اطلاعیه

لیست Accounting-Organizations and Society

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری کالری: معرفی برچسب اجباری کالری در منوها در بخش مواد غذایی بریتانیا

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

 • سال نشر: 2023 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 17 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   53 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  96000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تخلیه نفس و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   32 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  59000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تجدید فعالیت های مشاوره ای گسترده در Big 4 و کیفیت حسابرسی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه  الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  54  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده61000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  18 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 53 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده37000  تومان

مشاهده جزییات