تامین اجتماعی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PMD127

تعداد صفحات :    ۶۴  صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:    ۱۸۰۰۰    تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد تامین اجتماعی 

 فهرست مطالب

مقدمه: ۲۴

عملکرد تأمین اجتماعی استان اردبیل در سال ۱۳۹۰         ۲۴

۲-۱ گفتار اول: پیشینه تاریخی تامین اجتماعی      ۲۷

۱-۲-۱ تاریخچه و سیر تحولات تامین اجتماعی      ۲۷

۲-۲-۱تحولات فرهنگی و اجتماعی تامین اجتماعی  ۲۸

۳-۲-۱ نظام بیسمارکی        ۳۰

۴-۲-۱ نظام بوریجی  ۳۰

۵-۲-۱ تامین اجتماعی درسازمانهای بین المللی     ۳۰

۶-۲-۱ سیر تحول سازمان تامین اجتماعی در ایران  ۳۲

۶-۲-۲ تاریخچه سازمان تامین اجتماعی در ایران    ۳۲

۶-۲-۳ اهداف و وظایف سازمان تامین اجتماعی      ۳۲

۶-۲-۴ نظام تامین اجتماعی در ایران ۳۲

۲-۱- عضویت سازمان تامین اجتماعی در اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)      ۳۵

۷-۲-۱ساختارتشکیلاتی سازمان تامین اجتماعی ایران       ۳۷

۲-۲-گفتار دوم: خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی     ۴۶

۱-۲-۲- حمایت ها وتعهدات قانونی بلند مدت        ۴۶

مستمری بازنشستگی  ۴۶

مستمری از کارافتادگی        ۴۸

مستمری بازماندگان   ۵۰

۲-۲-۲-حمایت ها و کمک های قانونی کوتاه مدت  ۵۲

۱-۲- غرامت دستمزد ایام بیماری    ۵۳

۲-۲-نحوه محاسبات غرامت دستمزد ایام بیمای      ۵۴

۱-۳-شرایط دریافت کمک هزینه بارداری     ۵۴

کمک هزینه ازدواج    ۵۵

۳-۲-۲- مقایسه حمایت های بلندمدت در سازمان های تامین اجتماعی با سازمان بازنشستگی کشوری   ۵۸

۴-۲-۲- مقایسه حمایت های بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در ایران با سایر کشور های جهان۶۱

۲-۳-گفتار سوم: تامین مالی طرح های تامین اجتماعی      ۷۰

۱-۲-۳-ساختار مالی یک طرح تامین اجتماعی       ۷۰

۲-۲-۳-تامین مالی از محل مالیات   ۷۱

منابع تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی     ۷۱

۲-۴-گفتار چهارم: افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی        ۷۹

۲-۵-گفتار پنجم : ادبیات نظری و پیشینه تجربی تحقیق    ۸۳

۲-۵-۱-ادبیات نظری تحقیق ۸۳

منابع

بخشی از پروژه

مقدمه:

صندوق تامین اجتماعی به عنوان یک منبع تامین کننده ی خدمات و حمایتهای افراد تحت پوشش، در طی زمان با مخاطرات زیادی مواجه بوده وبا لحاظ این مورد درحال حاضر نسبت بازنشستگان به بیمه شدگان در حال افزایش بوده و علاوه بر افزایش جمعیت بازنشسته با توجه به شرایط ناشی از سالخوردگی که پدیده ای غیر قابل اجتناب است، قوانین و مقررات، سیاست های دولت، شرایط اقتصادی و عملکرد سازمان هرکدام به نوبه خود شرایطی را بوجود آورده اند که از آن به عنوان نقطه سربه سری هزینه و درآمد یاد می کنند.

هدف طرح های تامین اجتماعی تضمین حداقل حمایت های تامین اجتماعی در افراد تحت پوشش است که این حمایت ها به صورت کوتاه مدت و بلند مدت می باشد.

محل پوشش این حمایت ها در آمد هایی است که از محل وصول حق بیمه بوجود می آید.

چنانچه این منابع به هر دلیلی کاهش پیدا کند، موجب تقلیل در حمایت های پیش بینی شده خواهد شد. با توجه به اینکه پدیده فرار از پرداخت حق بیمه یکی از معضلاتی است که باعث می شود بخش بزرگی از منابع صندوق به دوراز دسترس آنها باشد و این موضوع وقتی در کنار افزایش نسبت بازنشستگان به بیمه شدگان قرار گیرد اهمیت بیش از پیش می یابد لذا در این بخش تلاش گردیده تا کلیه حمایت های سازمان تشریح و منابع وصولی سازمان و افراد تحت پوشش در دوره مورد تحقیق بررسی شود.

عملکردتامین اجتماعی استان اردبیل

استان اردبیل درشمالغربی فلات ایران با ۱۷۸۸۱ کیلومترمربع که ۰۹/۱ درصد مساحت کل  کشور را تشکیل میدهد.

این استان به مرکزیت شهر اردبیل دارای ۱۰ شهرستان می باشد ، شهرستانهای استان شامل اردبیل ، مشکین شهر ، پارس آباد ، خلخال  ، گرمی ، نمین ، بیله سوار ، کوثر ، سرعین ونیر می باشد .بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت استان ۱۲۸۶۲۳۴ نفر است .

سازمان تامین اجتماعی باتوجه به محاسبات بیمه ای ، رعایت اصل عدالت درورودیها وخروجیها ونگاه بلند مدت نقش اساسی درپشتیبان وصیانت ازنیروی مولد کاروبهبود محاسبات اقتصادی اجتماعی درفرایند توسعه کشوربه عهده دارد بااحساس مسئولیت درقبال مخاطبین خو اعم ازبیمه شدگان و کارفرمایان تمامی همت وتلاش خویش را بصورت ایجاد احساس امنیت اقتصادی واجتماعی نیرو های مولد تحت پوشش درفرایند زندگی کاری وپس ازآن ( بازنشستگی ، ازکارافتادگی ، وفوت ) درقلمرو سرزمین جمعیتی ایران می نماید .

سازمان تامین اجتماعی براساس وظایف محوله به بیمه شدگان تحت پوشش خود مزایا وتعهدات ۱۸ گانه ( غرامت دستمزدایام بیماری ، کمک ازدواج ، استراحت ایام بارداری ، کمک هزینه مسکن ، کمک اولاد، کمک هزینه عائله مندی ، عیدی ، بن ، کمک هزینه کفن ودفن ، غرامت نقص عضو، مستمری ازکارافتادگی ، مستمری بازماندگان ، مستمری بازنشستگی ، غرامت مقطوع فوت ، کمک هزینه همسرمتکفل فرزند، هزینه سفر وفوق العاده سفربیمار، کمک هزینه درمان ، کمک هزینه پروتزواروتز ارائه ودرجهت تحقق عدالت اجتماعی وتامین رفاه وامنیت نیروهای مولدجامعه بسیارکوشا است . . دراین راستا تلاش درجهت ارائه خدمات مطلوب وجلب رضایتمندی مخاطبین سازمان دراولویت برنامه های استان قرار دارد وعملکرد تعدادی ازشاخص های مهم استان به شرح ذیل ارائه می گردد.

تعداد واحدهای اداری بخش بیمه ای تامین اجتماعی ۹ واحد و بعلاوه شعب سیال دائم وغیردائم درشهرستانهای سرعین ، گیوی ، نیر، اصلاندوز و انگوت مستقر بوده و به بیمه شدگان شهرستانهای مذکور خدمات ارائه می نمایند.

بخش درمانی مراکز ملکی درمان ۷ واحد است که نه تنها افراد تحت پوشش تامین اجتماعی را پوشش داده بلکه تمام افراد غیر تحت پوشش به بهترین نحو از خدمات  این مراکز درمانی  بهره مند هستند.

– درسال۱۳۹۰تعداد کارگاههای فعال استان ۲۴۸۶۰ وتعداد کارگاههای نیمه فعال ۱۵۸۰۰ وتعداد کارگاههای راکد استان ۷۸۱۸۶ کارگاه می باشد .

