اطلاعیه

لیست International Journal of Hospitality Management

مقاله انگلیسی با ترجمه حفظ کارکنان هتل به عنوان مشتریان داخلی: تأثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده19000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه از سرمایه گذاری تا بازاریابی: عرضه اولیه سهام مالکیت و بازاریابی گردشگری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 34   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده31000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه منحصر به فرد بودن کارآفرینی در بخش اقامتگاه اشتراکی : توسعه یک بعد از سرمایه کارآفرینانه

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   28 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده32000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تاثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 26 صفحه فایل WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 26000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان هتل و عملکرد محیطی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 36 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 22000تومان

مشاهده جزییات