مبانی نظری مدیریت و حسابداری

بسته های آموزشی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت و حسابداری

انگیزه کاری-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD115 تعداد صفحات :  ۳۰    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۹۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد انگیزه کاری  فهرست مطالب انگیزه کاری    ۲ مفهوم انگیزه   ۲ ۲-۱۱-۲- مفهوم انگیزه کاری ۳ ۳-۱۱-۲- مفهوم انگیزش      ۴ ۱۲- ۲- نظریه های انگیزش:  ۷ …

مشاهده جزییات

جو سازمانی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD114 تعداد صفحات :  ۱۵    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۵۰۰۰  تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد جو سازمانی  فهرست مطالب جو سازمانی    ۲ ۲-۱-۲-۱- تعاریف جوسازمانی:        ۳ ۲-۱-۲-۲- انواع جوسازمانی  ۵ ۲-۱-۲-۳- ابعاد جوسازمانی  ۶ ۲-۱-۲-۴- رویکردها و مدل‌های جوسازمانی ۷ …

مشاهده جزییات

فرهنگ‌ سازمانی-مبانی و چارچوب نظری تحقیق، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD113 تعداد صفحات :  ۲۶    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۸۰۰۰     تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد فرهنگ‌ سازمانی  فهرست مطالب فرهنگ‌ سازمانی:       ۳ ۲-۱-۱-۱-تعاریف فرهنگ‌ سازمانی   ۴ ۲-۱-۱-۲-سطوح فرهنگ‌ سازمانی:   ۵ ۲-۱-۱-۳- مدل‌های فرهنگ ‌سازمانی         ۶ مدل دنیسون   ۶ فرهنگ از …

مشاهده جزییات

رفتار شهروندی سازمانی-مبانی و چارچوب نظری پژوهش، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD112 تعداد صفحات :   ۲۰   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۶۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد رفتار شهروندی سازمانی  فهرست مطالب رفتار شهروندی سازمانی       ۲ سیر تحول مفهوم رفتار شهروندی سازمانی    ۲ ۲-۱-۳-۲- تعاریف رفتار شهروندی سازمانی: ۳ ۲-۱-۳-۳- ویژگی‌های رفتار …

مشاهده جزییات

خلاقیت شغلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD111 تعداد صفحات :   ۱۹   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۷۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد خلاقیت شغلی   فهرست مطالب خلاقیت شغلی ۲ خلاقیت         ۲ ۲-۳-۲- تعاریف خلاقیت      ۲ ۲-۳-۳- تعریف خلاقیت       ۳ ۲-۳-۴- ضرورت و اهمیت خلاقیت   ۴ الف: نقش …

مشاهده جزییات

تسهیم دانش-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD110 تعداد صفحات :   ۱۵   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۶۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد تسهیم دانش  فهرست مطالب تسهیم دانش ۲ تعریف دانش ۲ ۲ـ۲ـ ۲ـ ماهیت دانش سازمانی ۴ ۲ـ۲ـ ۳ـ چرخه مدیریت دانش ۵ ۲ـ۲ـ ۳ـ ۱ـ …

مشاهده جزییات

رفتار شهروندی سازمانی-مبانی و چارچوب نظری پژوهش، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD109 تعداد صفحات :   ۲۲   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۶۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد رفتار شهروندی سازمانی  فهرست مطالب رفتار شهروندی سازمانی       ۲ ۲ـ۱ـ۲ـ ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی  ۳ ۲ـ۱ـ۳ـ عناصر رفتار شهروندی        ۴ ۲ـ۱ـ۴ـ مؤلفه های رفتار …

مشاهده جزییات

رضایت شغلی-مبانی و چارچوب نظری،مفاهیم و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD108 تعداد صفحات :   ۳۵   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۱۱۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد رضایت شغلی  فهرست مطالب رضایت شغلی  ۳ ۲ماهیت رضایت شغلی         ۳ ۲-۲-۲- ابعاد رضایت شغلی   ۳ ۲-۲-۳- فواید بررسی رضایت شغلی  ۳ ۲-۲-۴- عوامل مؤثر …

مشاهده جزییات

مهارت های مدیران آموزشی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD107 تعداد صفحات :  ۶۱    صفحه فرمت فایل WORD قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد مهارت های مدیران آموزشی  فهرست مطالب مهارت های مدیران آموزشی  ۵ پیشینه ی نظری       ۵ ۲-۱. تعاریف مدیریت از دیدگاه صاحب نظران        ۵ تعاریف مدیریت …

مشاهده جزییات

برنامه ریزی استراتژیک-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD106 تعداد صفحات :  ۴۴    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۱۳۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد برنامه ریزی استراتژیک  فهرست مطالب برنامه ریزی استراتژیک         ۳ الف) برنامه ریزی استراتژیک:  ۳ ب) برنامه ریزی ترفندی:       ۳ ج) برنامه ریزی عملیاتی:       ۴ ۲-۲ – …

مشاهده جزییات