مقاله انگلیسی پیامدهای مالی افشاء سرمایه انسانی به عنوان بخشی از گزارشگری یکپارچه

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۲۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H900

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Intellectual Capital

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۵ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲: پیامدهای مالی افشاء سرمایه انسانی به عنوان بخشی از گزارشگری یکپارچه

عنوان کامل انگلیسی:

The financial consequences of human capital disclosure as part of integrated reporting

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H900)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فرضیات

H1. بین افشاء HC و هزینه سرمایه رابطه منفی وجود دارد.

H2. بین افشاء HC و ارزش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

چکیده فارسی

هدف – هدف این مقاله تجزیه و تحلیل پیامدهای مالی ناشی از میزان افشاء اطلاعات سرمایه انسانی (HC) توسط شرکت ها از طریق گزارش های یکپارچه است. به طور خاص، این مطالعه تأثیر اطلاعات HC بر هزینه سرمایه و ارزش شرکت را بررسی می‌کند.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – از تحلیل محتوای دستی برای اندازه‌گیری سطح اطلاعات HC موجود در گزارش‌های یکپارچه استفاده شد. یک مدل رگرسیون با اثرات ثابت برای تجزیه و تحلیل ۳۷۵ مشاهده (یک پانل متوازن از ۱۲۵ شرکت برای دوره ۲۰۱۷-۲۰۱۹) و آزمایش پیامدهای مالی افشاء HC استفاده می‌شود.

یافته‌ها – نتایج تجربی نشان می‌دهد که افشاء HC تأثیر معنادار و منفی بر هزینه سرمایه و تأثیر مثبت بر ارزش شرکت دارد. نتایج ما نشان می‌دهد که شرکت‌ها می‌توانند ریسک درک شده شرکت توسط سرمایه‌گذاران را با بهبود افشاء HC کاهش دهند که منجر به کاهش هزینه سرمایه می‌شود. علاوه بر این، یافته‌های ما از این فرضیه که افزایش سطوح افشاء HC با دسترسی بهتر شرکت‌ها به منابع مالی خارجی مرتبط است و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می‌دهد،حمایت می‌کند.

نوآوری/ارزش – این مطالعه اولین پژوهشی است که پیامدهای مالی افشاء HC را بررسی می کند و یکی از اولین مواردی است که سطح اطلاعات HC را در گزارش های یکپارچه مطالعه می کند.

کلیدواژگان: سرمایه انسانی، افشاء سرمایه انسانی، گزارشگری یکپارچه، عملکرد شرکت، ارزش شرکت، هزینه سرمایه

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to analyse the financial consequences of the level of human capital (HC) information disclosed by firms through integrated reports. Specifically, this work examines the effect of HC information on the cost of capital and firm value.

Design/methodology/approach –Amanual content analysis is used to measure the level of HC information contained in integrated reports. A fixed-effects regression model is used to analyse 375 observations (a balanced panel of 125 firms for the period 2017–۲۰۱۹) and test the financial consequences of HC disclosure.

Findings – The empirical outcomes indicate that HC disclosure has a significant and negative effect on the cost of capital and a positive impact on firm value. Our results show that companies can reduce investors’ perceived firm risk by improving HC disclosure, leading to a lower cost of capital. Moreover, our findings support the notion that increased levels of HC disclosure are linked to firms’ improved access to external financial resources, consequently enhancing firm value.

Originality/value – This study is the first contribution to examine the financial consequences of HC disclosure and is one of the first to examine the level of HC information within integrated reports.

Keywords: Human capital, Human capital disclosure, Integrated reporting, Firm performance, Firm value, Cost of capital

۱.Introduction

In a knowledge-based economy, intangible assets are critical factors for organizational success (Bollen et al., 2005). In fact, they make it possible to create and strengthen firms’ competitive advantage and allow firms to achieve both medium and long-term financial objectives (Guthrie and Petty, 2000; Braune et al., 2020). Human capital (HC) is part of the intangible assets and, specifically, is one of the three components of intellectual capital, which also includes structural and relational capital (Edvinsson, 1997; Bamel et al., 2020). In a definition provided by Sveiby (1997), HC refers to the ability of employees to act in a wide variety of situations. It can therefore be seen as a combination of factors owned by people and by firms’ collective workforces (Abeysekera, 2008). More specifically, HC includes knowledge, skills, and technical ability; willingness to share information and data, participate in a team, and focus on the firm’s objectives; the ability to learn, including aptitude, imagination and creativity; and personal traits such as intelligence, energy, commitment, and reliability (Fitz-Enz, 2000). In a resource-based view perspective, Wright et al. (1994) considers the HC as an element capable of allowing the creation of a lasting competitive advantage and therefore of affecting the success or failure of companies…

۷.Conclusion

This study examined the financial consequences of HC disclosure. Specifically, it examined the effect of the level of HC information disclosed by companies through integrated reports on the cost of capital and firm value. The results clearly demonstrate the ability of this information to both reduce the cost of capital and increase firm value…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله ۲۰۲۳ حسابداری

مقاله انگلیسی در مورد گزارشگری مالی

مقاله انگلیسی درباره افشاء اطلاعات

مقاله مدیریت مالی

مقاله انگلیسی در مورد حسابداری منابع انسانی

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت سرمایه انسانی

مقاله انگلیسی در مورد ارزش شرکت

مقاله انگلیسی در مورد هزینه سرمایه

مقاله انگلیسی درباره عملکرد مالی

مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه