اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه چگونه هوش هیجانی رهبر بر عملکرد کاری زیردستان و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده فرهنگ سازمانی

مقالات ترجمه شده رهبری در سازمان

مقالات ترجمه شده هوش هیجانی

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده رفتار شهروندی سازمانی

مقالات ترجمه شده روانشناسی کار

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M747

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of World Business

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۳ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ : یک فرا تحلیل از تقابل فرهنگی در مورد اینکه چگونه هوش هیجانی رهبر بر عملکرد کاری زیردستان و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد

عنوان انگلیسی:

A cross-cultural meta-analysis of how leader emotional intelligence influences subordinate task performance and organizational citizenship behavior

چکیده فارسی

مدیران منابع انسانی باید بدانند کدام ویژگی های شخصیتی به کارایی رهبری در فرهنگ های مختلف برای هدف های آموزشی و گزینشی کمک می کنند. این فرا تحلیل نشان می دهد که هوش هیجانی رهبران، اعتبار افزایشی و ارزش نسبی را در پیش بینی عملکرد زیر دست ها و رفتار شهروندی سازمانی بعد از کنترل توانایی شناختی و مدل ۵ عامل شخصیتی تعیین می کند. ارتباط میان هوش هیجانی رهبران و عملکرد زیر دست ها در سیستم های اقتصادی مشترک، در میان زنان و در فرهنگ های اجتناب کننده از ریسک بالا مشهود تر است. ارتباط میان هوش هیجانی رهبران و رفتار شهروندی سازمانی زیر دست ها در فواصل قدرتی بیشتر، در سیستم های اقتصادی مشترک، در میان زنان و در فرهنگ های اجتناب کننده از ریسک بالا، بلند مدت و جلوگیری کننده، قدرت بیشتری دارد.

مقدمه

اقتصاد دنیای رقابتی، انتخاب و توسعه رهبری را حتی برای شرکت های چندملیتی نیز دشوار ساخته است (کالیگوری و تاریک، ۲۰۱۰ ). همانطور که کالیگوری و تاریک (۲۰۱۲) اشاره کرده اند، در یکی از بررسی های انجام شده توسط آی بی ام ، مشخص شد که مدیران منابع انسانی مهم جهان، توسعه رهبری آینده را در زمره برترین شایستگی ها که برای دستیابی به اهداف کسب و کار مورد نیاز است دانسته اند. با این حال، توسعه رهبری به عنوان یکی از صلاحیت هایی که کم ترین اثربخشی را برای آن ها داشته است نیز به شمار رفته است (آی بی ام، ۲۰۱۰). سایر مطالعات نیز بر دشواری هایی که سازمان های چندملیتی هنگام پرورش استعدادها، به ویژه در سطوح بالای رهبری با آن ها مواجه هستند تاکید داشته اند (ملاحی و کولینگز،  ۲۰۱۰). برای توسعه برنامه های آموزشی رهبری جهانی موثر، مدیران منابع انسانی باید بدانند کدام ویژگی های شخصیتی  و مهارت ها، به اثربخشی رهبری کمک می کند (کالیگوری و تاریک، ۲۰۱۲).

Abstract

Global human resource managers need to understand which personality characteristics contribute to leadership effectiveness in different cultures for both selection and training purposes. This meta-analysis demonstrates that leaders’ emotional intelligence (EI) demonstrates incremental validity and relative weight in predicting subordinates’ task performance and organizational citizenship behavior (OCB) after controlling for the Big Five and cognitive ability. The relationship between leaders’ EI and subordinates’ task performance is stronger in collectivistic, feminine, and high uncertainty avoidance cultures. The relationship between leaders’ EI and subordinates’ OCB is stronger in high power distance, collectivistic, feminine, high uncertainty avoidance, long-term oriented, and restraint cultures.

Keywords Cross-culture, Emotional intelligence, Organizational citizenship behavior ,Meta-analysis ,Leadership

Introduction

The increasingly competitive world economy makes leadership selection and development even more crucial to multinational corporations (Caligiuri & Tarique, 2012). As Caligiuri and Tarique (2012) noted, a survey by IBM found that global chief human resources administrators rated future leadership development as the top competency required to achieve business objectives, yet leadership development was also regarded as one of their least effective proficiencies (IBM, 2010). Other studies have also highlighted the difficulties that multinational enterprises (MNEs) face when developing talent, especially at the top leadership levels (Mellahi & Collings, 2010).

In order to develop effective global leadership training programs, human resources managers need to know which personality traits and skills contribute to leadership effectiveness (Caligiuri & Tarique, 2012). Personality traits have been shown to be predictors of expatriates’ success (Caligiuri, 2000) and of leadership success in global environments (Caligiuri, 1997; Gupta & Govindarajan, 2002).