اطلاعیه

مقاله انگلیسی تخلیه نفس و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H454

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Accounting, Organizations and Society

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  تخلیه نفس و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان

عنوان انگلیسی:

Ego depletion and auditors’ JDM quality

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H454)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

من دو مطالعه بر روی همکارن ارشد حسابرسی انجام می دهم که بررسی می کند که آیا الزامات خودکنترلی در وظایف حسابرسی منجر به تخلیه نفس می شود یا اینکه آیا تقلیل وظایف بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان (JDM) تاثیر می گذارد. در مطالعه ۱، دریافتم که استفاده از خود کنترلی برای حفظ هوشیاری / تمرکز منجر به تخلیه(استهلاک) بیشتر در مقایسه با استفاده از خود کنترلی برای مشارکت در فرآیندهای شناختی برای اقدامات برنامه ریزی حسابرسی یا مهار انگیزه در یک کار از ادبیات روانشناسی است. با این حال، من نتیجه نگرفتم که تجربه خاصی از کار، الزامات منابع خود کنترلی را برای عملکرد کار به طور معناداری کاهش می دهد. در مطالعه ی ۲، من شواهدی را نشان می دهم که تقلیل وظایف – در مقایسه با گروه کنترل که تقلیل وظایف  نداشته اند – فرآیندهای  شناختی حسابرسان را در قالب توانایی حسابرسان برای ایجاد فرضیه های جایگزین قابل قبول برای توضیحات ارائه شده توسط مشتری ، به طور قابل توجهی کاهش می دهد.  در نهایت، دریافتم که تقلیل وظایف، اطمینان حسابرسان را نسبت به عملکرد کار کاهش می دهد، (در مقایسه با یک گروه کنترل ).

کلیدواژگان: تخلیه نفس، خود کنترلی، کیفیت حسابرسی، قضاوت و تصمیم گیری، ایجاد فرضیه، فرآیند شناختی

Abstract

I report two experiments with senior-associate auditors that investigate whether selfcontrol requirements in auditing tasks cause ego depletion, and whether depleting tasks impact auditors’ judgment and decision-making (JDM). In Experiment 1, I find that using self-control to maintain vigilance/focus leads to greater levels of depletion than does using self-control to engage in cognitive processing in an audit planning task or inhibit impulses in a task from the psychology literature. However, I do not find that task-specific experience significantly reduces self-control resources required for task performance. In Experiment 2, I find evidence that depleting tasks – compared to a non-depleted control group –significantly reduce auditors’ cognitive processing in the form of auditors’ ability to generate plausible alternative hypotheses for client-provided explanations for trends. Finally, I find that depleting tasks reduce auditors’ confidence in task performance, when compared to a non-depleted control group.

Keywords: Ego depletion,Self-control,Audit quality,Judgment and decision-making,Hypothesis generation,Cognitive processing

Introduction

Recent research has stressed individual auditors’ JDM as a significant factor for improving overall audit quality (Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik, & Velury, 2013). Ego depletion (hereafter also “depletion”) represents a causal mechanism that can potentially impact individual auditors’ JDM quality and thereby audit quality. Ego depletion is defined as a temporary state in which prior self-control use reduces an individual’s self-control resources. This reduction decreases willingness to engage in subsequent selfcontrol acts (Baumeister, Bratslavsky, Muraven, & Tice, 1998; Baumeister & Vohs, 2016a). This paper reports the results of two experiments that investigate whether auditing tasks lead to ego depletion and the impact of these depleting tasks on auditors’ judgment and decision-making (JDM) quality. The experiments answer calls to study potential causal mechanisms that impact JDM quality through psychological theory (Griffith, Kadous, & Young, 2016) and determine whether depletion is only caused by impulse inhibition or whether other self-control requirements cause depletion (Baumeister & Vohs, 2016a).

Self-control, the ability to control one’s own behavior to conform to standards or pursue long-term goals (Baumeister, Vohs, & Tice, 2007), is crucial in many of auditors’ JDM processes. For example, reasoning, cognitive processing, maintaining focus, and being vigilant all require self-control. As a result, self-control can be a determinant of auditors’ JDM quality (Hurley, 2015) and it is important to study whether depleting tasks significantly impact auditors’ JDM quality.

The current study addresses two main questions. First, does the type, rather than simply the presence, of a task’s self-control requirements impact the amount of depletion from task performance, and does depletion result from applications of self-control other than simply inhibiting automatic responses (Baumeister & Vohs, 2016a)? Second, do depleting tasks impact auditors’ cognitive processing? Experiment 1 addresses the former question, while Experiment 2 addresses the latter. It is unclear whether the causes and consequences of depletion and depleting tasks will extend to professional tasks because much of prior depletion research ignores important ecological features of the task environment by using mundane tasks that center on impulse inhibition. Indeed, updates to depletion theory suggest that inhibiting impulses, rather than other applications of self-control, drives the depletion effect (Baumeister & Vohs, 2016a). As a result, it is important to study whether tasks that go beyond simple inhibition lead to ego depletion. Further, prior research has largely ignored that task-specific experience can mitigate depletion by using tasks that are not familiar or meaningful to participants.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده اقتصاد و حسابداری

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقاله ترجمه شده در مورد حسابداری رفتاری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابرسی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده تصمیم گیری سازمانی