اطلاعیه

لیست European Research on Management and Business Economics

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر نوآوری در رویه های منابع انسانی، ظرفیت های نوآوری و مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در تایلند

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

  • سال نشر: 2023 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   36صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  86000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه شیوه های مدیریت منابع انسانی کارآمد و آمادگی برای تغییر: یک مدل یکپارچه شامل تعهد عاطفی، عملکرد کارکنان، و نقش تعدیل کننده فرهنگ سلسله مراتبی

مقالات ترجمه شده 2022

  • سال نشر: 2022 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده69000 تومان

مشاهده جزییات