مبانی نظری مدیریت و حسابداری

بسته های آموزشی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت و حسابداری

عملکرد شغلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD125 تعداد صفحات :   ۱۶   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۵۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد عملکرد شغلی  فهرست مطالب ۲-۴- عملکرد :         ۱ عملکرد و دیدگاه های تاریخی درباره ی آن : ۱ ۱-۲-۴- عملکرد شغلی        ۲ ۲-۲-۴- مفاهیم عملکرد …

مشاهده جزییات

سیستم پاداش-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD124 تعداد صفحات :    ۲۴  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۸۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سیستم پاداش فهرست مطالب ۱-۲-۳- پاداش :       ۲ ۱-۱-۲-۳- سیستم پاداش :   ۲ ۲-۱-۲-۳-فرآیند مبادله :     ۳ ۳-۱-۲-۳- الگوی توقع :      ۴ ۴-۱-۲-۳-مدیریت سیستم های پاداش …

مشاهده جزییات

ارزش ویژه برند-مبانی و چارچوب نظری تحقیق، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD123 تعداد صفحات :    ۱۴  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۵۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد ارزش ویژه برند  فهرست مطالب ۲-۸- ارزش ویژه برند ۱ ۲-۸-۱- مفهوم نام و نشان تجاری    ۵ ۲-۸-۲- مدلهای ارزش ویژه برند      ۶ ۲-۸-۲-۱- مدل …

مشاهده جزییات

رضایت مشتری-مبانی و چارچوب نظری پژوهش، پیشینه تحقیق داخلی و پیشینه خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD122 تعداد صفحات :   ۱۷   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۷۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد رضایت مشتری  فهرست مطالب ۲-۷- رضایت مشتری ۱ ۲-۷-۱- تعاریف رضایت مشتری      ۲ ۲-۷-۲- آشنایی با مدل کانو  ۶ ۲-۷-۳- اهمیت رضایت مشتری      ۹ ۲-۷-۴- …

مشاهده جزییات

وفاداری به برند-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD121 تعداد صفحات :   ۲۸   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۹۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد وفاداری به برند  فهرست مطالب ۲-۲- وفاداری به برند ۱ ۲-۳- انواع وفاداری    ۱۰ ۲-۴- مدلهای وفاداری ۱۲ ۲-۴-۱ – مدل آکر و دیوید    ۱۲ …

مشاهده جزییات

رفتار انحرافی کارکنان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD120 تعداد صفحات :   ۱۹   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۸۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد رفتار انحرافی کارکنان  فهرست مطالب ۲-۲-۲ رفتار انحرافی پرسنل  ۱ ۲-۲-۲-۱ تعریف رفتار انحرافی        ۱ ۲-۲-۲-۲ موارد انحراف رفتاری فردی و سازمانی     ۳ نوع شناسی …

مشاهده جزییات

معنویت در سازمان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD119 تعداد صفحات :   ۴۰   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۲۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد معنویت در سازمان  فهرست مطالب ۲- ۲-۱ معنویت در سازمان   ۲ ۲-۲-۱-۱ معنویت چیست ؟  ۲ ۲-۲-۱-۲  استعاره های معنویت      ۵ ۲-۲-۱-۲-۱  استعاره دینی   ۵ …

مشاهده جزییات

کیفیت خدمات آموزشی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول:PMD118 تعداد صفحات :    ۳۲  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۰۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد کیفیت خدمات آموزشی   فهرست مطالب کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی ۲ کیفیت ومولفه های آن         ۲ تعاریف کیفیت:         ۲ ۲-۳- خدمات ۵ ۲-۴- کیفیت خدمات ۶ …

مشاهده جزییات

رضایت شغلی-مبانی و چارچوب نظری پژوهش، ادبیات و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD117 تعداد صفحات :   ۴۶   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:      ۱۵۰۰۰  تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد رضایت شغلی و سلامت  فهرست مطالب رضایت شغلی و سلامت        ۱ مقدمه  ۱ عوامل شناخته شده رضایت شغلی     ۴ ابعاد شغلی عبارتند از :         ۸ …

مشاهده جزییات

سبک های مدیریت کلاس-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD116 تعداد صفحات :   ۴۹   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۵۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سبک های مدیریت کلاس  فهرست مطالب سبک های مدیریت کلاس     ۱ تعریف مدیریت ۱ ۲-۱-۲ . مدیریت کلاس       ۴ ۲-۱-۲-۱. سبک های مدیریت        ۱۶ ۲-۱-۲-۲.  …

مشاهده جزییات