مقاله انگلیسی تاثیر هوش تجاری بر بازاریابی با تاکید بر یادگیری مشارکتی: مطالعه موردی بر روی شرکت های بیمه

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1269

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Information Processing and Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ :  تاثیر هوش تجاری بر بازاریابی با تاکید بر یادگیری مشارکتی: مطالعه موردی بر روی شرکت های بیمه

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of business intelligence on the marketing with emphasis on cooperative learning: Case-study on the insurance companies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1269)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هوش تجاری به استراتژی‌ها و فناوری‌هایی که کسب‌وکارها برای آنالیز داده‌های اطلاعات کسب‌وکار به کار می‌گیرند، اطلاق می شود. این مطالعه به بررسی تاثیر هوش تجاری بر بازاریابی با تاکید بر یادگیری مشارکتی می پردازد. روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی و میدانی بود. جامعه آماری شامل ۱۸۶ نمونه از کارکنان شرکت های بیمه است. برای تعیین روایی پرسشنامه به منظور بررسی داده ها از روایی صوری و نظرات متخصصان استفاده شد. برای ارزیابی دقت سوالات از آلفای کرونباخ و قابلیت اطمینان ترکیبی استفاده شد. روش‌های به کار رفته در آمار توصیفی به ‌عنوان جداول توزیع فراوانی مطلق، میانگین عامل تأییدی هستند. نتایج نشان داد که هوش تجاری از طریق یادگیری مشارکتی (مقدار آماری بیشتر از ۱.۹۶)، عملکرد مالی (VoS بیشتر از ۲.۵۷) و رفتار مشتری (VoS بیشتر از ۲.۵۷) تأثیر معناداری بر بازاریابی دارد. همچنین، تیم‌های هوش تجاری تأثیر معناداری بر عملکرد مالی (VoS بیشتر از ۲.۵۷) و رفتار مشتری (VoS بیشتر از ۲.۵۷) دارند. با این حال، هوش تجاری تأثیر معناداری بر بازاریابی ندارد (VoS کمتر از ۱.۶۴ بود).

واژگان کلیدی: هوش تجاری، بازاریابی، یادگیری مشارکتی، رفتار مشتری، عملکرد مالی، شرکت های بیمه

Abstract

Business Intelligence involves the strategies and technologies employed by businesses for the data analysis of business information. This study investigates the impact of Business Intelligence on the Marketing with emphasis on cooperative Learning. Descriptive-survey research method and field study were employed. 186 samples of employees from insurance companies are statistical population. The face validity and the experts’ opinions were employed to determine the validity of the questionnaire for data investigating. Cronbach’s alpha and Composite reliability were employed to appraised the accuracy of questions. The methods employed in descriptive statistics as Absolute Frequency Distribution tables, are mean for confirmatory factor. The results revealed that Business Intelligence has a certain and critical impact on marketing through cooperative Learning (Value of Statistics was greater than 1.96), Financial Performance (VoS was greater than 2.57), and Customer Behavior (VoS was greater than 2.57). Also, Business Intelligence teams have a certain and critical impact on Financial Performance (VoS was greater than 2.57), and Customer Behavior (VoS was greater than 2.57). Despite, Business Intelligence does not have a notable impact on Marketing (VoS was less than 1.64).

Keywords: Business intelligence, Marketing, Cooperative learning, Customer behavior, Financial performance, Insurance companies

۱.Introduction

 Despite the fierce competition in the global business environment, organizations must constantly seek accurate information to make the right decisions and thus maintain their competitive advantage over other competitors (Chen & Lin, 2021; Yiu, Yeung & Cheng, 2021). Therefore, any business organization needs to analyze and predict market behavior to be stable in the face of market changes and its ability to manage (Muntean, D˘an˘aiat¸˘a, Hurbean & Jude, 2021; Nithya & Kiruthika, 2021). To this end, it must update the processes in its business, using an intelligent business approach and the use of modern technologies such as business intelligence and data mining (Das, Ray & Nag, 2009). Conclusive information about business intelligence can be the basis for important changes and the adoption of fundamental decisions, including establishing new areas for cooperation, gaining new customers, identifying new markets and offering new products to customers in an organization (Awamleh, Evans & Mahate, 2003; Molla-Adankew & Al-Sabbagh, 2004)…

۴.Conclusion

 The purpose of this research is to achieve practical results in line with the subject under study in its specific time and place. In this research, first the issue and the importance of the issue about the impact of business intelligence on marketing with emphasis on organizational learning was addressed. Then, according to the objectives of the research, hypotheses were proposed and based on the results, their accuracy or inaccuracy was examined…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی رشته مدیریت

دانلود مقاله در مورد مدیریت بازرگانی

دانلود مقاله در مورد رفتار مشتری

دانلود مقاله در مورد هوش تجاری

دانلود مقاله در مورد عملکرد مالی

دانلود مقاله در مورد مدیریت بیمه

دانلود مقاله در مورد یادگیری سازمانی

دانلود مقاله در مورد بازاریابی

دانلود مقاله در مورد مشارکت شغلی

دانلود مقالات ۲۰۲۲