اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه یک روش کمی برای توسعه یک نقشه استراتژیک

این مقاله علمی پژوهشی (isi)  به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M886

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Production Economics

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۶   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۹۰۰۰   تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  یک روش کمی برای توسعه یک نقشه استراتژیک

عنوان کامل انگلیسی:

A quantitative methodology to enhance a strategy map

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله یک روش برای بهبود شناسایی روابط علی نقشه استراتژی موجود در یک شرکت، با استفاده از روش معیارهای تصمیم گیری چندگانه ارائه می دهد. یک نقشه استراتژیک یکی از عناصر کارت امتیازی متوازن (BSC) است. که شامل اهداف استراتژیکی است که به چهار دیدگاه و ارتباط علی بین این اهداف تقسیم شده است. هیچ روش استانداردی برای شناسایی این روابط وجود ندارد. در بسیاری از شرکت ها، با استفاده از تجربه و دانش مدیران شرکت، به صورت مفهومی شناسایی شده اند.

با این وجود ، این پژوهش تعدادی از مقالات را با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره برای مدل سازی یک کارت امتیازی متوازن ارائه می دهد،که فقط تعداد کمی از آنها با شناسایی روابط علی سر و کار دارند. با این وجود (بر اساس نظر نویسندگان) فرض می شود که نقشه استراتژیک به دست آمده با استفاده از روش نویسندگان نسبت به نقشه استراتژیکی که تنها با استفاده از نظرات مدیران به دست می آید،بهتر است. اما این مقاله این مورد را فرض نمی کند ، به این دلیل که نقشه استراتژی موجود (یا یک نقشه با استفاده از رویکرد کیفی) با یک نقشه به دست آمده با استفاده از یک روش کمی برای دست یافتن به نقشه استراتژی نهایی ترکیب شده است. این مشارکت این مقاله می باشد.

در این روش از روش دیمتل برای شناسایی روابط یک نقشه استراتژی استفاده می شود. سپس نقشه به دست آمده با نقشه استراتژی موجود مقایسه می شود (یا یک نقشه به دست آمده با استفاده از یک رویکرد کیفی). برای شناسایی شباهت ها و تفاوت ها، روش خوشه بندی K-means مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این شباهت ها و تفاوت های یافته شده، در مورد روابط علی موجود در نقشه استراتژیک نهایی ، تصمیم گیری می شود. به عنوان مثال در تصویر، کاربرد روش پیشنهادی در یک شرکت تولیدی نشان داده شده است.

کلیدواژگان: نقشه استراتژیک، کارت امتیاز متوازن، شرکت های تولیدی، DEMATEL، آنالیز خوشه ای

۱.مقدمه

کارت امتیازی متوازن (BSC)که  توسط نورتون و کاپلان (۱۹۹۲) توسعه یافته یک سیستم اندازه گیری عملکرد است که به یک ابزار مدیریت استراتژیک تبدیل شده است (کپلان ، ۲۰۰۹) ، (نودوروپاتی و همکاران ، ۲۰۱۰) ، (رائو و همکاران ، ۲۰۱۸). کارت امتیازی متوازن سیستمی است که اجازه می دهد تا فعالیت های شرکت را با مأموریت و استراتژی خود تطبیق دهند ، ارتباطات داخلی و خارجی را بهبود بخشند ، اهداف استراتژیک را با اندازه گیری های ملموس ترسیم کنند ، عوامل کمی و کیفی را ادغام کنند ، سرانجام به مدیران اجازه می دهد تا بر مسائل استراتژیک هم در مدیریت و هم در اجرا تمرکز کنند. (لین و همکاران ، ۲۰۱۴).

ابزاری که شرکت ها برای ارزیابی عملکرد خود استفاده می کنند باید برخی از ویژگی های پیش بینی کننده در مورد عملکرد آتی را داشته باشند (چن ، ۲۰۱۱). BSC این امکان را به شما می دهد ، و به شرکت ها کمک می کند تا تلاش خود را روی مواردی که واقعاً در دستیابی به اهداف استراتژیک تأثیر می گذارند معطوف کنند. این اهداف مطابق آنچه برای اجرای استراتژی مورد نیاز است و سپس بر اساس طبقه بندی چشم انداز انتخاب می شوند ،که به شناسایی روابط علی بین این اهداف کمک می کند. چشم اندازها (الف) مالی ، ب) فرایندهای داخلی ، ج) مشتری و (د) رشد و یادگیری است که با ماموریت و استراتژی سازمان مطابقت دارند. ایده این چشم اندازها ترکیبی از عوامل مالی و غیرمالی ، پوشش استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت است که جنبه های داخلی و خارجی کسب و کار را می سنجد (وو ، ۲۰۱۲)…

۵.نتیجه گیری و تحقیقات آینده

در این مقاله روشی برای شناسایی روابط علی در نقشه استراتژی ارائه شده است. این نقشه با نقشه ساخته شده بر اساس ملاحظات مفهومی و  نقشه ساخته شده با DEMATEL ترکیب می شود. این روش به این دلیل ایجاد شده است که ادبیات موجود ،تعداد زیادی از روش های کمی را برای ایجاد نقشه های استراتژی توصیف می کند ، بدون اینکه آنها را معتبر یا مناسب برای شرکت بدانند. از طرف دیگر ، کتاب ها و مقالاتی که روشی غیر کمی در آنها استفاده می شود ، نقشه ها بصورت مفهومی توسط مدیران ساخته شده اند. نقشه استراتژی حاصل از روشی که در این مطالعه پیشنهاد شده است با هدف شناسایی روابط بین هر دو نقشه استراتژی باید حفظ یا حذف شود…

Abstract

This paper presents a methodology to improve the identification of causal relationships of an existing strategy map of a company, using a multi-decision criteria method. A strategy map is one of the components of a balanced scorecard (BSC). It contains strategic objectives grouped into four perspectives and the cause-effect link between those objectives. There is no “standard” method for identifying those relationships. In many companies, they are identified conceptually, using the experience and knowledge of the company’s managers.

Even though, the literature presents a number of articles using multicriteria decision methods to model a balanced scorecard, only a few of them deal with the identification of the causal relationships. However, t is assumed (by the authors) that the strategy map obtained using their method is better than strategy map that would have been obtained using only the judgment of managers. This paper does not assume that and this is the reason why the existing strategy map (or a map obtained using a qualitative approach) is combined with a map obtained by using a quantitative method to arrive to a final strategy map. This is the contribution of the paper.

The method uses the Decision-making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) method to identify the relationships of a strategy map. Then the resulting map is compared with the existing strategy map (or a map obtained using a qualitative approach). To identify the similarities and differences the K-means clustering method is used. From those similarities and differences found, it is decided which causal relationships will be included in the final strategy map. As an illustration, the application of the proposed methodology in a manufacturing company is shown.

Keywords: Strategy map ,Balanced scorecard, Manufacturing firms DEMATEL ,Cluster analysis

۱.Introduction

The Balanced Scorecard (BSC) developed by Kaplan and Norton (1992) is a performance measurement system that has become a strategic management tool (Kaplan, 2009), (Nudurupati et al., 2010), (Rao et al., 2018). It is a system that allows aligning the activities of the firm with its mission and strategy, improving internal and external communications, defining strategic objectives with tangible measurements, integrating quantitative and qualitative factors, finally allowing managers to focus strategic issues, both in management and execution (Lin et al., 2014).

The tools that companies use to evaluate their own performance must have some predictive features regarding future performance (Chen, 2011). BSC allows it, helping companies to focus the effort on what really will impact in the achievement of their strategic objectives. These objectives are selected according to what is required to implement the strategy and then classify it into perspectives, which help to identify the causal relationships between those objectives. The perspectives are (a) Financial, (b) Internal Processes, (c) Clients, and (d) Growth & Learning, which are aligned with the mission and strategy of the organisation. The idea of these perspectives is to combine financial and non-financial factors, covering long- and short-term strategies that measure an internal and external aspect of the business (Wu, 2012)…

  1. Conclusions and further research

 This paper presents a method to identify the causal relationships in a strategy map. It combines a map built with conceptual considerations with a map built using DEMATEL. The method was created because the existing literature describes a large number of quantitative methods to create strategy maps, without questioning if they are valid or appropriate for the company. On the other hand, the books and papers where a non-quantitative method is used, the maps were made conceptually by managers. The resulting strategy map using the method proposed here is aimed at identifying what relationships from both strategy maps should be maintained or deleted.

On the other hand, the analysis of strategy maps is useful to obtain a map that takes as its starting point the knowledge of the decision maker of your organisation, without directly using a tool to establish relationships, where some influences are seen altered due to the questionnaire under which relationships and their intensity are established. However, the classification of the nodes in relation to their nature of cause Table 7, where “۱” in the last column means that the corresponding objectives are of the same type (cause or effect), and 0 otherwise. or effect, together with the cluster analysis, prevents the decision maker from completing a comprehensive review of all the relationships established in the strategy map at the time of the combination, focusing attention only on conflicting relationships that involve nodes that do not maintain their classification among strategic maps…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت با ترجمه

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت استراتژیک

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت دولتی

مقالات ۲۰۲۱ درباره کارت امتیازی متوازن

مقالات ۲۰۲۱ درباره تصمیم گیری

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ در مورد تصمیم گیری چند معیاره