– تعداد بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی استان ۱۴۵ هزار نفر با احتساب خانواده های آنان بالغ بر۴۵۰ هزار نفر از جمعیت کل استان تحت پوشش تامین اجتماعی می باشد.

– درآمد مصوب استان ۱۷۸۰ میلیاردریال بوده وعملکرد درآمد۱۶۳۷ میلیارد ریال می باشد که ۸.۵ درصد کسری داشته است .

– کل عملکرد مصارف انجام شده استان دربخش بیمه ای ۱۲۳۰ میلیارد ریال بوده وکل مصارف مصوب ۱۰۷۵ میلیارد ریال می باشد که ۱۴ درصد عملکرد مصارف بیشتر می باشد .

– دراستان ۱۳۶۴۹ غقره تعهدات کوتاه مدت درقالب پروتزواروتز وغرامت دستمزد وسایر تعهدات پرداخت شده است .

 درسال ۱۳۹۰ ازتعداد ۲۰۸۱۶ کارگاه دارای کارگر بازرسی لازم بعمل آمده وهمچنین تعداد ۱۱۳۰ کارگاه جدید موردشناسایی قرارگرفته است درسال ۱۳۹۰ تعداد بیمه شدگان زنبورداران که تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی استان قرار گرفته اند ۱۶۵ نفر بوده وبا احتساب خانواده آنها بالغ بر۶۲۷ نفرمی باشد.

تعداد مستمری بگیران اصلی  استان  که که از واحدهای اجرایی مستمری دریافت می نمایند بالغ بر۲۲۲۱۴۳ نفر وافراد تبعی آنها  بالغ بر ۲۱۱۷۹ نفر می باشد.

تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری که ازواحدهای اجرائی مقرری بیکاری دریافت کرده اند ۲۰۲۹ نفر بوده است .

تامین اجتماعی استان اردبیل علاوه برانجام تعهدات وپرداختیها درافزایش سلامت بیمه شدگان ازطریق صدوردفترچه های درمانی نیز کوشابوده است .

درراستای تحقق اهداف سیاست گذاری دولت مبنی بر ایجاد اشتغال دربخش کشاورزی وبه منظور اعطای تسهیلات به شاغلین واجد الشرایط این بخش باتوجه به تصمیم کارگروه توسعه کشاورزی استان این اداره همکاری نزدیکی دربررسی سوابق بیمه شدگان بادستگاههای ذیربط دارد وبه استعلامهای درخصوص سوابق حق بیمه متقاضیان اقدام شده است .

فعالیت جدیدتامین اجتماعی استان درپوشش بیمه ای

در راستای تعمیم وگسترش بیمه های اجتماعی باتوجه به اصل ۲۹ قاون اساسی جمهوری اسلامی ایران درسالهای اخیر سازمان تامین اجتماعی استان فعالیتهای چشمگیری انجام داده است .

۱- بیمه های کارگران ساختمانی دارای کارت  مهارت فنی

۲- پوشش بیمه ای گروههای خاص الف-زنان سرپرست خانوارومددجویان تحت پوشش کمیته امدادوسازمان بهزیستی کشور ب – کارکنان مراکزنگهداری توانبخشی واجتماعی ج – مربیان مهدکودک

۳- بیمه کارفرمایان صنفی ( اشخاص حقیقی ) ومدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بانرخ ۲۷% مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی باشرط سنی حداکثر۵۵ سال وموضوع بخشنامه مشترک فنی ودرآمدسازمان تامین اجتماعی

۴- پوشش بیمه ای گروههای خاص ( صیادان ، زنبورداران  وکارفرمایان صنفی کم درآمد)

۵- بیمه هنرمندان ونویسندگان کتاب مشمول یارانه دراجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها

تامین اجتماعی استان اردبیل درراستای ارائه خدمات غیرحضوری با بهره گیری ازفناوری نوین الکترونیکی وارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده وافزایش سطح رضایتمندی مخاطبین وبا هدف تسهیل اموروصرفه جویی درهزینه های اداری صندوق درامورات اجرائی ذیل اقدامات لازم انجام داده است .

