اطلاعیه

سرمایه اجتماعی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PSR10

تعداد صفحات :   ۶۱   صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:  ۳۲۰۰۰  تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سرمایه اجتماعی 

فهرست مطالب

سرمایه اجتماعی       ۴

پیشینه تحقیق ۴

۱-۱-۲ تحقیقات داخلی       ۴

۲-۱-۲ تحقیقات خارجی      ۷

۲-۲- چهارچوب نظری سرمایه اجتماعی      ۱۱

۱-۲-۲-  سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید ۱۱

۲-۲-۲- مفهوم سرمایه و ابعاد آن     ۱۴

۱-۲-۲-۲-  سرمایه مادی (طبیعی)  ۱۴

۲-۲-۲-۲-  سرمایه اقتصادی (مالی) ۱۵

۳-۲-۲-۲- سرمایه انسانی     ۱۵

۴-۲-۲-۲-  سرمایه فرهنگی  ۱۵

۵-۲-۲-۲-  سرمایه سیاسی   ۱۶

۶-۲-۲-۲-  سرمایه اجتماعی ۱۶

۳-۲-۲-  تاریخچه مفهوم سرمایه اجتماعی   ۱۷

۴-۲-۲- تعریف سرمایه اجتماعی      ۱۹

۵-۲-۲- سطوح سرمایه اجتماعی     ۲۳

۱-۵-۲-۲- سطح فردی یا خرد        ۲۳

۲-۵-۲-۲- سطح گروهی یا میانه     ۲۳

۳-۵-۲-۲- سطح اجتماعی یا کلان   ۲۴

۶-۲-۲-  اشکال سرمایه اجتماعی     ۲۵

الف-سرمایه اجتماعی ساختاری (پیوندهای عینی)    ۲۶

ب-سرمایه اجتماعی شناختی-ذهنی (پیوندهای ذهنی)      ۲۶

۷-۲-۲- اجزای سرمایه اجتماعی      ۳۰

۸-۲-۲- اجزای اجتماعی سرمایه اجتماعی   ۳۱

۱-۸-۲-۲-  اعتماد    ۳۱

۱-۱-۸-۲-۲-  انواع اعتماد    ۳۲

۱-۱-۱-۸-۲-۲-  اعتماد بنیادی      ۳۲

۲-۱-۱-۸-۲-۲- اعتماد فردی         ۳۳

-۱-۱-۸-۲-۲-  اعتماد عمومی (تعمیمیافته / اجتماعی )    ۳۴

۴-۱-۱-۸-۲-۲- اعتماد نهادی        ۳۴

۲-۸-۲-۲- هنجارهای معامله متقابل ۳۵

۳-۸-۲-۲-  آگاهی و توجه به حوزههای عمومی سیاسی-اجتماعی  ۳۵

۴-۸-۲-۲-  احساس قدرت و کنش سیاسی  ۳۵

۵-۸-۲-۲-  شبکههای اجتماعی      ۳۵

۶-۸-۲-۲-  مشارکت ۳۶

۷-۸-۲-۲-  وفاق اجتماعی    ۳۷

۹-۲-۲- روابط اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسان کلاسیک  ۳۹

