مبانی نظری مدیریت و حسابداری

بسته های آموزشی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت و حسابداری

آموزش کارکنان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD105 تعداد صفحات :   ۲۷   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۹۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد  آموزش کارکنان   فهرست مطالب آموزش کارکنان        ۲ مفهوم شناسی آموزش و آموزش کارکنان     ۲ ۲-۲-۲ ) اهمیت و ضرورت آموزش کارکنان  ۳ ۲-۲-۳ ) …

مشاهده جزییات

رضایت شغلی-مبانی و چارچوب نظری پژوهش پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD104 تعداد صفحات :    ۴۰  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:      ۱۲۰۰۰  تومان مبانی و چارچوب  نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  رضایت شغلی   فهرست مطالب رضایت شغلی  ۳ ۲ـ۱ـ۲ـ مبانی نظری در مورد رضایت شغلی  ۳ ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ نظریه کامروایی نیاز        …

مشاهده جزییات

بلوغ سازمانی-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD103 تعداد صفحات :  ۲۲    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۶۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد بلوغ سازمانی    فهرست مطالب بلوغ سازمانی   ۳ ۲-۱۱ -مفهوم بلوغ    ۴ ۲-۱۲ -دیدگاه چرخه حیات  ۵ شکل(۲-۱۱): چرخه حیات …

مشاهده جزییات

ارزشیابی آموزشی-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD102 تعداد صفحات :  ۶۵    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۱۶۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد ارزشیابی آموزشی    فهرست مطالب ارزشیابی آموزشی      ۳ مفهوم شناسی ارزشیابی آموزشی      ۳ ۲-۳-۲ ) تاریخچه ارزشیابی   ۴ ۲-۳-۳ ) …

مشاهده جزییات

دلبستگی شغلی-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD101 تعداد صفحات :   ۲۹   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:  ۹۰۰۰  تومان مبانی و چارچوب نظری  ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد دلبستگی شغلی    فهرست مطالب دلبستگی شغلی:        ۲ ۲ـ۱ـ۱۵ـ تعاریف دلبستگی شغلی     ۳ ۲ـ۱ـ۱۶ـ الگوی مؤثر بر دلبستگی شغلی (بون …

مشاهده جزییات

انگیزش کارکنان- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD98 تعداد صفحات :  ۳۸    صفحه فرمت فایل WORD قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  انگیزش کارکنان بخشی از متن تعریف انگیزش اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین Move که به معنی حرکت است گرفته شده …

مشاهده جزییات

عدالت سازمانی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD97 تعداد صفحات :   ۶۳   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۵۰۰۰تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  عدالت سازمانی بخشی از متن معنای لغوی عدالت در بیشتر فرهنگ­ها و کتاب­های لغت به تعریف لفظی و لغوی کلمه عدل و عدالت …

مشاهده جزییات

سرمایه فکری- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD95 تعداد صفحات :  ۵۹   صفحه فرمت فایل WORD قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  سرمایه فکری بخشی از متن توسعه جوامع انسانی منوط به انسانهای توسعه یافته بویژه در سطح مدیریت آنهاست و برای رسیدن به …

مشاهده جزییات

حاکمیت شرکتی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و پیشینه خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD94 تعداد صفحات :   ۲۶   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۵۰۰۰    تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  حاکمیت شرکتی بخشی از متن بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از …

مشاهده جزییات

کیفیت خدمات- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD93 تعداد صفحات :   ۲۲   صفحه فرمت فایل WORD قیمت: ۵۰۰۰ تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد کیفیت خدمات   بخشی از متن مفهوم و تعریف کیفیت به طور کلی تعاریف متعدد و گوناگونی در مورد کیفیت ارائه شده است. …

مشاهده جزییات