– سامانه نمایشی اینترنتی سوابق بیمه شدگان

– اصلاح فرایند پرداخت تعهدات کوتاه مدت

– دریافت وانتقال مکانیزه حق بیمه دستگاههای دولتی

– سامانه الکترونیکی تمدید وصدوردفترچه درمانی بیمه شدگان سایرشعب کشوری

ضمناً سازمان تامین اجتماعی همسو باتحولات جامعه برنامه هایی جهت ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان ازجمله پیاده سازی کارت هوشمند سلامت و… دردست اقدام دارد.

۲-۱ گفتار اول: پیشینه تاریخی تامین اجتماعی

۱-۲-۱ تاریخچه و سیر تحولات تامین اجتماعی

انسان ها همواره برای امنیت فردی و گروهی خود در تکاپو بوده اند و سعی بر آن داشته اند تا خود و خانواده خود را از پیشامد های احتمالی مانند گرسنگی، بیمار های واگیر و خطرهای دیگر که آنها را تهدید می کرده، حفظ کنند. پس از گذشت قرن ها، جوامع در آغاز برای مقابله با خطر های پیرامون شان در برابر حیوانات و انسان های مهاجم و در مرحله ی بعد برای کاهش جنبه های دیگر ناهنجارتر زندگی، خود را در گروه های گوناگون سازماندهی کرده اند. در طی قرن نوزدهم، مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی در جوامع بوجود آمدند که با مهاجرت از مناطق روستایی به شهر ها ، یعنی جایی که پیشرفت صنعتی و تجاری در آن جریان داشت واحتمالا کار با دریافت کارمزد همراه بود، اهمیت بیشتری یافتند و کارگران شاغل در صنعت به دریافت منظم دستمزد متکی شدند و در نبود چنین دستمزدهایی، آنها فاقد حمایت اجتماعی سنتی می شدند که به حفظ آنها و خانواده شان در برابر افزایش محرومیت بیشتر کمک می کرد. برای کاهش پریشانی کسانی که به دلایل بیماری، بیکاری، حادثه ناشی از کار ویا سالمندی، دستمزدهایشان قطع می شد، تلاش های تدریجی صورت گرفت و بیمه های خصوصی درزمینه بیمه عمر و حمایت های کفن و دفن گسترش پیداکرد و کشورهایی برای ملزم کردن کارفرمایان به حمایت از کارگران بیمار حادثه دیده، قوانینی را وضع کردند و اندک اندک برنامه های  حمایت اجتماعی در کشور های صنعتی شروع به شکل گیری کرد. این برنامه ها اغلب اجباری بود ودر آغاز برای گروه های خاصی از کارگران اعمال می شد ولی بعد ها با توجه به افزایش جمعیت کارگری وصنایع به طور مرتب افزایش یافت.

این تحولات منجر به پدید آمدن ساختار های جدیدی در حمایت از اقشار مختلف جامعه به ویژه جوامع کارگری شد. شکل گیری طرح های مسئولیت کارفرما منجر به مسئولیت پذیری کارفرمایان در مقابل تهدید های فراروی نیروی انسانی گشت و همچنین شکل گیری صندوق های احتیاط و نهایتا پدید آمدن بیمه های اجتماعی از جمله اثرات بارز دگرگونی های بوجود آمده بود. پس از جنگ جهانی دوم و حاد تر شدن مسایل ومشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنگ نیاز به تامین اجتماعی بصورت نظام مند وبر پایه ی همبستگی ملی شکلی جدی تر به خود گرفت تا آنجا که امروزه تامین اجتماعی به منظور برقراری عدالت اجتماعی فراگیرو ایجاد صلح و آرامش پایدار جهانی و با هدف ایجاد وهمسوئی اجتماعی به بخش جدائی ناپذیر زندگی انسان ها در سرتاسر جهان تبدیل شده است.