لیست Technological Forecasting & Social Change

مقاله انگلیسی با ترجمه بین المللی سازی SMEها: نقش ظرفیت های نوآوری محصول ، هوش بازار ، قیمت گذاری و ارتباطات بازاریابی به عنوان محرک عملکرد بین المللی SME ها

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 22000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه نوآوری سبز و عملکرد زیست محیطی: نقش رهبری تحول گرا سبز و مدیریت منابع انسانی سبز

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 12  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 33000   تومان

مشاهده جزییات