اطلاعیه

مقاله انگلیسی اندازه گیری سواد نوآورانه: مفهوم سازی، توسعه مقیاس و اعتبار

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۲۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1454

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Intellectual Capital

نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : اندازه گیری سواد نوآورانه: مفهوم سازی، توسعه مقیاس و اعتبار

عنوان کامل انگلیسی:

Measuring innovative literacy: conceptualization, scale development and validation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1454)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – نیاز به درک نقش سواد نوآورانه در ادبیات سرمایه فکری وجود دارد. هدف این مطالعه ایجاد مقیاس سواد نوآورانه با در نظر گرفتن چارچوب سواد نوآورانه است که در ادبیات برجسته نیست. بر این اساس، این مطالعه یک مقیاس سواد نوآورانه را ایجاد و اعتبارسنجی می کند.

طرح/روش‌شناسی/رویکرد – برای این مطالعه از روش تحقیق کمی استفاده شد که به موجب آن پرسشنامه خودسنجی ۵ درجه‌ای تک قطبی لیکرت طراحی شد. تجزیه و تحلیل ایجاد مقیاس در سه مرحله انجام شد: (۱) مجموعه اولیه گویه ها با مرور ادبیات ایجاد شد. (۲) آزمایش اولیه پایایی و روایی گویه ها ، شامل تجزیه و تحلیل عامل تاییدی (CFA)، انجام شد. و (۳) اعتبارسنجی  مقیاس نهایی از طریق آزمون اعتبار افتراقی با استفاده از تحلیل عاملی توصیفی (DFA) و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) انجام شد.

یافته ها – برای مقیاس ایجاد شده، حجم نمونه در مرحله اول ۲۲۰، در مرحله دوم ۴۴۰ و در مرحله سوم ۴۵۷ نفر بود. تجزیه و تحلیل روایی و پایایی نتایج با استفاده از نرم افزار های (SPSS) و تحلیل ساختار همزمان (AMOS) انجام شد. پس از طی مراحل مقدماتی، آزمون های روایی و پایایی مقیاس انجام شد و در نهایت ۱۷ گویه (در ۴ بعد) برای مقیاس سواد نوآورانه تدوین شد.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – این تحقیق یک شکاف مفهومی در ادبیات را برطرف می کند. با این حال، از آنجایی که این مفهوم با استفاده از مولفه های انسانی، مشتری و ساختاری سرمایه فکری ارزیابی می شود، محققان آینده می توانند این مفهوم را همراه با سایر ویژگی های سرمایه فکری و با نمونه های بزرگتر بررسی کنند.

نوآوری/ارزش – این مقاله با ایجاد مقیاسی برای ارزیابی سواد نوآورانه، که ممکن است عاملی اساسی برای تأثیرگذاری بر رفتارهای سواد نوآورانه باشد، به شناخت نوآوری کمک می کند. مقیاس چند بعدی سواد نوآورانه برای محققان و متخصصان منابع انسانی مفید خواهد بود. اگرچه مطالعاتی در ادبیات مرتبط در مورد اهمیت مفهوم سواد نوآورانه وجود دارد، اما این مقیاس از دیدگاه سرمایه فکری و نوآوری پایدار، منحصر به فرد می باشد زیرا هنوز ابزاری برای اندازه گیری آن وجود ندارد. یافته‌های تحقیق سواد نوآورانه حائز اهمیت است و این مقیاس پتانسیل پاسخگویی به نیازهای محققان، مدارس، سازمان‌های دولتی و مشاغل را دارد.

کلیدواژگان: سواد نوآورانه، مقیاس سواد نوآورانه، نوآوری، سرمایه فکری، سرمایه انسانی

ABSTRACT

Purpose – There is a need to understand the role of innovative literacy in intellectual capital literature. This study aims to develop the innovative literacy scale, starting from the framework of innovative literacy, which is not prominent in the literature. Accordingly, this study develops and validates an innovative literacy scale.

Design/methodology/approach – A quantitative research methodology was used for this study, whereby a unipolar 5-point Likert scale self-report questionnaire was designed. Scale development analyses were performed in three steps: (1) The first item pool was created by literature review; (2) preliminary quantitative testing of the reliability and validity of the items, including confirmatory factor analyses (CFA), was performed; and (3) final scale validation through a discriminant and validity test was done using descriptive factor analyses (DFA) and structural equation modelling (SEM).

Findings – For the developed scale, the sample size was 220 in the first stage, 440 in the second stage, and 457 in the third stage. The validity and reliability analyses of the results were completed using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) and Analysis of Moment Structures (AMOS) programs. After the preliminary stages, the validity and reliability tests of the scale were carried out, and 17 items (in 4 dimensions) of the innovative literacy scale were finally developed.

Research limitations/implications – This research fills a conceptual gap in the literature. However, since this concept is evaluated using the human, customer and structural components of intellectual capital, future researchers may examine this concept together with other features of intellectual capital and with larger samples.

Originality/value – The article contributes to understanding innovation by developing a scale to evaluate InnoLiteracy, which may be an essential factor influencing innovative literate behaviours. The perceived multidimensional scale of InnoLiteracy will be beneficial for academicians and human resources professionals. Although there are studies in the related literature on the importance of the concept of innovative literacy, a scale from the perspectives of intellectual capital and sustainable innovation will be unique since there is no tool for its measurement yet. The findings of the InnoLiteracy research are meaningful, and the scale has the potential to meet the needs of researchers, schools, government agencies and businesses.

Keywords: Innovative literacy, Innovative literacy scale, Innovation, Intellectual capital, Human capital

۱.Introduction

Due to the ever-increasing competition of today’s business environments, developing innovation-related capabilities, both at the employee level and organisational levels, emerges as a necessity to build long-term competitive advantage (Klimontowicz, 2019).Hence, innovation is essential to organisational survival and success, with an increasing interest in academic and sectoral fields. Organisations should make the best use of their assets and capital in general, intellectual capital in particular to be more innovative. Intellectual capital as the combination of organisation’s intangible assets (Wiig, 1997) is considered the primary antecedent for the organisational capacity to innovate and develop new products, services and solutions (Scafarto et al., 2016)…

۶.Conclusions

Innovative literacy is the ability to read, analyse, manage and communicate. Knowledge is a primary innovation that people need to compete in society. A person can understand and use innovative concepts. It uses knowledge and skills to manage and use innovative resources effectively. This study has brought dimensions of the “Innovative Literacy Scale”, completed after the survey studies were carried out with factor analyses and three different samples were distributed in a meaningful way and formed under the spirit of the research. Dimensions are conceptually structured as features expected in an innovative literate, such as innovation awareness, orientation to development, openness to innovation and propensity to process…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت آموزشی با ترجمه تخصصی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد سرمایه انسانی با ترجمه تخصصی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد نوآوری با ترجمه

دانلود رایگان انگلیسی در مورد سرمایه فکری با ترجمه تخصصی

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی