خلاقیت-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی

کد محصول: PSR66

تعداد صفحات :    ۱۹  صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:    ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی در مورد  خلاقیت 

فهرست مطالب

خلاقیت         ۲

۲-۵-۱- تعریف خلاقیت       ۲

۲-۶- دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت     ۴

۲-۶-۱- دیدگاه غرب از خلاقیت      ۴

۲-۶-۲- دیدگاه شرق از خلاقیت      ۴

۲-۶-۳- نظریه‌ها و مکاتب روانشناسی درباره خلاقیت        ۵

۲-۶-۴- نظریه روان تحلیلگری        ۵

۲-۶-۵- نظریه روان تحلیل گری جدید       ۶

۲-۶-۶- ای. جی. اسکاکتل    ۷

۲-۶-۷- وایت ۷

۲-۶-۸- نظریه تداعیگرایی    ۸

۲-۶-۹- نظریه رفتارگرایان    ۸

۲-۶-۱۰- نظریه‌های انسان گرا        ۹

۲-۶-۱۱- نظریه گشتالت و شناخت گرایی   ۱۰

۲-۶-۱۲- دیدگاه گیلفورد نسبت به خلاقیت ۱۱

۲-۶-۱۳- کوشلر       ۱۲

۲-۷- فرآیند خلاقیت ۱۳

۲-۷-۱- مرحله آمادگی        ۱۳

۲-۷-۲- مرحله نهفتگی (تکوین)      ۱۴

۲-۷-۳- مرحله اشراق (بینش)         ۱۴

۲-۷-۴- مرحله اثبات (مقابله) ۱۴

۲-۸- ویژگی‌های افراد خلاق  ۱۴

۲-۹- عوامل مؤثر بر خلاقیت ۱۵

۲-۹-۱- عوامل خانوادگی مؤثر بر خلاقیت    ۱۵

۲-۹-۲- عوامل اجتماعی مؤثر بر خلاقیت     ۱۶

۲-۹-۳- موانع خلاقیت        ۱۷

۲-۹-۴- آموزش خلاقیت      ۱۷

پیشینه تجربی مربوط به متغیرهای پژوهش حاضر    ۱۸

۲-۱۱-۱- پژوهش‌های صورت گرفته در داخل (۲ مورد)     ۱۸

منابع و مآخذ  ۱۹

بخشی از پروژه

خلاقیت

یکی از ویژگی‌ها  و صفات شناختی که در مباحث مختلف مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است ویژگی خلاقیت است با توجه به مشکلات مختلفی که دنیای امروز با آن دست به گریبان است توجه به تفکر انتقادی و عامل پیش‌بینی کنندهآن یعنی خلاقیت از اهمیت ویژه‌های برخوردار است.

۲-۵-۱- تعریف خلاقیت

در بین روانشناسان توافقی که حاکی از نظر مشترک پیرامون تعریف خلاقیت باشد وجود ندارد. در واقع گستردگی تعریف، نشأت گرفته از دیدگاههای گوناگون روان شناختی از این پدیده است. خلاقیت فرآیندی از خلاق بودن است، مجموعه ای از اعمال که ایده‌ها  افکار و اشیاء فیزیکی جدیدی را به وجود می‌آورد (کلایتون ،۲۰۰۲). آلدر (۲۰۰۲) “در کتاب چگونه هوش خلاق را تعریف کنیم؟”، خلاقیت را این گونه تعریف کرده است:

•        چیزی است که هنر پیشگان دارند.

•        یک نگرش غیر معمول یا بدیع به مسایل است.

•        تداعی با عناصر شناختی منفک با ایده هاست.

•        فرآیندی که به محصول با ارزش می‌انجامد.

•        یک استعداد یا صفت خاص حاصل شده‌ی مغزی به عنوان یک نظام پیچیده است.

•        فرآیندی که چیزی را جدید و با ارزش می‌کند.

•        ویژگی‌ها  و خصوصیات بی همتایی از آنچه که فرد به آن معنا می‌دهد.

رانکو  (۲۰۰۷) نیز خلاقیت را شامل آفرینش چیزی جدید و مفید می‌داند.  یکی از نظریه پردازانی که تحقیقات گسترده ای در رابطه با خلاقیت انجام داده است.  تورنس (۱۹۹۸،به نقل از سیف، ۱۳۸۷)، سه تعریف برای خلاقیت در سه زمینه پژوهشی، هنری و وابسته به بقاء مطرح کرده است. به نظر وی تعریف پژوهشی خلاقیت عبارت است از فرآیند حس کردن مشکلات و مسایل، شکاف در اطلاعات، عناصر گم شده چیزهای ناجور، حدس زدن و فرضیه سازی درباره این نواقص و ارزیابی و آزمودن این حدس‌ها  و فرضیه ها، تجدید نظر کردن و دوباره آزمودن آنها و بالاخره انتقال نتایج. تورنس در تعریف هنری خلاقیت به مصادیقی اشاره می‌کند که برخی ازمصادیق عبارتند از: خلاقیت مانند خواستن دانستن است، خلاقیت مانند دوباره نگاه کردن است، آفرینندگی مانند خط زدن خطاهاست، آفرینندگی مانند خواندن به سبک خود است.  تورنس در تعریف خلاقیت”وابسته به بقاء” خلاقیت را عبارت از قدرت کنار آمدن با موقعیت‌های دشوار و خطرناک می‌داند، وقتی که شخص هیچ راه حل از پیش آموخته شده‌ای ندارد.  گانیه (۱۹۸۵، به نقل از سیف، ۱۳۸۷) خلاقیت یا آفرینندگی را نوعی حل مسأله می‌داند که تازگی نتایج تفکر آفریننده از ویژگی‌های آن است. در نظریه گیلفورد آفرینندگی بر حسب تفکر واگرا تعریف شده است (سیف،۱۳۸۷).

۲-۶- دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت

در ارتباط با خلاقیت، یک نظریه منحصر به فرد که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد.  به همین دلیل، نظریه‌های متفاوتی که در این زمینه وجود دارند را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم، تا ببینیم هر کدام برای درک کلی موضوع چه چیزی عرضه می‌کنند.