی کند. مدل برای دستیابی به راه حل بهینه کلی با یک روش جبری خاص حل شده است. برخی آزمایشات عددی برای اطمینان از اثربخشی مدل و کاهش هزینه انجام شده است. تجزیه و تحلیل حساسیت و نمایش گرافیکی برای اثربخشی این مطالعه ارائه شده است. آزمایش های عددی نشان می دهد که این مدل راه حل بهینه کلی را  برای مقادیر بهینه متغیرهای تصمیم گیری به دست آورده و کاهش انتشار کربن اثبات شده است. با استراتژی های پیشنهادی می توان کیفیت محصول را بهبود بخشید.

واژه های کلیدی: مدیریت زنجیره تأمین ، پایداری ، انتشار کربن ، کنترل موجودی ، تولید

۱.مقدمه

برای هر مدیریت زنجیره تأمین ، حفظ کاهش انتشار کربن و بهبود کیفیت محصولات بسیار ضروری است. در واقع ، هر دو فرآیند به دلیل تقاضای مشتری هرگز پایان نمی یابند. کیفیت محصولات باید روز به روز بهبود یابد و همچنین کاهش انتشار کربن باید به حداقل سطح برسد. هر سازمان تجاری برای کسب اطلاعات ، منابع مواد و فعالیت های مربوط به سیاست های تولیدی از استراتژی خاصی پیروی می کند. صنعت همیشه از این موارد برای به دست آوردن سود بیشتر با این فرض که پایداری می تواند تقاضای مشتری را برآورده کند  حمایت می کند تا هزینه کل مدیریت زنجیره تأمین (SCM) را کاهش دهد…

۸.جمع بندی

  این مطالعه یک مدیریت زنجیره تأمین پایدار سازمان یافته را مورد بررسی قرار داده است ، جایی که خط مشی SSMD برای کاهش هزینه کل زنجیره تأمین تحت تأثیر انتشار کربن استفاده شده است. هدف این بود که ضایعات را کنترل کرده و میزان انتشار را کنترل کنیم تا بتوان به راحتی محیط زیست را نجات داد. از سیاست کاهش تنظیمات گسسته برای کاهش هزینه کل مدیریت زنجیره تأمین استفاده شد. با استفاده از سیاست پیشنهادی می توان میزان ضایعات و انتشار کربن را برای کاهش آلودگی زیست محیطی به حداقل رساند…

Abstract

Cleaning of waste in a production system under a sustainable supply chain management (SSCM) is the main issue for many industries. For this reason, the combined effects of improved quality of products and controlling carbon emission are very essential for any sustainable supply chain management. Business managers control the production process in order to reduce total sustainable supply chain cost and they also consider the best transaction policy for delivering finished products to other parties. In this manuscript, a three-echelon sustainable supply chain model with a single-supplier, single-manufacture, and multiple retailers is considered. A discrete setup cost reduction for the supplier makes the model more realistic. The party (manufacturer) estimates the defective cost, as the received products from the supplier are not always perfect. The main task for the manufacturer is to reduce defective products and control the carbon emission to maintain the sustainability. The retailer maintains the exact order as on demand to the manufacturer to save from the excess holding costs. The model has been solved with a specific algebraic procedure to obtain the global optimum solution. Some numerical experiments are conducted to ensure the effectiveness of the model and reduction of cost. A sensitivity analysis and graphical representation are specified for the effectiveness of this study. Numerical experiments find that the model obtains the global optimum solution at the optimum values of the decision variables and the reduction of carbon emission has been proved. The quality of the product can be improved by the recommended strategies.

Keywords: Supply chain management, Sustainability, Carbon emission, Inventory control, Production

۱.Introduction

For any supply chain management, it is very much important to maintain the reduction of carbon emission and improvement of quality of products. In reality, both the processes are never ending due to customer’s demand. The quality of products has to improve day by day as well as the reduction of carbon emission should reach to the minimum level. Every business organization follows a specific strategy for receiving the information, material resources, and activities regarding the production policy. The industry always maintains these to reduce the total cost of the supply chain management (SCM) for gaining more with the assumption that the sustainability can meet the customer’s demand…

۸.Conclusions

 This study discussed about a coordinated sustainable supply chain management, where SSMD policy was utilized to reduce the total supply chain cost under the effect of carbon emission. The aim was to reduce waste and to control emission such that the environment could be saved easily. The discrete setup reduction policy was utilized to reduce the total cost of the supply chain management. The waste and carbon emission could be reduced by using the recommended policy to make the less polluted environment…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات رشته مدیریت

مقالات مدیریت صنعتی

مقالات مهندسی صنایع

مقالات مدیریت تولید

مقالات مدیریت کیفیت

مقالات مدیریت بازرگانی

مقالات مدیریت پایداری

مقالات مدیریت زنجیره تامین

مقالات مدیریت زیست محیطی ۲۰۲۱