اطلاعیه

لیست emerald:Journal of Intellectual Capital

مقاله انگلیسی با ترجمه پیامدهای مالی افشاء سرمایه انسانی به عنوان بخشی از گزارشگری یکپارچه

مقالات ترجمه شده 2022

  • سال نشر: 2022 از نشریه امرالد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 25 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   35 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  74000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه استراتژی و امنیت سایبری سازمانی: چشم انداز دانش – مسئله

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
  • نوع مقاله: مقاله مفهومی (Conceptual paper)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 17  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده31000  تومان

مشاهده جزییات