۱-۹-۲-۲-  امیل دورکیم     ۴۰

۲-۹-۲-۲-  فردیناند تونیس  ۴۱

۳-۹-۲-۲- چارلز هورتون کولی       ۴۱

۴-۹-۲-۲- جورج زیمل       ۴۱

۵-۹-۲-۲-  ماکس وبر         ۴۲

۱۰-۲-۲-  سرمایه اجتماعی از نگاه جامعهشناسان جدید    ۴۳

۱-۱۰-۲-۲-  نظریههای سرمایه اجتماعی در سطح خرد (رهیافت فردمحور)       ۴۳

۱-۱-۱۰-۲-۲- پی یر بوردیو ۴۳

۲-۱-۱۰-۲-۲- جیمز کلمن  ۴۵

۳-۱-۱۰-۲-۲- نان لین       ۴۹

۲-۱۰-۲-۲-  نظریههای سرمایه اجتماعی در سطح کلان (رهیافت اجتماعمحور)  ۵۲

۱-۲-۱۰-۲-۲-  رابرت پاتنام ۵۲

۲-۲-۱۰-۲-۲-  فرانسیس فوکویاما   ۵۶

۳-۱۰-۲-۲-  نظریههای ترکیبی سرمایه اجتماعی( رهیافت تلفیقی)         ۵۸

۱-۳-۱۰-۲-۲-  چلبی         ۵۸

۲-۳-۱۰-۲-۲- پاکستون      ۶۰

منابع:  ۶۱

بخشی از پروژه

۲-۲- چهارچوب نظری سرمایه اجتماعی

۱-۲-۲-  سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید

     مفهوم سرمایه را می  توان از آرای مارکس دنبال کرد. در مفهوم  پردازی مارکس، سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که سرمایه  داران، کسانی که ابزار تولید را در اختیار دارند، از گردش کالاها و پول در فرایندهای تولید و مصرف آن  را به دست می    آورند. در این گردش، به کارگران در مقابل کار (کالاشان)  دست  مزد پرداخت می  شود که به آن  ها امکان می  دهد کالاهایی (از قبیل غذا، مسکن و لباس) را برای ادامه حیات خود (ارزش مبادله) خریداری کنند. اما کالای پردازش و تولید شده توسط سرمایه  داران را می  توان با قیمت بالاتری در بازار مصرف فروخت (ارزش مصرف  کننده). در این تصویر از جامعه سرمایه  داری، سرمایه بیانگر دو عنصر مرتبط اما متمایز است. از یک سو سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که به زعم مارکس توسط کارگران تولید شده اما نصیب سرمایه  دار می-شود. از سوی دیگر، سرمایه بیانگر یک سرمایه  گذاری از سوی سرمایه  گذاران (در تولید و گردش کالا) به امید بازدهی و کسب سود در بازار است. سرمایه به عنوان بخشی از ارزش اضافی محصول یک فرآیند است؛ در عین حال سرمایه و ارزش اضافی حاصل از آن مرتبط با یک بازدهی / بازتولید فرآیند سرمایه  گذاری و ارزش اضافی بیشتر هستند. و این طبقه مسلط است که سرمایه  گذاری می  کند و ارزش اضافی را نصیب خود می  کند. بنابراین سرمایه در مفهوم مارکسی (کلاسیک) نظریه  ای درباره روابط اجتماعی استثماری میان دو طبقه است.

     از دهه ۱۹۶۰ به این سو، شاهد ظهور نظریه  های جدید سرمایه هم  چون سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی هستیم. اما به رغم تمام اصلاحات و جرح و تعدیل  هایی که در این نظریه صورت گرفته، اندیشه اصلی مفهوم سرمایه یعنی «سرمایه گذاری با بازدهی مورد انتظار» در همه نظریه  های زیر مجموعه نظریه سرمایه حفظ شده است. در عین حال، تبیین طبقاتی مستتر در مفهوم کلاسیک سرمایه، به عنوان یک جهت  گیری نظری ضروری، حذف شده است. به طور مثال نظریه سرمایه انسانی «شولتز»  (۱۹۶۱) سرمایه را به مثابه سرمایه  گذاری در آموزش با بازگشت سرمایه (سود) معین در نظر می  گیرد. کارگران در مهارت  های فنی و دانش سرمایه  گذاری می  کنند تا بتوانند با کسانی که فرایند تولید (بنگاه  ها و نمایندگی  های آن  ها) را کنترل می  کنند برای پرداخت به مهارت کارشان وارد مذاکره شوند. به همین ترتیب، سرمایه فرهنگی آن  گونه که بوردیو  (۱۹۹۰) توصیف کرده است بیانگر سرمایه  گذاری  های طبقه مسلط در بازتولید مجموعه  ای از نمادها و معانی  ای است، که توسط طبقه تحت سلطه، غلط درک و درونی شده و آن  ها را به مثابه نمادها و معانی طبقه خود پذیرفته  اند. در این نظریه، هدف از سرمایه  گذاری در کنش  های آموزشی، تلقین توده  ها و درونی کردن ارزش  های این نمادها و معانی است. ولی این نظریه می  پذیرد که توده  ها (طبقه تحت سلطه) به عنوان عاملان اجتماعی می  توانند سرمایه  گذاری کنند و این نمادها و معانی را به دست آورند. به همین نحو، سرمایه اجتماعی در یک معنای عام، نوعی سرمایه  گذاری در روابط اجتماعی است که بازده مورد انتظار در بازار تعریف می  شود. البته بازار لفظی استعاره  ای است و محدوده آن در تحلیل  های گوناگون می  تواند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و یا بازار کار باشد که در آن، افراد با درگیر شدن در تعاملات و شبکه  های اجتماعی، منافع مورد انتظار را تولید می  نمایند. سرمایه اجتماعی در مقایسه با دیگر سرمایه  ها (سرمایه انسانی و سرمایه فرهنگی) کم  تر حالت هژمونیک دارد و بیش  تر در اختیار منافع فرد است به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی با سرمایه  گذاری در روابط اجتماعی می  خواهد منافع (سود) حاصل  شده را در جهت توسعه شبکه-های اجتماعی قرار دهد. هرچند که در تحلیل کلان سرمایه اجتماعی به همنوایی فرد با ارزش  ها و هنجارهای نظام حاکم اشاره دارد.

     بدین ترتیب تصویر ساختار اجتماعی از مبارزه دوگانه آشتی  ناپذیر، به تصویر گفتمان  های لایه  بندی شده تغییر می  یابد. از طرف دیگر در نظریه  های سرمایه جدید به جای اینکه سرمایه به عنوان بخشی از فرایند استثمار طبقاتی در جامعه دیده شود (تحلیل سطح کلان)؛ به چگونگی سرمایه  گذاری کارگران و عاملان به عنوان کنشگرانی که برای کسب ارزش افزوده کارشان در بازار سرمایه  گذاری می  کنند پرداخته می  شود (تبیین سطح خرد) و کنش یا انتخاب به عنوان مؤلفه  های مهم در نظریه  های جدید سرمایه ظاهر می  شوند. بنابراین در این نظریه  ها یک گذر تبیینی از سطح تحلیل کلان به سطح تحلیل خرد مشاهده می  شود. نظریه  های جدید سرمایه هم  چنین بر تعامل کنش-های فردی و وضعیت  های ساختاری در فرایند سرمایه  گذاری تأکید دارند. جدول ذیل تحول نظریه سرمایه را نشان می  دهد. (توسلی و موسوی، ۱۳۸۴، صص۴-۲)